Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1601 af 23. december 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 23 indsættes i kapitel 5:

»§ 23 a. Når et pantstiftende dokument omfatter flere faste ejendomme ejet af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller en energi- eller vandforsyningsvirksomhed og omfatter det i tinglysningslovens § 37 a anførte driftsinventar og driftsmateriel, skal der afgives særskilt erklæring om dette. Erklæringen kan afgives på såvel nye pantstiftende dokumenter som ved en påtegning på et allerede tinglyst pantstiftende dokument.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Justitsministeriet, den 9. december 2016

Søren Pape Poulsen

/ Mette Johansen