Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0065
 
32014L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

§ 1

I bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. En dansk UCITS' prospekt skal udarbejdes på dansk eller engelsk.«

2. I § 4 indsættes som nr. 34:

»34) oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes og identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis der findes et sådant udvalg, eller et resumé af aflønningspolitikken og en henvisning til en hjemmeside, hvor der findes oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik herunder, men ikke begrænset til en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes og identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder. Det skal ligeledes fremgå, at der efter anmodning vederlagsfrit udleveres et eksemplar af disse oplysninger på papir eller varigt medium.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Finanstilsynet, den 30. november 2016

Thomas Brenøe

/ Annette Bjaaland Andersen