Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opgørelse af beløb til refusion
Kapitel 2 Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommuner m.v.
Kapitel 3 Afregning af refusionsbeløb
Kapitel 4 Dispensationsmulighed
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Positivliste
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. og § 3 i lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Opgørelse af beløb til refusion

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kommuner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og lønsumsafgift:

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt, efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler, registreres på artskontiene:

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms).

b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.

c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, beregnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i bilag 1 anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. bilag 1. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.

Stk. 3. Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Stk. 4. Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift og 5.32.30 Ældreboliger, samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 Tilskud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger.

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet.

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra refusionsordningen gennem fællesskabets kommuner.

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale redningsberedskaber er dog undtaget fra godkendelse efter stk. 2.

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende virksomheder kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2.

Stk. 5. Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer.

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms- og lønsumafgift, jf. § 1, vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse.

Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsordningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1.

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af refusionen.

Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter.

Stk. 2. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.32.30 Ældreboliger, 2.32.31 Busdrift, dog undtaget gruppering 002, 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift, 3.10.01 Tilskud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger omfattes ikke af bestemmelserne i § 4, stk. 1.

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner:

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v.

2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stk. 2. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, kommuner og borgere, undtages fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 3. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og funktionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne undtages fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 4. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017, der er registreret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5, 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 1.

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab for det pågældende arbejde.

Stk. 3. Hvis de samme købsmomsudgifter ved et anlæg, for hvilke der er opnået momsrefusion fra refusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift, skal den af refusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.

§ 7. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og anvendt til naturalaflønning af personale omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, og som er anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.

Stk. 2. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.

Kapitel 2

Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommuner m.v.

§ 8. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og anvendt til tilkøbsydelser, som hjemlet i lov om frikommuner, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, og som er anvendt til tilkøbsydelser. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende tilkøbsydelser, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører tilkøbsydelser, opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.

Kapitel 3

Afregning af refusionsbeløb

§ 9. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.

Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned.

Stk. 3. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.

Stk. 5. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret.

§ 10. Refusionsbeløb efter § 9 udbetales af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde.

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner.

Kapitel 4

Dispensationsmulighed

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra §§ 1, 5 og 6.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1539 af 9. december 2015 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 9. december 2016

P.M.V.
Torben Buse

/ Birgitte Olesen


Bilag 1

Positivliste

       
Artkonto
Funktion
 
Moms- og lønsumsandelsprocent
     
(Drift: DR1)
(Anlæg: DR3)
Kommuner
       
5.9
0.32.31
Stadions og idrætsanlæg
55
85
5.9
0.32.35
Andre fritidsfaciliteter
50
85
4.014)
3.22.06
Befordring af elever i grundskolen
25
-
4.01) og 5.9
3.22.08
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
25
85
4.6
3.22.10
Bidrag til statslige og private skoler
25
85
5.9
3.22.10
Bidrag til statslige og private skoler
25
85
4.6
3.22.12
Efterskoler og Ungdomskostskoler
25
85
5.9
3.22.12
Efterskoler og Ungdomskostskoler
25
85
5.9
3.22.18
Idrætsfaciliteter for børn og unge
55
85
4.01)
3.30.46
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
25
-
5.9
3.35.60
Museer
25
85
5.9
3.35.63
Musikarrangementer
10
85
5.9
3.35.64
Andre kulturelle opgaver
40
85
5.9
3.38.74
Lokaletilskud
65
-
4.01) og 5.9
4.62.82
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.82
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
21*
-
4.09)
4.62.84
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
18
-
4.7 og 4.8
4.62.85
Kommunal tandpleje
21*
-
5.2
4.62.85
Kommunal tandpleje
29*
85
4.01) og 5.9
4.62.88
Sundhedsfremme og forebyggelse
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.88
Sundhedsfremme og forebyggelse
21*
-
4.01) og 5.9
4.62.89
Kommunal sundhedstjeneste
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.89
Kommunal sundhedstjeneste
21*
-
4.01) og 5.9
4.62.90
Andre sundhedsudgifter
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.90
Andre sundhedsudgifter
21*
-
5.9
5.25.19
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger
25
-
4.01)
5.28.20
Opholdssteder mv. for børn og unge
23
-
4.01) + 13)
5.28.21
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
23
-
4. 01) + 12)
5.28.22
Plejefamillier
25
-
4.01)
5.28.23
Døgninstitutioner for børn og unge
23
-
4.02)
5.32.32
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
23
-
4.03)
5.32.32
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
33*
-
4.04)
5.32.32
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
23
-
4.05)
5.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
23
-
4.01)
5.32.34
Plejehjem og beskyttede boliger
55
-
5.26)
5.32.35
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
75
-
4.01)
5.35.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
40
-
4.01)
5.38.42
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)
23
-
4.01)
5.38.44
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
20
-
4.01)
5.38.45
Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
23
-
4.01)
5.38.50
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
23
-
4.01)
5.38.52
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)
23
-
4.01) og 5.9
5.38.58
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
23
85
4.01) og 5.9
5.38.59
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
23
85
4.01) og 5.9
5.46.60
Introduktionsprogrammer og integrationsforløb m.v.
25
85
5.910)
5.68.90
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
25
-
5.9
5.72.99
Øvrige sociale formål
15
-
5.911)
6.48.67
Erhvervsservice og iværksætteri
32
-
         
Regioner
       
4.01)
1.10.01
Sygehuse
39*
-
4.7 og 4.87)
1.10.01
Sygehuse
21*
-
4.08)
1.10.01
Sygehuse
61*
-
4.08)
1.20.10
Almen lægehjælp
61*
-
4.08)
1.20.11
Speciallægehjælp
61*
-
5.2
1.20.25
Høreapparater
75
-
4.01)
2.10.01
Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning
23
-
5.9
3.20.10
Tilskud til kulturelle aktiviteter
40
85
         
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent.
1)
Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private.
2)
Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, ejerforholdskode 4 private.
3)
Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 private.
4)
Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013, ejerforholdskode 4 private.
5)
Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private.
6)
Gælder ikke for motorkøretøjer.
7)
Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter).
8)
Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut.
9)
Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private.
10)
Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006
11)
Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse
12)
Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 002 samt 004
13)
Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 006
14)
Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler, ejerforholdskode 4 private.

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter:

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omregnede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandelsprocent.

 

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner:

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55 % x 25/125=110 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem:

Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9.

Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002.

 

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner:

Bogføring af en faktura på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner:

Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0.

Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002.