Den fulde tekst

Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love

(Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 1. marts 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 309 af 28. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 A

Særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering

§ 45 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af varemærkerettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning.

Stk. 2. I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.«

2. I § 60 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 45 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

3. Efter § 60 g indsættes i kapitel 8 A:

»§ 60 h. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.«

§ 2

I designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 1. marts 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 309 af 28. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 A

Særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering

§ 41 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af designrettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning.

Stk. 2. I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.«

2. I § 59 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 41 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

3. Efter § 59 g indsættes i kapitel 10 A:

»§ 59 h. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.«

§ 3

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 1. marts 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1057 af 23. december 1992, § 5 i lov nr. 551 af 2. juni 2014 og § 3 i lov nr. 309 af 28. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 A

Særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering

§ 65 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af patentrettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning.

Stk. 2. I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.«

2. I § 101 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 65 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

3. Efter § 105 indsættes i kapitel 10 D:

»§ 106. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.«

§ 4

I lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 1. marts 2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 551 af 2. juni 2014 og § 4 i lov nr. 309 af 28. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 A

Særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering

§ 61 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af brugsmodelrettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning.

Stk. 2. I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.«

2. I § 73 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 61 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

3. Efter § 73 g indsættes i kapitel 11 A:

»§ 73 h. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.«

§ 5

I lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. lovbekendtgørelse nr. 105 af 24. januar 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 b indsættes i kapitel 2 A:

»§ 12 c. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.«

§ 6

I lov nr. 309 af 28. marts 2015 om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.) foretages følgende ændringer:

1. §§ 1 og 2, § 3, nr. 1 og 7, og § 4 ophæves.

2. I § 5, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1-4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen