Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1, nr. 1 og 2, § 109, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

§ 2. Fisk og krebsdyr, der er fanget i fredningstiden, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, jf. dog bestemmelsen i artikel 15 i forordning 1380/2013 om landingsforpligtelsen for erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra fredningsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke for fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

Fredningsbestemmelser

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

1) Laks og havørred i yngledragt er fredet i perioden 16. november-15. januar.

2) Snæbel er hele året fredet.

3) Helt er fredet i tiden 1. november-31. januar. I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november- 28. (29.) februar.

4) Rognhummer er hele året fredet i Limfjorden.

5) Gedde er fredet i perioden fra den 1. april til og med den 15. maj.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 4. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1591 af 12. december 2014 om bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. december 2016

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech