Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til §§ 5-6 indsættes efter »Den eksterne revisions protokol«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Til brug for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »den eksterne revision«: », i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land,«.

4. I § 5, stk. 4, slettes »Tilsvarende indsendes en kopi af protokollatet vedrørende årsregnskabet for ikke-finansielle dattervirksomheder med hjemsted i Danmark«.

5. I § 5 indsættes som stk. 5-9:

»Stk. 5. For andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan virksomheden vælge at aftale med revisor, at der skal føres en revisionsprotokol. I så fald finder § 5, stk. 1-4, tilsvarende anvendelse for denne protokol og for protokollatet vedrørende årsregnskabet.

Stk. 6. Vælger virksomheden at aftale med revisor, at der ikke skal føres en revisionsprotokol, skal revisor i overensstemmelse med god revisorskik, jf. § 16 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de internationale revisionsstandarder, give anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet til bestyrelsen. Der skal i denne anden tilsvarende rapportering redegøres for den i året udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner.

Stk. 7. I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Derudover skal arbejdsdelingen mellem intern revision og ekstern revision omtales.

Stk. 8. I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

Stk. 9. En kopi af den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet for modervirksomheden skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Den anden tilsvarende rapportering, der indsendes til Finanstilsynet, skal være affattet på dansk eller engelsk.«

6. I § 7, §§ 9-14 og §§ 41-43 indsættes efter »protokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

7. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

8. I § 7, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »protokollatet vedrørende det foregående årsregnskab«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

9. I § 8 indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

10. I § 13, nr. 2, ændres »§ 15, nr. 2« til: »§ 14, nr. 2«.

11. I § 15, stk. 2, indsættes efter »revisionsprotokollater«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

12. I § 26, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Til brug for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

13. I § 26, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde«: »og møde i et eventuelt revisionsudvalg«.

14. I § 26, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »underskrives af den samlede bestyrelse«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

15. I § 28, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »at fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

16. I § 33, sidste pkt., indsættes efter »protokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

17. I § 35, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »bemærkninger over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

18. I § 40 indsættes efter »Den eksterne revision skal«: »for gruppe 2-forsikringsselskaber«.

19. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger konkludere, hvorvidt investeringsforeningen ejer værdipapirer udstedt af erhvervsvirksomheder, hvor ansatte af bestyrelsen eller andre ansatte i foreningen ejer eller driver eller deltager i ledelsen eller driften af disse, jf. § 61, stk. 1, 2, og 7, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v.«

20. I § 46, 2. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

21. I § 46, 3. pkt., indsættes efter »protokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

22. I § 47 indsættes efter »protokollat vedrørende årsregnskabet og koncernregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

23. Overalt i bilag 2-3 indsættes efter »revisionsprotokollen«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

24. I overskriften i bilag 1 indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

25. I bilag 1, 3. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »protokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

26. I bilag 1, pkt. 3 og bilag 2, pkt. 13, 26, 27, 28 og 35 ændres »bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser« til: »bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.«

27. I bilag 1, pkt. 7, udgår»§ 42, stk. 2, nr. 1 (E/I)« og »foreningen eller en afdeling ikke har været eller er under lovens mindste krav til formuestørrelse, jf. § 3, stk. 10, i lov om investeringsforeninger m.v., og«.

28. I bilag 1, pkt. 7, ændres »§ 42, stk. 2, nr. 2 (E/I)« til: »§ 42, stk. 2 (E/I)«.

29. I bilag 1, pkt. 1-6, ændres »hvori disse er direktører eller bestyrelsesmedlemmer« til: »hvori disse er direkte eller indirekte besiddere af en kvalificeret andel, direktører eller bestyrelsesmedlemmer«.

30. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 7 indsættes efter »fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

31. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 7 indsættes efter »protokollatet vedrørende det foregående årsregnskab«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

32. I bilag 2 i afsnittene Bestemmelsens ordlyd - § 7, Bestemmelsens ordlyd - § 9, Bestemmelsens ordlyd - § 10, Bestemmelsens ordlyd - § 11, Bestemmelsens ordlyd - § 12,Bestemmelsens ordlyd - § 13, Bestemmelsens ordlyd - § 14,Bestemmelsens ordlyd - § 41og Bestemmelsens ordlyd - § 42 indsættes efter »protokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

33. I bilag 2, pkt. 1, indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

34. I bilag 2, pkt. 1., indsættes efter »protokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

35. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 8 indsættes efter »årsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

36. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 46 og i bilag 2, pkt. 70, 3. og 4. pkt., der bliver pkt. 69, 3. og 4. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

37. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 47 indsættes efter »protokollatet vedrørende årsregnskabet og koncernregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

38. I bilag 2, 2. afsnit, 1. pkt., indsættes efter »I henhold til bekendtgørelsens § 5 skal revisor«: », i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land,«.

39. I bilag 2, 2, afsnit, 1. pkt., indsættes efter »til brug for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

40. I bilag 2, 2. afsnit, indsættes efter 1. pkt.: »Andre virksomheder kan vælge at aftale med revisor, at der skal føres en revisionsprotokol, og vælger virksomheden ikke at aftale dette, skal revisor, jf. § 16 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de interne revisionsstandarder, give anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet til bestyrelsen.«

41. I bilag 2, 2. afsnit, 3. pkt., indsættes efter »afgives alene til bestyrelsens«: »og et eventuelt revisionsudvalgs«.

42. I bilag 2, pkt. 2, 5. pkt., indsættes efter »protokollatets oversigt«: »eller anden tilsvarende rapporterings oversigt«.

43. I bilag 2, pkt. 4, 3. pkt., bilag 2, pkt. 13, 2. pkt., indsættes efter »protokollen«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

44. I bilag 2, pkt. 13., 2. pkt., indsættes efter »rapporteres disse til bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

45. I bilag 2, pkt. 26, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 1« til: »§ 5, stk. 2, nr. 1«.

46. I bilag 2, pkt. 27, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 2« til: »§ 5, stk. 2, nr. 2«.

47. I bilag 2, pkt. 27, ændres »aktie- og råvaremarkederne (markedsrisici)« til: »aktie- og råvaremarkederne samt ejendomsmarkedet og alternative investeringer (markedsrisici)«, og »Ved markedsrisici forstås rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici« ændres til: »Ved markedsrisici forstås for gruppe 2-forsikringsselskaber rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici«.

48. I bilag 2, pkt. 27, indsættes efter 2. pkt.: »Derudover omfatter investeringsområdet for gruppe 1-forsikringsselskaber risici som følge af en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering (koncentrationsrisici). Ved markedsrisici forstås for gruppe 1-forsikringsselskaber rente-, valuta-, aktie-, råvare- og ejendomsrisici, samt risici ved investering i alternative aktiver, herunder relaterede risici, der er forbundet med afledte finansielle instrumenter, f.eks. volatilitetsrisici. Renterisici omfatter renterisici på alle balance- og ikke-balanceførte poster, herunder også på fastforrentede ind- og udlån, samt fastforrentet funding. Renterisici omfatter endvidere ændringer i en given rentekurve (rentestrukturrisici) og spændrisici.«

49. I bilag 2, pkt. 28, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 3« til: »§ 5, stk. 2, nr. 3«.

50. Bilag 2, pkt. 29, ophæves.

Pkt. 30-76 bliver herefter pkt. 29-75.

51. I bilag 2, pkt. 34, der bliver pkt. 33, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 4« til: »§ 5, stk. 2, nr. 4«.

52. I bilag 2, pkt. 39, 1. og 2. pkt., der bliver pkt. 38, 1. og 2. pkt., samt bilag 3, pkt. 1.5, 5. afsnit, punkt 5, og bilag 3, fodnote 3, 2. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

53. I bilag 2, pkt. 39, 2. pkt., der bliver pkt. 38, 2. pkt., indsættes efter »skal revisor orientere bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

54. I bilag 2 ændres »47. Opgørelse af formue (investeringsforeninger)« til: »Opgørelse af formue (investeringsforeninger) 47. Revisor skal ved revisionen som minimum:«

55. I bilag 2 i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 35, stk. 1 indsættes efter »bemærkninger over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

56. I bilag 2, pkt. 55, 2. pkt., der bliver pkt. 54, 2. pkt., indsættes efter »beskrivelsen skal gøre bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

57. I bilag 2, pkt. 55, 3. pkt., der bliver pkt. 54, 3. pkt., indsættes efter »at bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

58. I bilag 2, pkt. 59, der bliver pkt. 58, ophæves litra a.

Litra b-e bliver herefter litra a-d.

59. Bilag 2, pkt. 77, der bliver pkt. 76, ophæves.

Pkt. 78, bliver herefter pkt. 76.

60. I bilag 2, pkt. 78, der bliver til pkt. 76, ændres »§ 42, stk. 2, nr. 2« til: § 42, stk. 2.

61. I bilag 2, i afsnittet Bestemmelsens ordlyd - § 46, indsættes efter »protokollatet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

62. I bilag 2 ændres »Baggrunden for afgivelsen af denne konklusion er alle revisors øvrige arbejdshandlinger ved revisionen af årsregnskabet samt revisors øvrig viden om instituttet. Revisor skal her tillige oplyse i protokollen, hvis der er identificeret områder med potentielle interessekonflikter« til: »77. Baggrunden for afgivelsen af denne konklusion er alle revisors øvrige arbejdshandlinger ved revisionen af årsregnskabet samt revisors øvrige viden om instituttet. Revisor skal her tillige oplyse i protokollen, hvis der er identificeret områder med potentielle interessekonflikter.«

63. I bilag 2, pkt. 78, der bliver pkt. 76, indsættes efter »protokollen«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

64. Overalt i bilag 3 indsættes efter »protokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

65. I overskriften i bilag 3 indsættes efter »revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

66. I bilag 3, pkt. 1.1, 2. afsnit, indsættes efter »fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

67. I bilag 3, pkt. 1.1., og bilag 3, pkt. 1.6, 1. afsnit, indsættes efter »protokollatet vedrørende den foregående årsrapport«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

68. I bilag 3, pkt. 1.2., 1. afsnit, 3. pkt., og bilag 3, 2. afsnit, 3. pkt., indsættes efter »i den eksterne revisions«: »protokollat eller anden tilsvarende rapportering«.

69. I bilag 3, pkt. 1.2., 2. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »den eksterne revisions protokollat«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

70. I bilag 3, pkt. 1.2., 2. afsnit, 3. pkt., indsættes efter »i ekstern revisions protokollat«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

71. I bilag 3, pkt. 1.2., 2. afsnit, 4. pkt., indsættes efter »ekstern revisions«: »protokollat eller anden tilsvarende rapportering«.

72. I bilag 3, pkt. 1.2., 3. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet til årsrapporten«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

73. I bilag 3, pkt. 1.4, 3. afsnit, 1. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet til årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

74. I bilag 3, pkt. 1.4, 3. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollat i årets løb«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

75. I bilag 3, pkt. 1.5, 3. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »at henlede bestyrelsens«: »og et eventuelt revisionsudvalgs«.

76. I bilag 3, pkt. 1.5, 5. afsnit, indsættes efter »af relevans for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

77. I bilag 3, pkt. 1.6, 2. afsnit, indsættes efter »protokollater i årets løb«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

78. I bilag 3, pkt. 1.6, 2. afsnit, indsættes efter »protokollatet vedrørende årsrapporten«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

79. I bilag 3, pkt. 1.6, 3. afsnit, indsættes efter »protokollat vedrørende årsrapporten«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

80. I bilag 3, pkt. 1.6, 3. afsnit, indsættes efter »protokollaterne vedrørende de foregående årsrapporter«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

81. I bilag 3, pkt. 1.6, 13. afsnit, indsættes efter »skal revisor gøre bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

82. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 1, 1. afsnit, 1. pkt., og bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 2, 1. afsnit, 1. pkt., indsættes efter »revisionsprotokollatet til årsrapporten og koncernregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

83. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 1, 1. afsnit, 1. pkt., indsættes efter »fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

84. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 1, 1. afsnit, 2. pkt., og bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 2, 1. afsnit, 2. pkt., indsættes efter »protokollatet vedrørende det foregående regnskabsår«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

85. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 2, 1. afsnit, 1. pkt., indsættes efter »fremføre over for bestyrelsen«: »og et eventuelt revisionsudvalg«.

86. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 2, 2. afsnit, 3. pkt., indsættes efter »protokollater vedrørende foregående årsrapporter«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

87. I bilag 3, pkt. 2, afsnittet Eksempel 2, 2. afsnit, 3. pkt., indsættes efter »protokollatet vedrørende det pågældende regnskabsår«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

88. I bilag 3, fodnote 1, indsættes efter »protokollat til årsregnskabet«: »eller anden tilsvarende rapportering«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering, der vedrører regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Finanstilsynet, den 29. november 2016

Kristian Vie Madsen

/ Trine Høybye