Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
31998R0850
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og rejekonge1)

I medfør af § 10, stk. 1, § 32, stk. 1, § 36 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Generelle betingelser

§ 1. Kun fartøjer, hvis ejere har NaturErhvervstyrelsens tilladelse til at drive hesterejefiskeri ved den jyske vestkyst, må fiske efter hesterejer.

Stk. 2. Tilladelse udstedes til fartøjets ejere og bortfalder ved helt eller delvis ejerskifte.

§ 2. Det er en betingelse for udøvelse af hesterejefiskeri, at Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation til fartøjsejeren til kogning af rejer om bord.

Fiskeri efter hesterejer med bomtrawl

§ 3. Fiskeri efter hesterejer med bomtrawl må kun udøves uden for 3 sømil fra lavvandslinjen samt ved den jyske vestkyst i et område, der afgrænses mod syd af den dansk/tyske grænse i Nordsøen, mod vest af en linje 3 sømil fra lavvandslinjen, mod øst af lavvandslinjen og mod nord af en linje i retning 270o (retvisende vest) fra Hirtshals Fyr.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må der inden for ovennævnte område ikke fiskes efter hesterejer øst for en linje mellem nedennævnte punkter og derfra retvisende syd til den dansk/tyske grænse:

1) 55°28,700'N

08°18,330'Ø

(Sydspidsen af Skallingen)

2) 55°27,450'N

08°19,900'Ø

(Nordvestspidsen af Fanø)

3) 55°20,300'N

08°28,300'Ø

(Sydspidsen af Fanø)

4) 55°11,747'N

08°35,462'Ø

(Forbåke til Østlig afgrænsning af skydeområde)

5) 55°04'787'N

08°34,143'Ø

(Fyrpæl nr. 20)

§ 4. NaturErhvervstyrelsen kan ved helt eller delvist ejerskifte efter ansøgning meddele tilladelse til, at nye ejere kan drive fiskeri efter hesterejer med fartøjer,

1) som det hidtil har været tilladt at benytte til hesterejefiskeri, og

2) som er optaget på den særlige EU- bomtrawlsliste, således at hesterejefiskeri er hovedaktivitet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at fartøjet udskiftes.

§ 5. Hvis det vurderes, at der kan udstedes yderligere tilladelser til hesterejefiskeri, kan NaturErhvervstyrelsen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget indkalde ansøgninger.

Stk. 2. Hvis alle modtagne ansøgninger ikke kan imødekommes, kan NaturErhvervstyrelsen lægge vægt på, at tilladelse fortrinsvis meddeles til ansøgere med erfaring med hesterejefiskeri.

Særlige redskabskrav

§ 6. Ved erhvervsmæssigt fiskeri med dansk indregistrerede fiskerfartøjer efter hesterejer og rejekonge skal der anvendes et selektivt trawl, der opfylder følgende betingelser:

1) Foran løftet skal trawlen være forsynet med et si-net, der leder bifangsten ud gennem en slids i bunden af trawlen.

2) Maskemålet i løftet skal være mindst 16 mm helmaske.

3) Maskemålet i si-nettet må højst være 70 mm helmaske.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 1- 3 og § 6 eller

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 4 og 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter regler i straffelovens 5. kapitel.

§ 8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 860 af 15. september 2005 om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst.

2) Bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2015 om redskaber til fiskeri efter hesterejer og rejekonge.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. december 2016

Jette Petersen

/ Martin Andersen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er fastsat bestemmelser, der er nødvendige til opfyldelse af Rådet forordning (EF) nr. 850/1998 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer, EU-tidende 1998, nr. L 125, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2440 af 22. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa, EU-Tidende 2015, nr. L 336, side. 42. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat.