Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1475 af 16. december 2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 548 af 1. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) Enkeltfag som led i kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).«

2. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »50« til: »25«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for undervisning, der påbegyndes denne dato eller senere.

Undervisningsministeriet, den 1. december 2016

P.M.V.
Jens Strunge Bonde
Direktør

/ Kristian Brink