Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden

Herved bekendtgøres lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 21. januar 2010, med den ændring, der følger af § 144 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Den ændring, der følger af § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringen efterfølgende er ophævet, jf. § 144 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. Loven finder anvendelse, hvis andet ikke er bestemt ved eller i henhold til lov.

§ 2. Regionsrådet kan bestemme, at der skal betales gebyr til regionen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af regionen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.

§ 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan bestemme, at der ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 516 af 7. juni 2006, hvis § 4 ophæver § 2, stk. 3 og 4, og ændrer § 2, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 og 3. (Udelades)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008, hvis § 144 ophæver § 2, stk. 3 og 4, ændrer § 2, stk. 5, og ophæver § 4, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, § 99, nr. 3, § 103, § 109, nr. 4 og 5, § 117, nr. 4, § 118, nr. 1, § 136, nr. 1, 3 og 4, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2, og § 149, nr. 2.1

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 5. januar 2017

P.M.V.
Hans B. Thomsen

/ Christina Ekmann

Officielle noter

1 Ved bekendtgørelse nr. 937 af 4. juli 2013 er det bestemt, at § 144, nr. 1 og 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 træder i kraft den 1. august 2013.