Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelt for plasmacytose
Kapitel 2 Plasmacytosesmittet pelsdyrhold
Kapitel 3 Flytning af pelsdyr
Kapitel 4 Betaling og straf
Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af pelsdyrhold
Bilag 2 Handlingsplan
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 34, stk. 1, § 35, § 37, og § 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelt for plasmacytose

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Pelsdyr: Dyr af arterne mink og ilder i pelsdyrhold.

2) Pelsdyrhold: En besætning bestående af pelsdyr, for hvilke der er pligt til at lade sig registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

3) Besætning: Den eller de besætninger, der er registreret på et CHR-nummer.

4) Avlsdyrbestand: Det i CHR registrerede antal tæver, samt hanner, der indgår i avlen.

5) Plasmacytosefri pelsdyrhold: Pelsdyrhold, som er dokumenteret fri for plasmacytose i henhold til denne bekendtgørelse.

6) Plasmacytosesmittet pelsdyrhold: Pelsdyrhold omfattet af § 5, stk. 1.

7) Reagent: Pelsdyr, som ved en undersøgelse har vist reaktion for antistof for plasmacytose eller virus (Aleutian Mink Disease Virus).

8) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet eller laboratorier, der er godkendt af Fødevarestyrelsen efter bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

9) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

10) Samhandel: Ind- og udførsel mellem EU-medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.

11) Besætningsdyrlægen: En dyrlæge, der har indgået en rådgivningsaftale med ejeren af en besætning.

12) Risikobesætning: Besætning med risiko for at kunne være et plasmacytosesmittet pelsdyrhold efter Fødevarestyrelsens vurdering.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal ved mistanke om plasmacytose, straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Mistanke kan forekomme ved et eller flere af følgende symptomer:

1) Åndedrætsbesvær og forøget dødelighed.

2) Nedsat ædelyst og afmagring med tilspidsning af hovedet, samt glansløs pels med hvide stikkelhår.

3) Stærkt forøget tørst og eventuelt samtidig blødning fra næse eller mund.

4) Væsentligt forøget dødelighed.

5) Aborter samt nedsat reproduktionsresultat.

§ 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om plasmacytose, jf. § 2, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med plasmacytose, skal dyrlægen straks foretage en undersøgelse af pelsdyrholdet.

Stk. 2. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen indsende diagnostisk materiale fra pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet indsendes med angivelse af pelsdyrholdets besætningsnummer og efter retningslinjer givet af det godkendte laboratorium.

Stk. 3. Når dyrlægen har modtaget meddelelse om resultatet, jf. stk. 2, skal dyrlægen underrette ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet herom.

Stk. 4. Resultater af laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til stk. 2 skal meddeles af det godkendte laboratorium til Dansk Pelsdyravlerforening og Fødevarestyrelsen.

§ 4. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal udtage blodprøver til undersøgelse for plasmacytose med henblik på afklaring og kontrol af pelsdyrholdets plasmacytosestatus.

Stk. 2. Blodprøver skal indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium med angivelse af pelsdyrholdets besætningsnummer.

Stk. 3. Alle pelsdyrhold skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med 3 reagenter eller derunder i en undersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, skal senest 14 dage efter fundet af reagenter, blodprøveundersøge samtlige øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet.

Stk. 5. Er et pelsdyrhold ikke blodprøveundersøgt senest 14 dage efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 1, skal samtlige avlsdyr i pelsdyrholdet straks blodprøveundersøges.

Stk. 6. Det godkendte laboratorium underretter straks ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet, Fødevarestyrelsen og Dansk Pelsdyravlerforening om undersøgelsens resultat.

Kapitel 2

Plasmacytosesmittet pelsdyrhold

§ 5. Et pelsdyrhold anses for at være plasmacytosesmittet, når der ved en undersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist 1 eller flere reagenter. Ved delundersøgelser af pelsdyrholdet inden for en testperiode, jf. bilag 1, summeres antallet af reagenter. Fødevarestyrelsen registrerer pelsdyrholdet som plasmacytosesmittet i CHR.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter skal sikre, at husdyrgødning hygiejniseres før udbringning. Kravet om hygiejnisering bortfalder, når pelsdyrholdet er aflivet og besætningen er rengjort og desinficeret efter Dansk Pelsdyravlerforenings retningslinjer, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Aflives et plasmacytosesmittet pelsdyrhold, skal ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet sikre, at pelsdyrholdet senest 5 måneder efter aflivningen af besætningen rengøres og desinficeres efter Dansk Pelsdyravlerforenings retningslinjer godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Nye pelsdyr må ikke indsættes i pelsdyrholdet, før rengøring og desinfektion er afsluttet.

Stk. 6. Et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet med 3 reagenter eller derunder, kan opnå plasmacytosefri status, hvis der ved blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reagenter. Blodprøveundersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter:

1) at alle reagenter er fjernet fra pelsdyrholdet, eller

2) pelsdyrholdet er aflivet, farmen er rengjort og desinficeret og nye pelsdyr er indsat.

Stk. 7. Et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet med mere end 3 reagenter, kan opnå plasmacytosefri status, når:

1) pelsdyrholdet er aflivet, og der ved blodprøveundersøgelser i 3 testperioder jf. bilag 1 efter indsættelsen af nye pelsdyr ikke påvises reagenter, eller

2) der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle reagenter er fjernet fra pelsdyrholdet. Al husdyrgødning opsamlet frem til sidste blodprøvning skal hygiejniseres.

Stk. 8. Kravet i § 4, stk. 3, finder ikke anvendelse, hvis ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter afliver pelsdyrholdet til førstkommende 10. november til 1. december.

§ 6. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold, der er plasmacytosesmittet, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet.

§ 7. Ejeren eller brugeren af et plasmacytosesmittet pelsdyrhold må ikke til- eller fraføre levende pelsdyr, dog undtaget indsættelse af nye pelsdyr jf. § 5, stk. 5.

§ 8. Hvis et pelsdyrhold får status som plasmacytosesmittet, skal ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet inden 1 måned efter fundet af reagenterne udarbejde en for pelsdyrholdet specifik handlingsplan for smittebegrænsning og bekæmpelse af plasmacytose jf. bilag 2. Handlingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med pelsdyrholdets besætningsdyrlæge.

Stk. 2. Ejeren eller brugerne af pelsdyrholdet skal sikre, at foranstaltningerne i handlingsplanen gennemføres og påse, at foranstaltningerne i handlingsplanen efterleves af ansatte og alle øvrige personer, som har fast eller lejlighedsvis adgang til pelsdyrholdet.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal besætningsdyrlægens rådgivningsbesøg omfatte gennemgang og om nødvendigt revision af pelsdyrholdets handlingsplan.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal opbevare den til enhver tid gældende handlingsplan og skal på forlangende forevise handlingsplanen til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Flytning af pelsdyr

§ 9. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis dyrene kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres i en testperiode, jf. bilag 1, når resultaterne af blodprøveundersøgelserne for den pågældende testperiode foreligger.

Stk. 3. For pelsdyrhold, der er under mistanke for at være smittet med plasmacytose jf. §§ 2 og 3, skal ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold sikre, at levende pelsdyr kun flyttes, samhandles eller eksporteres, når mistanken er afvist.

§ 10. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sikre, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvoraf det fremgår, at dyrene:

1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status,

2) ikke er mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. §§ 2 og 3, og

3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 3 måneder inden flytningen, uden påvisning af reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden 15. juni til 15. august, skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular, og kan rekvireres hos Dansk Pelsdyravlerforening.

Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning, og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene.

Stk. 4. Erklæringen skal opbevares af såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises Fødevarestyrelsen.

§ 11. Enhver, der flytter, samhandler eller eksporterer pelsdyr, skal føre optegnelser over antal dyr med angivelse af dato for flytning, modtager og afsender, samt i tilfælde af danske modtagere, deres besætningsnummer. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Betaling og straf

§ 12. Udgifterne til de i § 3, stk. 2, nævnte laboratorieundersøgelser afholdes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øvrige udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1-5, § 5, stk. 3-6, eller §§ 6-11.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1470 af 8. december 2015 om plasmacytose hos pelsdyr ophæves.

Stk. 3. Restriktioner pålagt farme efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr bortfalder, og behandles færdig efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Fødevarestyrelsen, den 1. december 2016

P.V.V.
John Larsen

/ Thomas Karlsen


Bilag 1

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af pelsdyrhold

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosefri pelsdyrhold

 
Testperiode
Omfang
Dyregruppe
Andel
Plasmacytosefri pelsdyrhold
1. maj - 15. juni
Avlsdyr
10 %1)
1. november - 31. december
Avlsdyr
15 %2)
Risikobesætning, herunder besætning beliggende inden for 3 km til et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter5).
1. maj - 15. juni
Avlsdyr
10 %1)
1. august - 15. oktober
Avlsdyr
Alle3)
16. oktober - 15. december
Avlsdyr
Alle4)
15. januar - 28. februar
Avlsdyr
Alle

1) Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver, som har mistet afkommet – “goldtævetest”. Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %.

2) Der skal fortrinsvis udtages prøver fra avlshanner – “hantest”. Hvis antallet af hanner på tidspunktet for prøveudtagning udgør mindre end 15 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 15 %.

3) Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr, som skal fortsætte i avl. Herudover skal der udtages blodprøver af et antal ungdyr spredt ud over besætningen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i besætningen.

4) Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – “ungdyrtest”. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.

5) Kravet om blodprøveundersøgelse af besætninger beliggende inden for 3 km til et plasmacytosesmittet pelsdyrhold med mere end 3 reagenter bortfalder, 1) når det plasmacytosesmittede pelsdyrhold med mere end 3 reagenter opnår plasmacytosefri status, eller 2) når det plasmacytosesmittede pelsdyrhold er aflivet, farmen er rengjort og desinficeret, samt der tidligst 3 måneder derefter ved blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr på det plasmacytosefrie pelsdyrhold ikke påvises reagenter.

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosesmittet pelsdyrhold

Hvis et plasmacytosesmittet pelsdyrhold aflives, besætningen rengøres og desinficeres, jf. § 5, stk. 4, finder nedenstående krav om blodprøveundersøgelser ikke anvendelse. Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal sikre, at der blodprøveundersøges efter retningslinjerne for en plasmacytosefri risikobesætning.

Testperiode
Omfang
Dyregruppe
Andel
1. maj - 15. juni
Avlsdyr
Alle
1. august - 20. oktober
Avlsdyr1)
Alle
1. november - 10. december
Ungdyr 2)
Alle
15. december - 20. januar
Avlsdyr
Alle
1. februar - 28. februar
Avlsdyr
Alle
1. marts - 31. marts
Hanner3)
Alle

1) Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr som skal fortsætte i avl herudover skal der udtages blodprøver at et antal ungdyr spredt ud overbesætningen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i besætningen.

2) Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – “ungdyrtest”. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.

3) Der skal udtages prøver af alle avlshanner. Prøverne må tidligst udtages efter afsluttet parring.


Bilag 2

Handlingsplan

På baggrund af de konkrete forhold i pelsdyrholdet udarbejder ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold efter rådgivning og i samarbejde med besætningsdyrlægen en risikobaseret handlingsplan for smittebegrænsning og bekæmpelse af plasmacytose. Handlingsplanen kan indbefatte nedenstående elementer:

1) Forrum herunder adgangsprocedure.

2) Håndtering af smittede dyr.

3) Hunde og kattes adgang til besætningen.

4) Fugles adgang til besætningen.

5) Den vilde faunas adgang til besætningen.

6) Skadedyrsbekæmpelse.

7) Loppebekæmpelse.

8) Foderbils tilkørsel og aflæsningsforhold.

9) Kørsel ud af besætning bl.a. med halm.

10) Husdyrgødningshåndtering.

11) Servicebesøg.

12) Håndtering af døde dyr.