Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-4:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 365 af 19. april 2016 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. marts 2017

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag


Bilag 2

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag


Bilag 3

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag


Bilag 4

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag

Bilag