Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

(Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 647 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 75, stk. 5, 1. og 3. pkt., ændres »Styrelseschefen« til: »Direktøren«.

2. I § 75, stk. 6, 1. pkt., ændres »styrelseschefens« til: »direktørens«.

3. I § 75, stk. 6, 2. og 3. pkt., og i § 168, stk. 3, 2. pkt., ændres »styrelseschefen« til: »direktøren«.

4. I § 129 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 2, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan kommunalbestyrelsens indstilling om flytning efter stk. 2 tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 129, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. § 131,«: »eller af den fremtidsfuldmægtige, jf. stk. 3,«.

6. I § 131, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »flytningen«: », herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling«.

7. I § 174 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om kommunernes finansiering af ophold i sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 2, nr. 4-7, for børn og unge uden lovligt ophold her i landet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. I § 181, stk. 3, nr. 1, ændres »12 måneder« til: »24 måneder«.

9. I § 196, stk. 2, 1. pkt., ændres »hjemmestyre« til: »Naalakkersuisut«, og efter »betaling og refusion« indsættes: », handleplaner, handle- og betalingskompetence, lovvalg«.

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og«.

2. I § 50, stk. 3, ændres »Adoptionsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet og Ligebehandlingsnævnet« til: »råd og nævn, i det omfang det følger af lov eller af regler fastsat i medfør heraf eller bestemmes af børne- og socialministeren«.

3. To steder i § 51, stk. 1, nr. 1, og et sted i § 55, stk. 2, nr. 6, ændres »styrelseschefen« til: »direktøren«.

4. I § 51, stk. 2, nr. 1, ændres »styrelseschefen, vicestyrelseschefen« til: »direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne«.

5. I § 51, stk. 3, ændres »Styrelseschefen, vicestyrelseschefen og« til: »Direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne og«.

6. I § 56, stk. 1, § 59, 1. og 2. pkt., § 59 d, stk. 5, og § 67, stk. 2, 1. pkt., ændres »Styrelseschefen« til: »Direktøren«.

7. I § 56, stk. 1, og § 59 d, stk. 5, ændres »styrelseschefen eller vicestyrelseschefen« til: »direktøren eller en vicedirektør«.

8. Overskriften før § 57 affattes således:

»Beslutninger«.

9. I § 57 ændres »Følgende beslutninger træffes af 1 ankechef:« til: »Direktøren for Ankestyrelsen kan beslutte følgende:«.

10. I § 59, 1. pkt., ændres »vicestyrelseschefen« til: »vicedirektøren eller vicedirektørerne«.

11. I § 59, 2. pkt., ændres »vicestyrelseschefens« til: »vicedirektørens eller vicedirektørernes«.

12. I § 64 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »finder«: »§ 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, § 12,«.

13. I § 72, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »Hvis særlige forhold gør det påkrævet,«: »eller hvis hensynet til den pågældende taler herfor og alle klageberettigede tiltræder kommunalbestyrelsens indstilling,«.

14. I § 90 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Børne- og socialministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut fastsætte, at hjælp efter lov om social service til personer, der er visiteret til boformer eller boliger i Danmark efter regler fastsat i medfør af § 196, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, uanset denne lovs § 9, stk. 1, jf. stk. 2, ydes af den visiterende færøske eller grønlandske myndighed.«

§ 3

I lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 5, 2. pkt., ændres »styrelseschefen« til: »direktøren«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 4 og 5.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado