Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land

§ 1

I bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8 A, stk. 3, og § 12, stk. 4, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret ved lov nr. 1553 af 13. december 2016, fastsættes:«

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Godkendelse forudsætter tillige, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:

1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.

2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.

3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.

4) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.«

3. § 6, stk. 1, affattes således:

»Religiøse samfund, trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, som er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer, kan godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, uden yderligere betingelser, når kravet til gudsdyrkelse i stk. 2, betingelsen i § 1, 1. pkt., og kravene til vedtægterne i § 5 er opfyldt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

SKAT, den 15. december 2016

Merete Agergaard

/ Mette Tronborg Petersen