Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014 og § 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og senest ved § 12 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter »oplysninger«: »m.v.«

2. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Enhver, der er fyldt 15 år, har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, med henblik på at oplysning herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private i overensstemmelse med §§ 31, 32, 38, 39 og 42.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 29, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»§ 28, stk. 2, finder endvidere anvendelse ved anmodning om at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn efter stk. 3, og anmodning om ophævelse af en sådan markering.«

4. I § 38, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) eventuel markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. § 29, stk. 3,«.

Nr. 5-10 bliver herefter nr. 6-11.

5. I § 38, stk. 2, nr. 10, der bliver nr. 11, ændres »nr. 1-9« til: »nr. 1-10«.

6. I § 42, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) eventuel markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. § 29, stk. 3,«.

Nr. 5-9 bliver herefter nr. 6-10.

7. I bilag 1, nr. 10, 1. pkt., udgår »eller«, og efter »§ 29, stk. 2« indsættes: », eller markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. § 29, stk. 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll