Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove

§ 1

I bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 16 e i opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, fastsættes:«

2. I § 1 ændres »kapitel 2 og 9« til: »kapitel 2 og 11«.

3. I bilag 1 udgår »Fedtafgiftsloven«.

4. I bilag 2 udgår »Lov om stempelafgift« og »Lov om afgift af mineralvand mv.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Skatteministeriet, den 5. december 2016

Karsten Lauritzen

/ Camilla Christensen