Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0423
 
31990L0425
 
31991L0068
 
31991L0496
 
31991L0628
 
31995L0029
 
31997L0012
 
32003L0050
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
beskyttelse af dyr under transport) _)

(Transportegnethed, forbud mod transport af højdrægtige produktionsdyr og heste, af- og pålæsningsforhold, krav til medbragt dokumentation, justering af gebyr for godkendelse af ruteplaner m.v.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 810 af 29. oktober 1997, bekendtgørelse nr. 703 af 19. juli 2001 og bekendtgørelse nr. 941 af 25. november 2002, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsen affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF, (EF-Tidende 1991, nr. L 340, side 17), som ændret ved Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 (EF-Tidende 1995, nr. L 148, side 52). Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, (EF-Tidende 1964, nr. P 121 side 1977), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv nr. 97/12/EF af 17. marts 1997, (EF-Tidende 1997, nr. L 109, side 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002 (EF-Tidende 2002, nr. L 179, side 13) samt Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, (EF-Tidende 1991, nr. L 46, side 19), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 169 side 51) og senest ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7. oktober 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 258, side 11). I bekendtgørelsen er endvidere medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, (EF-Tidende 1998, nr. L 52, side 8). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hvert medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I indledningen indsættes efter »§ 12, stk. 1,«: »§ 15, stk. 2,«.

3. I § 1, stk. 1, indsættes efter »indførsel fra«: »og udførsel til«.

4. I § 3, stk. 3, ændres »Veterinærdirektoratet« til: »Fødevaredirektoratet«.

5. I § 3a, stk. 2, nr. 1 og nr. 3, § 3b, § 3d, § 3e, tre steder i § 3f, og § 3g, stk.1 , ændres »Veterinær- og Fødevaredirektoratet« til: »Fødevaredirektoratet«.

6. I § 4, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»For husdyr af kvæg-, fåre-, gede-, og svinearterne gælder dog, at de skal være synet af embedsdyrlægen inden for de sidste 24 timer.«

7. § 5 affattes således:

» § 5. Dyr, som har født inden for de nærmeste forudgående 48 timer, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, anses ikke for egnet til transport.

Stk. 2. Drægtige dyr anses ikke som transportegnede i den sidste tiendedel af drægtigheds-perioden, hvorfor det ikke er tilladt at transportere disse dyr i det følgende antal dage forud for den forventede fødsel:

1) Hovdyr:

34 dage

2) Kvæg:

28 dage

3) Får:

15 dage

4) Geder:

15 dage

5) Svin:

11 dage.

Stk. 3. Det kan være nødvendigt at undlade transport i en længere periode før og efter fødsel end anført i stk. 1 og 2, hvis dyrets fysiske tilstand, vejrforholdene og forsendelsens varighed samt andre forhold vedrørende forsendelsen medfører, at dyret ikke kan anses for transportegnet i relation til den påtænkte forsendelse.

Stk. 4. Ved transport af drægtige dyr, der ikke er i den sidste tiendedel af drægtigheds-perioden, skal der udvises særlig omhu for at undgå, at dyrene klemmes. Ved transport af hopper og køer med diende afkom skal der for hvert moderdyr med afkom etableres et så rummeligt aflukke, at både moderdyr og afkom kan ligge ned samtidig.

Stk. 5. Dyr, der transporteres til eller fra en dyreklinik, dyrehospital eller lignende, kan dog transporteres uanset stk. 1-3, hvis transporten foregår efter en dyrlæges anvisning og denne drager omsorg for, at dyrene behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse.«

8. § 8 affattes således:

» § 8. Ved på- og aflæsning af dyr skal der anvendes egnet udstyr, såsom broer, ramper eller lifte, hvis overflade skal være indrettet således, at dyrene ikke glider, og udstyret skal om fornødent være forsynet med sidebeskyttelse.

Stk. 2. Hejseladscontainere må ikke hejses op eller ned i en skrå vinkel, mens der befinder sig dyr i dem.

Stk. 3. Dæk eller etageadskillelser i køretøjer må ikke helt eller delvist sænkes ned i en skrå vinkel, mens dyrene står på dem.

Stk. 4. Under transporten må dyrene ikke holdes løftet ved hjælp af mekaniske midler. Dyr må endvidere ikke løftes eller trækkes ved hoved, horn, ben, hale eller pels. Dog må dyr føres ved pålagt grime eller lignende.«

9. Efter § 8 indsættes:

» § 8 a. Redskaber, som giver elektriske stød, må ikke anvendes til at drive dyr under på- og aflæsning i forbindelse med transport. Sådanne redskaber må dog undtagelsesvist anvendes til kvæg over seks måneder, som ikke vil flytte sig, og som har plads til at rykke frem. Stødene må højst vare i et sekund, og der skal være mindst ti sekunder mellem hvert stød. Der må kun gives stød på bagpartiets muskulatur, og hvis dyret ikke reagerer efter 3 stød, må der ikke gives flere stød.«

10. § 14, stk. 1, affattes således:

»Den person, som er ansvarlig for dyretransporten, skal under transporten være i besiddelse af skriftlig dokumentation for følgende forhold:

1) Dyrenes oprindelsesbesætning, afgangssted og bestemmelsessted.

2) Dyrenes ejer.

3) Afgangsdato og – tidspunkt, hvorved forstås det/de tidspunkt(er), hvor det første dyr er blevet læsset på transportmidlet på afgangsstedet/stederne, således at der er dokumentation for det tidspunkt, hvor det første dyr læsses ved hvert afgangssted.«

11. I § 14, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »godkendelse«: »senest fire arbejdsdage før, forsendelsen forventes påbegyndt. Dog kan ruteplaner for forsendelser af smågrise, hvor samme transportvirksomhed foretager forsendelser fra samme afgangssted ad samme rute til samme endelige bestemmelsessted, og hvor fødevareregionen tidligere har godkendt ruteplaner for samme type forsendelse udført af samme transportvirksomhed, forelægges for embedsdyrlægen senest to arbejdsdage før, forsendelsen forventes påbegyndt.«

12. I § 14, stk. 5, ændres »kredsdyrlægen« til: »embedsdyrlægen«.

13. I § 14, stk. 6, ændres »ved« til: »senest 14 dage efter«.

14. § 29, stk. 1, affattes således:

»Bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, § 6, stk. 1-3, § 7, §§ 9-10, §§ 12-13, § 14, stk. 1-2 og stk. 7, § 15, § 18, og §§ 22-27 finder tilsvarende anvendelse på transport af fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr.«

15. I § 31, stk. 1, ændres »§§ 12-15« til: »§§ 12-13, § 14, stk. 1-2 og stk. 7, § 15«.

16. I § 32, stk. 2, udgår: »§ 5«, og »§ 12-15« ændres til: »§§ 12-13, § 14, stk. 1-2 og stk. 7, § 15«.

17. § 33 affattes således:

» § 33. Dyr, som er langt henne i drægtighedsperioden, dyr, som for nylig har født, eller dyreunger, der ikke selv kan tage næring til sig, og som ikke ledsages af moderdyret, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, skal betragtes som uegnet til transport. Disse bestemmelser kan fraviges i undtagelsestilfælde, hvis hensynet til dyret kræver, at det transporteres til et sted, hvor fornøden behandling kan gives.«

18. I § 44, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende påbud kan udstedes for overtrædelse af Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, artikel 1 og bilaget til forordningen, jf. bilag 6 til denne bekendtgørelse.«

19. I § 44 a indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. For embedsdyrlægens godkendelse af en ruteplan for forsendelser, hvor samme transportvirksomhed foretager forsendelser fra samme afgangssted ad samme rute til samme endelige bestemmelsessted, eller for forsendelser over samlesteder med indtransport fra samme kendte besætning til samme samlested, derfra ad samme rute til samme bestemmelsessted foretaget af samme transportvirksomhed, betales et gebyr på 160 kr. For begge typer af forsendelser gælder, at de skal foretages regelmæssigt.«

20. I kapitel 8 ændres overskriften til: »Indførsel fra og udførsel til tredjelande«.

21. § 46, stk. 1, affattes således:

»Med bøde eller fængsel indtil fire måneder straffes den, der

1) overtræder § 3a, stk. 1, § 3c, § 3e, §§ 4-17, §§ 19-28, § 30, §§ 33-42, § 43, stk. 1, § 45 og § 45a,

2) overtræder Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid artikel 1 og bilaget til forordningen, jf. bilag 6,

3) undlader at overholde midlertidige forbud efter § 3f, 2. pkt., eller

4) undlader at efterkomme påbud efter § 44, stk. 1.«

22. I Bilag 1 ændres »Veterinærdirektoratet« til: »Fødevaredirektoratet« og »EF-land« til: »EU-land«.

23. Efter bilag 5 indsættes som bilag 6 det bilag, som er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Justitsministeriet, den 29. juni 2004

Lene Espersen

/Anne TønnesBilag 1

»Bilag 6

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 411/98
Af 16. februar 1998
om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler,
der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid

Artikel 1

Når forsendelsestiden, jf. kapitel VII, punkt 2, i bilaget til direktiv 91/628/EØF, forlænges ud over otte timer, skal de lastbiler, der benyttes til befordring af hovdyr og kvæg, får, geder og svin i Fællesskabet, opfylde de supplerende krav, som er anført i bilaget til nærværende forordning.

BILAG

SUPPLERENDE NORMER FOR LASTBILER, DER BENYTTES TIL BEFORDRING AF DYR VED TRANSPORTTIDER PÅ OVER OTTE TIMER

1. STRØELSE

Med forbehold af bestemmelserne i kapitel I, afsnit A, punkt 5, andet punktum, i bilaget til direktiv 91/628/EØF skal dyrene have forsvarlig strøelse

a) der giver dem den fornødne komfort, idet mængden af strøelse kan variere alt afhængigt af:

arten og antallet af de dyr, der transporteres

forsendelsestiden

vejrforholdene

b) og som sikrer en passende absorption og bortskaffelse af ekskrementer.

2. FODRING

Når det under hensyn til de dyrearter og –kategorier, der transporteres, og forsendelsestiden, som anført i kapitel VII, punkt 4, i bilaget til direktiv 91/628/EØF, er nødvendigt at fodre dyrene under transporten, gælder følgende bestemmelser:

a) den lastbil, der benyttes til befordringen, skal medføre passende foder i tilstrækkelige mængder til at dække de pågældende dyrs foderbehov under forsendelsen

b) foderet skal under forsendelsen være beskyttet mod vejrliget og mod forurening fra bl.a. støv, brændstof, udstødningsgasser og fra dyrenes ekskrementer

c) når det er nødvendigt at anvende særligt udstyr (herunder trug, beholdere eller en hvilken som helst anden form for udstyr til fordeling af foderet) til at fodre dyrene, skal dette udstyr medføres i lastbilen, være egnet til formålet, rengøres før og efter brugen, samt desinficeres efter hver forsendelse

d) når der gøres brug af et fodringsudstyr som det ovenfor omtalte, skal det være således udformet, at dyrene ikke kommer til skade, og således at det om nødvendigt kan fastgøres til en bestemt del af lastbilen for at hindre, at det kan vælte. Når lastbilen er i bevægelse, og når fodringsudstyret ikke anvendes, skal det opbevares i en del af køretøjet, der er adskilt fra dyrene.

3. ADGANG

De lastbiler, der benyttes til befordringen, skal være indrettet, så der til enhver tid er direkte adgang til samtlige dyr, der transporteres, for at de kan tilses og gives den nødvendige pasning, herunder især fodring og vanding.

4. VENTILATION

Lastbilen skal være forsynet med et forsvarligt ventilationssystem, så de transporterede dyrs velfærd til enhver tid er sikret, navnlig under hensyn til følgende kriterier:

den planlagte transport og varigheden af denne

udformningen af den lastbil, der benyttes til befordringen (åben eller lukket)

den inde- og udetemperatur, der kan forekomme som følge af vejrliget under den planlagte transport

de fysiologiske behov hos den enkelte art af transporterede dyr

lastetætheden, som omhandlet i kapitel VI i bilaget til direktiv 91/628/EØF, og den plads, der er til rådighed oven over dyrene.

Dette ventilationssystem skal endvidere være udformet på en sådan måde, at:

det kan anvendes til enhver tid, når dyrene befinder sig i lastbilen, såvel under ophold som under kørsel

det er muligt at sikre en effektiv cirkulation af ikke-forurenet luft.

For at nå dette mål skal de erhvervsdrivende indføre:

et automatisk ventilationssystem, for hvilket der skal fastlægges retningslinjer efter høring af Den Videnskabelige Veterinærkomité efter proceduren i artikel 17 i direktiv 91/628/EØF

eller et ventilationssystem, der sikrer, at indetemperaturen i lastbilen holdes på mellem 5 ° C og 30 ° C for alle dyr med en tolerancegrænse på + 5 ° C afhængigt at udetemperaturen. Dette system skal endvidere være udstyret med en passende kontrolanordning.

Muligheden for at vælge mellem disse to systemer berører ikke princippet om fri bevægelighed for dyr.

5. SKILLEVÆGGE

5.1.Lastbilen skal have skillevægge, så der kan dannes adskilte rum.

5.1.1. Skillevæggene skal være således udformet, at de kan opstilles på forskellige måder, og båsens størrelse dermed kan tilpasses dyrenes særlige behov, type, størrelse og antal.

6. VANDING

6.1. Lastbilen skal være udstyret, så den kan tilsluttes vandforsyning under ophold.

6.1.1 Lastbilen skal være udstyret med fastgjorte eller flytbare drikkeanordninger, som er indrettet på en for de enkelte dyrearter hensigtsmæssig måde, f.eks. trug, skåle eller nipler, så dyrene kan vandes i vognkassen. Disse anordninger skal være udformet på en sådan måde, at dyrene ikke kan komme til skade.

6.2. Hvis lastbilen befordrer svin, skal den med forbehold af bestemmelserne i punkt 6.1 og 6.1.1., under hensyn til dens lasteevne, antallet af transporterede dyr og den forventede køretid under forsendelsen, være udstyret med en eller flere vandtanke med en passende kapacitet, så det er muligt at vande dyrene efter behov under forsendelsen.

Disse vandtanke skal være udformet på en sådan måde, at de kan tømmes helt og rengøres efter hver forsendelse, og være udstyret med en anordning, som gør det muligt at kontrollere vandstanden heri, så de kan fyldes op, når som helst det er nødvendigt under forsendelsen. De skal være tilsluttet drikkeanordninger i rummene, som holdes i funktionsdygtig stand, således at svinene til enhver tid har adgang til vand. Desuden kan der sideløbende med ovennævnte anordning anvendes et hydreringssystem til svin, f.eks. overbrusning med vand.«

Officielle noter

_) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF, (EF-Tidende 1991, nr. L 340, side 17), som ændret ved Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 (EF-Tidende 1995, nr. L 148, side 52). Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, (EF-Tidende 1964, nr. P 121 side 1977), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv nr. 97/12/EF af 17. marts 1997, (EF-Tidende 1997, nr. L 109, side 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002 (EF-Tidende 2002, nr. L 179, side 13) samt Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, (EF-Tidende 1991, nr. L 46, side 19), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 169 side 51) og senest ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7. oktober 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 258, side 11). I bekendtgørelsen er endvidere medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, (EF-Tidende 1998, nr. L 52, side 8). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hvert medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.