Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udbetaling Danmarks opgaver
Kapitel 2 Vejledning m.v.
Kapitel 3 Sagsbehandling og udveksling af oplysninger
Kapitel 3 a Registersamkøring og indhentning af oplysninger på andre myndigheders sagsområder
Kapitel 3 b Orientering til førtidspensionister om rettigheder i henhold til forsikrings- og pensionsordninger
Kapitel 3 c Udveksling af oplysninger om dansk eller udenlandsk social sikring
Kapitel 4 Digital kommunikation
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark
Kapitel 7 Udbetaling Danmarks ledelse
Kapitel 8 Tilsyn
Kapitel 9 Regnskab og revision
Kapitel 10 Kommunernes og statens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Kapitel 11 Statens og kommunernes betaling vedrørende kontante ydelser og økonomiske tilskud
Kapitel 12 Moms, optagelse af lån m.v.
Kapitel 12 a Forholdet til Folketingets Administration
Kapitel 13 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark

Herved bekendtgøres lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 494 af 21. juni 2013, § 12 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, § 1 i lov nr. 523 af 29. april 2015, § 36 i lov nr. 994 af 20. august 2015 og § 1 i lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Kapitel 1

Udbetaling Danmarks opgaver

Opgaver vedrørende sociale ydelser m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til denne lov og til:

1) Lov om social pension.

2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3) Lov om individuel boligstøtte, jf. dog § 1 a, nr. 1.

4) Lov om friplejeboliger, jf. dog § 1 a, nr. 39.

5) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

6) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

7) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.

8) Lov om en børne- og ungeydelse.

9) Repatrieringsloven.

10) Lov om aktiv socialpolitik.

11) Lov om fleksydelse.

12) Lov om delpension.

13) Sundhedsloven.

14) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelserne skal i fællesskab sikre et smidigt og effektivt samarbejde om varetagelse af opgaver, jf. stk. 1.

Finansielle og administrative opgaver vedrørende visse statslige ordninger

§ 1 a. Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til:

1) § 39 a i lov om individuel boligstøtte.

2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Lov om sygedagpenge.

4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre og § 1, stk. 2, i lov om forhøjelse af hædersgaver.

5) Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder.

6) Lov om støtte til de små øsamfund.

7) Lov om tjenestemandspension.

8) Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

9) Lov om pensionering af flyveledere.

10) Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

11) Lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

12) Lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

13) Lov om pension efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre.

14) Lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

15) Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

16) Lov om valg til Folketinget.

17) Arveloven.

18) Lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

19) Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

20) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

21) Lov om arbejderboliger på landet.

22) Jordfordelingsloven.

23) Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank.

24) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

25) Lov om statsgaranti for gældssanering til jordbrugere.

26) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

27) Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren.

28) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

29) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

30) Lov om forurenet jord.

31) Lov om statsgaranterede studielån.

32) Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning.

33) SU-loven.

34) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

35) Lov om uddannelsesopsparing.

36) Lov om almene boliger m.v.

37) Lov om kommunal anvisningsret.

38) Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

39) § 99 a i lov om friplejeboliger.

40) Lov om boligsparekontrakter.

41) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

42) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

43) Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig.

§ 1 b. Udbetaling Danmark varetager følgende opgaver:

1) Medlemsadministration samt beregning og anvisning af ydelser i henhold til regulativer for statslige pensionsordninger.

2) Beregning og anvisning af ydelser i henhold til vedtægterne til medlemmer af statsgaranterede pensionskasser.

3) Beregning og anvisning af supplementsunderstøttelser m.v. til ikkepensionssikret personale i staten.

4) Administration og udbetaling af tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til rejser til, fra og i Grønland, når rejserne imødekommer sociale hensyn eller bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

5) Andre administrative opgaver af finansiel karakter, der hidtil er blevet varetaget af Statens Administrations Finansservicecenter.

Kapitel 2

Vejledning m.v.

§ 2. Ved Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver på sine sagsområder efter § 1 og § 1 a, nr. 3, finder §§ 3 og 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal henvise borgere, som skønnes at have behov for helhedsorienteret vejledning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller for personlig bistand, jf. denne lovs § 3, stk. 2 og 3, til kommunen. Udbetaling Danmark skal efter en konkret vurdering formidle den indledende kontakt til kommunen, hvis Udbetaling Danmark skønner, at borgere har brug for bistand, jf. denne lovs § 3, stk. 3.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal yde generel vejledning om alle de muligheder, der findes for at modtage kontante ydelser og økonomiske tilskud på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1. Kommunen skal henvise borgere, der har behov for yderligere, detaljeret vejledning om kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks sagsområde, til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger om kontante ydelser og økonomiske tilskud inden for sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1.

Stk. 3. Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til borgere, som vurderes at have særlige behov, og som ønsker at søge om, eller som modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1, ved at

1) hjælpe med at udfylde og indgive ansøgninger til Udbetaling Danmark,

2) sørge for, at borgeren kan medvirke ved behandlingen af sin sag hos Udbetaling Danmark, og

3) varetage kontakten til Udbetaling Danmark på borgerens vegne.

§ 4. Borgere, der modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1, skal oplyse om ændringer, der kan have betydning for udbetalingen af ydelserne og tilskuddene.

Kapitel 3

Sagsbehandling og udveksling af oplysninger

Udbetaling Danmarks sagsbehandling

§ 5. Ved Udbetaling Danmarks behandling af sager på sine sagsområder efter § 1 og § 1 a, nr. 3 finder § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.

Udveksling af oplysninger mellem kommunen og Udbetaling Danmark

§ 6. Kommunen skal uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger til Udbetaling Danmark om borgere, der søger om eller får hjælp fra kommunen, herunder oplysninger om rent private forhold, hvis oplysningerne er nødvendige

1) for at foretage efterregulering, omberegning, fradrag eller modregning, for at frakende eller stoppe kontante ydelser og økonomiske tilskud eller for at foretage anden opfølgning i sager på Udbetaling Danmarks sagsområde eller

2) forud for Udbetaling Danmarks første udbetaling efter lov om en børne- og ungeydelse.

§ 7. Udbetaling Danmark skal uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, til kommunen om borgere, der søger om eller modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark, hvis oplysningerne er nødvendige for at foretage efterregulering, omberegning, fradrag eller modregning, for at frakende eller stoppe kontante ydelser og økonomiske tilskud eller for at foretage anden opfølgning i sager på kommunens sagsområde.

§ 8. Udbetaling Danmark og kommunen har til brug for vurdering af, om oplysningen skal videregives til den anden myndighed, jf. §§ 6, 7 og 9, og til brug for myndighedsopgaver efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger om, hvilke typer af kontante ydelser og økonomiske tilskud borgeren har modtaget de seneste 3 måneder, samt oplysninger om størrelsen på ydelsen og tilskuddet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen har terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger til brug for beregning af pension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 3. Kommunerne og Udbetaling Danmark har pligt til at stille de nødvendige oplysninger efter stk. 1 og 2 til rådighed for de nævnte registre.

Samarbejde med kommunen om kontrol og oplysning af tilbagebetalingssager

§ 9. Udbetaling Danmark og kommunen skal på eget initiativ videregive oplysninger til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren.

§ 10. Kommunen og Udbetaling Danmark skal efter anmodning videregive foreliggende oplysninger fra egne sager til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds vurdering af, om der skal påbegyndes en sag om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren.

§ 11. Kommunen har efter anmodning fra Udbetaling Danmark pligt til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen i sager om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende i sager på Udbetaling Danmarks sagsområde. Kommunen er ved sagsoplysningen for Udbetaling Danmark omfattet af de samme beføjelser til at oplyse sagen, som hvis kommunen havde varetaget opgaven som sit eget sagsområde. Kommunen og Udbetaling Danmark kan i forbindelse med overdragelse af sagsoplysningen videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i sager, som kommunen helt eller delvis har oplyst efter stk. 1, udarbejde statistik til den enkelte kommune om, hvor mange af sagerne der har ført til henlæggelse eller afgørelse om tilbagebetaling, frakendelse eller nedsættelse af ydelsen eller det økonomiske tilskud, og oplyse om tilbagebetalingskravets størrelse eller værdien af frakendelsen eller nedsættelsen af ydelsen eller det økonomiske tilskud.

§ 11 a. Udbetaling Danmark og kommunen har efter forudgående samtykke fra borgeren, i det omfang det er nødvendigt for oplysningen af en ansøgningssag om kontante ydelser og økonomiske tilskud, adgang til et it-system, hvoraf det fremgår,

1) om der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren, og

2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen har til brug for udveksling af nødvendige oplysninger efter §§ 6, 7 og 9-11 uden samtykke fra borgeren terminaladgang til et it-system med oplysninger om,

1) at der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren,

2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen,

3) sagsskridt i kontrolsagen, og

4) hvorvidt der er blevet henlagt en kontrolsag inden for de seneste 6 måneder.

§ 11 b. Kommunen og Udbetaling Danmark kan udveksle nødvendige oplysninger fra afgørelser i sager, hvor de samme faktiske forhold har betydning for en afgørelse, som kommunen og Udbetaling Danmark skal træffe på hvert sit myndighedsområde vedrørende den samme borger, hvor de faktuelle forhold og vurderinger i sagerne bygger på et ensartet retsgrundlag. Oplysningerne efter 1. pkt. kan udveksles uden samtykke fra borgeren.

Samkøring af oplysninger

§ 12. Udbetaling Danmark kan ved administrationen af sine sagsområder efter § 1 forlange at få nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser i elektronisk form og indhente nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra udenlandske myndigheder i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af ansøgere eller modtagere af kontante ydelser eller økonomiske tilskud.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan til brug for administration af sine sagsområder efter § 1 foretage registersamkøring i kontroløjemed af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 2 uden samtykke fra borgeren med oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, i sager, hvor oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af en kontant ydelse eller et økonomisk tilskud har ophold i Danmark eller er enlig.

Stk. 4. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark.

Kapitel 3 a

Registersamkøring og indhentning af oplysninger på andre myndigheders sagsområder

§ 12 a. Udbetaling Danmark kan indhente, samkøre og sammenstille oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for kommunens administration af kontante ydelser og økonomiske tilskud efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskole, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., repatrieringsloven og lov om social service. Derudover kan Udbetaling Danmark indhente og samkøre oplysninger efter § 50, stk. 5, i integrationsloven til brug for kommunens administration af integrationsloven.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikkefølsomme personoplysninger efter § 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. til brug for kommunens administration af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og integrationsloven.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 og 2, med

1) oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, i sager, hvor oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af en kontant ydelse eller et økonomisk tilskud har ophold i Danmark eller er enlig, og

2) oplysninger om, hvorvidt der er igangværende kontrolsager hos kommunen i de sager, som resultatet af samkøringen vedrører.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at videregive nødvendige oplysninger om ansøgere og modtagere af ydelser efter de love, der er nævnt i stk. 1 og 2, til Udbetaling Danmark. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, nr. 1, har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af registersamkøringer på de kommunale ydelsesområder, jf. stk. 1-4, herunder om sagsgange og opgørelse af effekter af kontrolindsatsen.

§ 12 b. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Styrelsen for Videregående Uddannelser indhente og samkøre oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for Styrelsen for Videregående Uddannelsers administration af ydelser efter lov om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 med oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, når oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af statens uddannelsesstøtte er enlig eller udeboende. Virksomheder, der er omfattet af 1. pkt., har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.

§ 12 c. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension indhente og samkøre oplysninger efter § 30, stk. 3 og 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Beskæftigelsesministeriet indhente og samkøre oplysninger efter §§ 6 og 7 i lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende til brug for Beskæftigelsesministeriets administration af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indhente og samkøre oplysninger efter § 43, stk. 1 og 2, i lov om ferie til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings administration af lov om ferie.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Lønmodtagernes Garantifond indhente og samkøre oplysninger efter § 5, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond til brug for Lønmodtagernes Garantifonds administration af lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhente og samkøre oplysninger efter § 26 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 12 d. Styrelsen for Videregående Uddannelser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren stille de nødvendige oplysninger vedrørende ansøgere og modtagere af ydelser efter de love, der er nævnt i §§ 12 b og 12 c, til rådighed for Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Resultaterne af samkøringer efter §§ 12 a-12 c skal udleveres til de anførte myndigheder m.v., der administrerer de enkelte love. Oplysningerne efter 1. pkt. kan udleveres uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan med kommunen og de myndigheder, der er nævnt i §§ 12 b og 12 c, udveksle nødvendige oplysninger om kontrolsager til brug for optimering af udsøgningskriterier ved samkøring af oplysninger efter § 12 a, stk. 1 og 2, og §§ 12 b og 12 c. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren.

§ 12 e. Udbetaling Danmark kan fra udenlandske myndigheder efter anmodning fra kommunen indhente oplysninger, som er nødvendige til brug for kommunens behandling af en ansøgning om kontante ydelser og økonomiske tilskud eller til brug for behandling af en sag om kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen kan i forbindelse med sagsoplysningen efter stk. 1 udveksle oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold om den, der søger om, får eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede hustandsmedlemmer. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra borgeren.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet og om opgørelse af effekter af kontrollen efter stk. 1.

§ 12 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for beregning og betaling af udgifter forbundet med udveksling af oplysninger og registersamkøringer efter § 12 a, stk. 1-3, og §§ 12 b-12 e.

Kapitel 3 b

Orientering til førtidspensionister om rettigheder i henhold til forsikrings- og pensionsordninger

§ 12 g. Udbetaling Danmark kan samkøre oplysninger vedrørende personer, der har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension, med oplysninger fra forsikringsselskaber og pensionskasser om, hvilke personer der er kunder eller medlemmer i forsikringsselskabet eller pensionskassen, for at orientere de pågældende personer om deres eventuelle rettigheder efter forsikrings- og pensionsordningen.

Kapitel 3 c

Udveksling af oplysninger om dansk eller udenlandsk social sikring

§ 12 h. Kommuner, regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed har adgang til oplysninger fra Udbetaling Danmark om, hvorvidt en person er omfattet af dansk eller udenlandsk social sikring, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen. Myndighederne, som er nævnt i 1. pkt., har adgang til oplysninger om sikringsland og oplysninger til brug for mellemstatslig refusion af udgifter til pleje- og sundhedsydelser og sygeforsikring af personer, der bor eller opholder sig i et andet land end sikringslandet.

Kapitel 4

Digital kommunikation

§ 13. Beskæftigelsesministeren kan på Udbetaling Danmarks sagsområde efter § 1 fastsætte regler om, at kommunikation mellem Udbetaling Danmark og andre myndigheder og mellem Udbetaling Danmark og borgere samt virksomheder skal ske i elektronisk form (digital kommunikation). Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse borgere samt virksomheder helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1, jf. stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser om, hvorvidt borgeren skal undtages fra obligatorisk digital selvbetjening efter regler fastsat i medfør af stk. 2, træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter 1. pkt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt., jf. dog stk. 5, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis en borger klager over en afgørelse efter stk. 3, 1. pkt., skal Udbetaling Danmark behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt. Kommunen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis en borger klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt., kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager efter stk. 4 også skal gælde efterfølgende meddelelser fra borgeren vedrørende den ydelse, klagen vedrører, samt ansøgninger eller meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter stk. 2-6, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Udbetaling Danmark kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 8. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter stk. 2-6, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan på Udbetaling Danmarks sagsområder efter §§ 1,1 a og 1 b fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.

Stk. 10. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.

Kapitel 5

Straf

§ 14. Medmindre højere straf kan idømmes efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der ved grov uagtsomhed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos Udbetaling Danmark ved at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller ved at undlade at give oplysninger om forhold, der har betydning for hjælpen, jf. § 4, og derved påfører Udbetaling Danmark et formuetab.

Kapitel 6

Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark

§ 15. Udbetaling Danmarks opgaver varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension leverer bistanden på omkostningsdækket basis. I tilfælde af fejl under udførelsen af administrationen bærer Udbetaling Danmark det økonomiske ansvar. Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at begrænse det økonomiske tab og berigtige fejlen. Arbejdsmarkedets Tillægspension underretter hurtigst muligt bestyrelsen for Udbetaling Danmark om væsentlige fejl.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal ved valg af elektroniske løsninger og systemer til brug for varetagelse af opgaver omfattet af denne lov i videst muligt omfang påse, at de valgte løsninger og systemer

1) ikke påvirker omkostningsudviklingen i Udbetaling Danmark uhensigtsmæssigt,

2) kan integreres med kommunernes øvrige elektroniske løsninger og systemer ved at basere sig på godkendte fællesoffentlige standarder og grænseflader og

3) passer ind i Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige systemer, så valget af løsninger ikke påvirker omkostningsudviklingen negativt i den øvrige virksomhed, som Arbejdsmarkedets Tillægspension udøver.

Stk. 4. Ved valg af elektroniske løsninger og systemer, der alene er til brug for løsning af opgaver omfattet af §§ 1, 1 a og 1 b, skal Arbejdsmarkedets Tillægspension inddrage Udbetaling Danmarks bestyrelse i beslutningen.

Kapitel 7

Udbetaling Danmarks ledelse

§ 16. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse og en direktør.

§ 17. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark består af 1 formand og 9 medlemmer, som alle udpeges af beskæftigelsesministeren. Bestyrelsen afgør sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening). 1 medlem udpeges efter indstilling fra finansministeren.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har ansvaret for, at Udbetaling Danmark administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til denne lov og under behørig hensyntagen til borgerens retssikkerhed.

Stk. 5. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan etablere et sekretariat.

Stk. 6. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative og tekniske bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 15, stk. 1.

§ 18. Direktøren for Udbetaling Danmark er den til enhver tid værende direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension eller en person i Arbejdsmarkedets Tillægspensions koncerndirektion, som Arbejdsmarkedets Tillægspensions direktør bemyndiger til at varetage opgaven. Direktøren for Udbetaling Danmark forestår den daglige ledelse af Udbetaling Danmark under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren for Udbetaling Danmark skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Udbetaling Danmarks forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Udbetaling Danmarks virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3. Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at Udbetaling Danmarks bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom.

Stk. 4. Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at Udbetaling Danmark til enhver tid drives forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Udbetaling Danmarks nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Stk. 5. Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at opgaveudførelsen i Udbetaling Danmark finder sted på forsvarligt grundlag og således, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark har indsigt i og kan vurdere, om opgaveløsningen udføres tilfredsstillende.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 19. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet sker i samarbejde med vedkommende minister på de sagsområder, der er nævnt i §§ 1, 1 a og 1 b og i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet, for så vidt angår momsafregning, jf. § 28, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark afgiver årligt en beretning om Udbetaling Danmarks virksomhed til beskæftigelsesministeren. Beretningen skal indeholde en redegørelse om de væsentligste beslutninger, som bestyrelsen har truffet, og oplysninger, som bestyrelsen for Udbetaling Danmark vurderer er nødvendige, for at beskæftigelsesministeren kan varetage sin tilsynsforpligtelse på et tilstrækkeligt og betryggende grundlag. Beretningen følger kalenderåret. Beretningen indsendes senest samtidig med årsregnskabet m.v., jf. § 20, stk. 2.

Stk. 3. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark er efter anmodning fra beskæftigelsesministeren forpligtet til at udarbejde særlige redegørelser og udlevere materiale, som beskæftigelsesministeren i øvrigt anser for nødvendigt for varetagelsen af tilsynsopgaven.

Stk. 4. Ankestyrelsen, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, miljø- og fødevareministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed skal inden for hver deres sagsområde en gang årligt udarbejde en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for henholdsvis Ankestyrelsen, Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, miljø- og fødevareministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed. Redegørelsen skal indeholde statistik over de ankede sager og angive årsagerne til, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke stadfæstes. Redegørelsen følger kalenderåret og indsendes senest 6 måneder efter årets afslutning. Redegørelsen skal forelægges for Udbetaling Danmarks bestyrelse, der skal have lejlighed til at afgive sine bemærkninger til redegørelsen, inden den sendes til beskæftigelsesministeren.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§ 20. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Udbetaling Danmark et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en ledelsesberetning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab samt udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabets revision sendes til beskæftigelsesministeren snarest muligt efter bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionschefs revisionsprotokol tillige indsendes.

Stk. 3. Årsregnskabet offentliggøres.

§ 21. Årsregnskabet for Udbetaling Danmark skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og regler fastsat i medfør af § 21 a, stk. 1. Revisionen omfatter ikke eventuelle supplerende beretninger, som indgår i årsregnskabet. Revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark udnævner en revisor.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som den revisor, der er udnævnt af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

Stk. 5. Ved revisorskift skal såvel bestyrelsen for Udbetaling Danmark som revisor orientere beskæftigelsesministeren om årsagen til skiftet.

Stk. 6. Efter revision af årsregnskabet forsyner revisionen det med en påtegning om, at det er revideret.

Stk. 7. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af årsregnskabet.

Stk. 8. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

§ 21 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for budgetter, regnskaber og revision i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om regnskabsføring m.v. for så vidt angår de opgaver, som indebærer regnskabsmæssige registreringer, der indgår i statsregnskabet.

Kapitel 10

Kommunernes og statens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

§ 22. Kommunerne skal ved indbetaling af bidrag til Udbetaling Danmark dække udgifterne til varetagelse af Udbetaling Danmarks sagområder, der er overført fra kommunerne.

Stk. 2. Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene. Bidragene skal dække samtlige udgifter til administration, sagsbehandling m.v. inden for et regnskabsår, som Udbetaling Danmark forventer at afholde i forbindelse med de opgaver, der er overført. I bidragene indgår Udbetaling Danmarks øvrige omkostninger, der er et led i driften af Udbetaling Danmark, f.eks. bestyrelseshonorarer, revisionshonorar, porto og statens udgifter til varetagelsen af opgaven som ansættelsesmyndighed for tjenestemænd, der overflyttes til ansættelse i staten efter lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, samt eventuelle over- eller underskud fra tidligere år.

Stk. 3. I bidragene indgår udgifter til tilbagebetaling af lån, som er optaget efter § 32.

Stk. 4. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fra kommunerne opkræve ekstraordinære bidrag, hvis administrationsbidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække Arbejdsmarkedets Tillægspensions udgifter til administrationen af Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.

Stk. 5. Kommunerne hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte fordelingen af bidrag efter stk. 1 og 4 mellem kommunerne efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Ministeren kan herunder fastsætte regler om forskellige fordelinger for de enkelte dele af bidraget eller for fordelingen af udgifter vedrørende forskellige typer af sager.

§ 23. Hvert år senest den 1. august meddeler Udbetaling Danmark et skøn over størrelsen af det kommende kalenderårs bidrag efter § 22, stk. 1, til hver enkelt kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal samtidig med godkendelse af Udbetaling Danmarks budget for det kommende års drift fastsætte størrelsen af det endelige samlede bidrag og det endelige bidrag for den enkelte kommune efter § 22, stk. 1. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark meddeler snarest muligt herefter størrelsen af den enkelte kommunes bidrag efter § 22, stk. 1.

§ 24. Bidrag efter § 22, stk. 1, indbetales til Udbetaling Danmark månedsvis bagud og udgør 1/12 af det årlige bidrag.

Stk. 2. Ved forsinket betaling af bidrag efter § 22, stk. 1 og 4, pålægges renter og rykkergebyr efter lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 3. Udbetaling Danmark har udpantningsret for bidrag, renter og gebyrer efter § 22, stk. 1 og 4.

Stk. 4. Offentlige myndigheder skal efter anmodning give Udbetaling Danmark oplysninger af betydning for fastsættelse af bidrag efter §§ 22-24.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration, beregning, opkrævning og betaling af bidrag efter §§ 22-24. Ministeren kan herunder fastsætte regler for opgørelse, beregning, betaling og opkrævning af ekstraordinære bidrag efter § 22, stk. 4.

§ 25. Staten dækker udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten, gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene. I bidragene indgår Udbetaling Danmarks øvrige omkostninger, der er et led i driften af Udbetaling Danmark, f.eks. bestyrelseshonorarer, revisionshonorar, porto og eventuelle over- eller underskud fra tidligere år.

Stk. 2. Udbetaling Danmark meddeler hvert år til det ressortministerium, som har det bevillingsmæssige ansvar for statslige opgaver, der er overført til Udbetaling Danmark, et skøn over det kommende års administrationsbidrag senest den 1. august. Når det kommende års finanslov er vedtaget, fastsætter bestyrelsen for Udbetaling Danmark endeligt administrationsbidraget.

Stk. 3. Staten hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have som følge af varetagelse af administrationen af Udbetaling Danmark for varetagelse af opgaver på sagsområder, der er overført fra staten til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration, beregning, opkrævning og betaling af bidrag, jf. stk. 1-3.

Kapitel 11

Statens og kommunernes betaling vedrørende kontante ydelser og økonomiske tilskud

§ 26. Ved Udbetaling Danmarks udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud opkræver Udbetaling Danmark kommunernes og statens andel af ydelserne og tilskuddene direkte fra kommunerne og staten, jf. § 27, efter de procentmæssige fordelinger, der er fastsat i de i § 1 nævnte love. Ved udbetaling af førtidspension tilkendt efter lov om social pension den 1. juli 2014 eller senere opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften fra staten, jf. § 9 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Til brug for kommunens interne kontrol af Udbetaling Danmarks opkrævning direkte fra kommunerne efter 1. pkt. kan Udbetaling Danmark uden borgerens samtykke samkøre oplysninger over kommunens modtagere af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark med henblik på at udfærdige og videregive lister til kommunen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark har kun krav på betaling fra staten efter stk. 1 for opgaver, der er overført fra kommunerne, hvis de kontante ydelser eller økonomiske tilskud er udbetalt i overensstemmelse med lovgivningen, udgiften er bogført korrekt og Udbetaling Danmark opfylder krav, der er fastsat i medfør af stk. 6.

Stk. 3. Krav på betaling fra staten efter stk. 1 for opgaver, der er overført fra kommunerne, bortfalder, og udbetalte beløb skal tilbagebetales, hvis Udbetaling Danmark ikke efter anmodning forelægger dokumentation for Beskæftigelsesministeriet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af stk. 6.

Stk. 4. Skyldes en fejlagtig udbetaling urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en kommune, er den pågældende kommune ansvarlig for fejludbetalingen og skal indbetale et eventuelt tab til Udbetaling Danmark, herunder det beløb, som Udbetaling Danmark skal tilbagebetale til staten.

Stk. 5. Tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten efter stk. 2 eller manglende dokumentation efter stk. 3, dækkes af kommunerne på sagsområder, der er overført fra kommunerne. Tab efter 1. pkt. dækkes som en del af kommunernes udgifter til betalingen for ydelser og tilskud. Tab på sagsområder, der er overført fra staten, dækkes af staten. Tab efter 3. pkt. dækkes som en del af statens udgifter til betalingen for ydelser og tilskud.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration, beregning, opkrævning, betalinger og tilbagebetalinger. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal have ret til betaling fra staten i ganske særlige tilfælde, selv om fejludbetalingen ikke skyldes modtagerens svigagtige forhold eller skyldes en kommunes fejl. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte nærmere regler om, hvordan dækning af tab efter stk. 5, 2. pkt., skal fordeles mellem kommunerne.

Obligatorisk anvendelse af SKB og OBS

§ 27. Betalinger mellem Udbetaling Danmark, staten og kommunerne sker via henholdsvis Statens Koncernbetalinger (SKB) og Offentligt Betalingssystem (OBS), jf. lov om offentlige betalinger m.v.

Kapitel 12

Moms, optagelse af lån m.v.

Moms

§ 28. Økonomi- og Indenrigsministeriet refunderer Udbetaling Danmarks udgifter til betaling af købsmoms, som ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Arbejdsmarkedets Tillægspension afholder ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med administration, jf. § 15, og til etablering af Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udgifterne til ikkefradragsberettiget købsmoms, jf. stk. 1, bevilges af Økonomi- og Indenrigsministeriet fra den dertil hørende konto, for så vidt angår Udbetaling Danmarks betaling for Arbejdsmarkedets Tillægspensions varetagelse af sagsområder, der er overført fra kommunerne. Ikkefradragsberettiget købsmoms, jf. stk. 1, refunderes fra Finansministeriets momsreserve, for så vidt angår Udbetaling Danmarks betaling for Arbejdsmarkedets Tillægspensions varetagelse af sagsområder, der er overført fra staten.

Stk. 3. Momskompensationen efter stk. 1 og 2 fastsættes på grundlag af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgørelse over afholdte udgifter til købsmoms, som kan henføres til administrationen af Udbetaling Danmarks kontante ydelser og økonomiske tilskud.

Stk. 4. På baggrund af opgørelsen fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. stk. 3, udarbejder Udbetaling Danmark et særskilt momsregnskab for Udbetaling Danmark og en specifikation af den benyttede fordelingsnøgle mellem stat og kommune. Momsregnskabet revideres af Udbetaling Danmarks eksterne revisor, der godkender den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter og påser, at udgifterne, hvortil der er afholdt moms, alene er afholdt til brug for administrationen og etableringen af Udbetaling Danmark.

Statistik

§ 29. Udbetaling Danmark skal indsende oplysninger, som vedkommende minister beder om på sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b, herunder statistiske oplysninger og andre oplysninger om udviklingen på særlige områder til brug for lovforberedende arbejde, udviklingsinitiativer og til brug for andre ministerbetjeningsopgaver. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal på lovgivningsområder, der er nævnt i §§ 1, 1 a og 1 b, indsende andre oplysninger til administrative formål i ressortministerierne, som vedkommende minister beder om, herunder oplysninger til brug for budgettering og løbende opfølgning samt regnskabsbidrag i medfør af budgetloven og budgetvejledningen og oplysninger til brug for fastsættelse af præmier til sygedagpengeforsikringerne i henhold til lov om sygedagpenge m.v. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.

Stk. 3. Vedkommende minister kan inden for sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b fastsætte nærmere regler om omfanget af oplysningerne og om ajourføring og indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1 og 2.

Gebyr og renter

§ 30. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan på Udbetaling Danmarks sagsområder efter § 1 fastsætte gebyr for udsendelse af erindringsskrivelser til borgeren vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af Udbetaling Danmark, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret. Der kan kun fastsættes gebyr vedrørende en enkelt erindringsskrivelse til borgeren pr. krav, og gebyret kan højst udgøre 250 kr.

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan bestemme, at borgeren ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af Udbetaling Danmark, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betale en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder Udbetaling Danmark.

Indtræden i udbetalinger fra staten

§ 31. §§ 8 og 9 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder tilsvarende anvendelse for Udbetaling Danmark.

Optagelse af lån

§ 32. Omkostningerne til etableringen af Udbetaling Danmark finansieres, ved at Udbetaling Danmark optager lån hos pengeinstitutter, staten eller finansielle institutioner. Statslånet kan optages efter forhandling med finansministeren og må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan optage korte lån på op til maksimalt 90 mio. kr. til dækning af uforudsete driftsudgifter i løbet af et driftsår til opgaver, som Udbetaling Danmark varetager efter §§ 1, 1 a og 1 b. Lånet kan optages i pengeinstitutter eller andre finansielle institutioner. Lånet skal afvikles hurtigst muligt og senest i løbet af de to efterfølgende budgetår.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan optage lån på maksimalt 650 mio. kr., heraf dog højst 100 mio. kr. til lån ud over finansiering af etableringsudgifter. Lånet kan optages i pengeinstitutter, KommuneKredit eller andre finansielle institutioner og skal være afviklet inden 2018. Låneadgangen forudsætter, at lån til etablering, jf. stk. 1, indfries fuldt ud samtidig med optagelse af lånet.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan optage lån til Arbejdsmarkedets Tillægspensions dækning af udgifter til udarbejdelse af udbud af og indgåelse af it-kontrakter og til brug for tilkøb af eller udvikling af it-løsninger til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver efter § 1. Lånet kan kun optages på baggrund af en enstemmig beslutning i bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Lånet kan optages i pengeinstitutter eller andre finansielle institutioner. Lån til kommunale opgaver, hvor administrationen finansieres af kommunerne efter § 22, kan herudover optages i KommuneKredit.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan optage lån hos pengeinstitutter, staten eller finansielle institutioner til Arbejdsmarkedets Tillægspensions dækning af udgifter til udarbejdelse af udbud og indgåelse af it-kontrakter og til brug for tilkøb eller udvikling af it-løsninger, der anvendes til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver efter §§ 1 a og 1 b. Lånet kan kun optages på baggrund af en enstemmig beslutning i bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Statslånet kan optages efter forhandling med finansministeren og må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 6. Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 3. For lån optaget efter stk. 2 og 4 hæfter kommunerne solidarisk for lån optaget til kommunale opgaver, hvor administrationen finansieres af kommunerne efter § 22. Den solidariske hæftelse for lån efter stk. 2 må ikke overstige 75 mio. kr.

Kapitel 12 a

Forholdet til Folketingets Administration

§ 32 a. § 19, stk. 1, 2. pkt., og §§ 25 og 29 finder tilsvarende anvendelse for Folketingets Administration.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 33. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 28 og 32 træder i kraft den 15. april 2012.

Stk. 3. §§ 2-7, 11 og 12 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 1. oktober 2012. § 15 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 15. april 2012.

§ 34. Første udpegning af formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen for Udbetaling Danmark efter § 17, stk. 2, sker for perioden fra den 1. oktober 2012 til den 31. maj 2014.

Stk. 2. Der kan ske refusion for ikkefradragsberettiget købsmoms efter § 28, stk. 1, til udgifter afholdt til etablering af Udbetaling Danmark forud for lovens ikrafttræden.

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 494 af 21. maj 2013 (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Udbetaling Danmark færdigbehandler sager på sagsområder, der som følge af lovens §§ 3-6 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, og som ikke inden lovens ikrafttræden er endeligt afsluttet af Pensionsstyrelsen. Told- og skatteforvaltningen færdigbehandler sager, der som følge af lovens § 9 overføres til behandling i told- og skatteforvaltningen, hvis de ikke er blevet afgjort af Pensionsstyrelsen på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan uden fornyet samtykke behandle sager efter stk. 2, hvis borgeren har givet samtykke til Pensionsstyrelsen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Udbetaling Danmark overtager Pensionsstyrelsens krav mod borgeren og borgerens krav mod Pensionsstyrelsen, der måtte foreligge ved lovens ikrafttræden, i sager, der som følge af lovens §§ 3-5 overføres til Udbetaling Danmark.


Lov nr. 552 af 2. juni 2014 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2014.

Stk. 2. Loven finder alene anvendelse for ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer, der indgives efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 523 af 29. april 2015 (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.) indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 17, finder også anvendelse for registersamkøring af oplysninger til at udfærdige lister over personer, der har modtaget kontante ydelser og økonomiske tilskud hos Udbetaling Danmark i 2013 og 2014.

Stk. 3. § 2, nr. 3-5, har virkning fra den 1. januar 2015.

§ 9

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 3-5 og § 6, nr. 1-12, og som ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen ved lovens ikrafttræden, behandles færdig i Udbetaling Danmark. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på sagsområder, der efter §§ 3-5 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan tilsvarende behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs § 3 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6, og § 3, nr. 3. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter §§ 4 og 5 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter § 6, nr. 11, overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Patientombuddet efter lov om klage- og erstatningsadgangen inden for sundhedsvæsenet. Afgørelser, der er truffet af Patientombuddet inden lovens ikrafttræden på sagsområdet efter § 6, nr. 13, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stk. 6. Krav, som en kommune måtte have mod en borger, eller krav, som en borger måtte have mod en kommune efter §§ 3-5 og § 6, nr. 11, ved lovens ikrafttræden, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der ved lovens ikrafttræden udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

§ 10

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden påhviler ansvaret for opbevaring af arkivalier og varetagelse af de arkivmæssige hensyn i sager vedrørende Udbetaling Danmarks sagsområde:

1) Kommunalbestyrelsen i afsluttede og passivførte sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-5 og § 6, nr. 1-11, overføres til Udbetaling Danmark.

2) Kommunalbestyrelsen i sager, hvor der fortsat sker udbetaling på sagsområder, der efter §§ 3-5 skal overføres til Udbetaling Danmark, og hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse forud for det tidspunkt, hvor sagsområdet overgår til Udbetaling Danmark.

3) Patientombuddet i afsluttede og passivførte sager på sagsområdet, hvor myndighedsansvaret efter lovens § 6, nr. 13, overgår til Udbetaling Danmark.

4) Udbetaling Danmark i alle øvrige sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-6 overføres til Udbetaling Danmark, og som ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning fra Udbetaling Danmark sende en kopi af de ønskede akter fra sager, der efter stk. 1, nr. 1 og 2, opbevares i kommunen. Kommunen har i forbindelse med anmodninger om kopi af akter fra Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, med henblik på at kunne imødekomme Udbetaling Danmarks anmodning. Kommunen har desuden ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, hvis sagen indeholder oplysninger, der vedrører kommunens sagsområde, og hvis kommunen har et sagligt behov for oplysningerne.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal betale et gebyr til kommunen for at varetage opgaven efter stk. 2, 1. pkt., og regler om udfasning af kommunernes arkivforpligtelse over for Udbetaling Danmark fra 2018.


Lov nr. 994 af 30. august 2015 (Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 29. Loven træder i kraft den 4. januar 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 30. (Udelades)

§ 31. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der kan gennemføres test af Ydelsesrefusion, at kommunerne, Udbetaling Danmark, andre myndigheder og arbejdsløshedskasserne i forbindelse med test af Ydelsesrefusion har pligt til at levere oplysninger til brug herfor, og at kommunerne er dataansvarlige for behandlingen af oplysninger i forbindelse med testen. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, varetager som databehandler for kommunerne behandling af oplysninger i forbindelse med test af Ydelsesrefusion.


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 22 og 23, træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 3. § 1, nr. 24-28, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 2012.

§ 55

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse for klager over afgørelser truffet af ressortministerierne eller Statens Administration inden lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 foretage de dispositioner og regnskabsmæssige registreringer, der er nævnt i tekstanmærkning nr. 102 til § 7 på finansloven for 2016, for så vidt angår de udlån og garantier m.v., som Udbetaling Danmark administrerer i henhold til denne lov.

Stk. 3. Ressortministeriernes betaling for varetagelse af opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark ved denne lov, sker for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 efter reglerne på finansloven for 2016. Statens Administration foretager en samlet afregning til Udbetaling Danmark af denne betaling og gebyrer fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 6. december 2016

Troels Lund Poulsen

/ Bent Nielsen