Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tempo 40-mærke
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber1)

I medfør af § 43, stk. 12, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 385 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at følgende køretøjer må køre med op til 40 km i timen:

1) Registrerede traktorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om registrering af køretøjer.

2) Registrerede påhængskøretøjer, jf. § 2, stk. 1, nr. 4 og nr. 6, i lov om registrering af køretøjer.

3) Godkendte traktorer, jf. § 4 i lov om registrering af køretøjer.

4) Registrerede motorredskaber, jf. § 4 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer.

5) Vogntog bestående af køretøjer som nævnt i nr. 1, 3 og 4 sammenkoblet med køretøjer som nævnt i nr. 2.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Traktor: Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af 40 km i timen.

2) Motorredskab: Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af 40 km i timen.

3) Påhængskøretøj: Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj.

4) Forhandler: En i Køretøjsregisteret i henhold til §§ 14-15 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. registreret forhandler, der kan registrere nye, anmeldte EU-typegodkendte køretøjer uden forudgående syn og godkendelse, når køretøjet forinden er oprettet i Køretøjsregisteret af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant på baggrund af EU-overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet).

5) Tempo 40-kørsel: Kørsel med øget hastighed i henhold til færdselslovens § 43, stk. 5, 2. pkt.

6) Tempo 40-mærke: Et mærke, jf. bilag 1, der viser, at køretøjet er godkendt til Tempo 40-kørsel.

Betingelser for Tempo 40-kørsel

§ 3. Under Tempo 40-kørsel skal køretøjet, herunder alle køretøjer i et vogntog, opfylde følgende:

1) Være godkendt og registreret i Køretøjsregisteret til Tempo 40-kørsel, jf. dog § 10.

2) Være forsynet med nummerplade(r).

3) Bagpå være forsynet med et:

a) Tempo 40-mærke, der er synligt lige bagfra, eller

b) tilsvarende mærke fra den stat, hvor køretøjet er godkendt eller registreret, hvis statens myndighed overfor Færdselsstyrelsen har dokumenteret, at mærket viser, at køretøjet i staten er godkendt efter betingelser, der svarer til de tekniske krav, der er anført i § 5.

Stk. 2. Ved kørsel med et udenlandsk registreret køretøj skal føreren medbringe den i § 9 nævnte dokumentation udfærdiget på dansk, engelsk, norsk, svensk eller tysk.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de mærker, der er omfattet af stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Et Tempo 40-mærke, der er væsentligt beskadiget, skal erstattes med et ubeskadiget mærke.

§ 4. Hvis betingelserne for Tempo 40-kørsel i § 3 ikke er opfyldt, anses kørslen som omfattet af reglerne om kørsel med 30 km i timen, jf. færdselslovens § 43, stk. 5, 1. pkt.

Betingelser for godkendelse af et køretøj til Tempo 40-kørsel

§ 5. De i § 1 nævnte køretøjer kan:

1) godkendes til Tempo 40-kørsel ved syn efter bestemmelserne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, eller

2) godkendes til Tempo 40-kørsel af forhandleren, jf. § 2, nr. 4, uden forudgående syn, hvis køretøjet er et nyt uændret anmeldt EU-typegodkendt køretøj med EU-overensstemmelseserklæring (CoC-dokument).

Stk. 2. For at blive godkendt og registreret til en tilladt maksimal hastighed på 40 km i timen skal de af denne bekendtgørelse omfattede køretøjer have hjul på alle aksler og opfylde ét af følgende regelsæt:

1) EU-typegodkendte traktorer og påhængskøretøjer, jf. § 1, nr. 1-3:

a) Skal være EU-typegodkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, herunder have bremser på alle hjul, der for traktorer opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2, og for påhængskøretøjer giver en bremsekraft svarende til mindst 50 % af køretøjets samlede akseltryk.

b) Skal have dæk, der er beregnet til mindst 40 km i timen.

c) Skal for traktorer være godkendt til en maksimalhastighed på 40 km i timen, og for påhængskøretøjer være godkendt til en maksimalhastighed på mindst 40 km i timen.

2) EF-typegodkendte traktorer, jf. § 1, nr. 1 og 3:

a) Skal være EF-typegodkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF, eller Rådets direktiv 74/150/EØF.

b) Skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2, eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.

c) Skal have dæk, der er godkendt til mindst 40 km i timen.

d) Skal være godkendt til en maksimalhastighed på 40 km i timen.

3) Øvrige traktorer og motorredskaber, jf. § 1, nr. 1, 3 og 4:

a) Skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for registreringspligtige køretøjer, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

b) Skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2 eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.

c) Skal være egnet til og indrettet til en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 40 km i timen. Egnetheden skal oplyses af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

d) Skal have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 km i timen.

4) Andre påhængskøretøjer, jf. § 1, nr. 2:

a) Skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for registreringspligtige køretøjer, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

b) Skal have bremser på alle hjul, der giver en bremsekraft på mindst 50 % af køretøjets samlede akseltryk. Bremserne skal være tilsluttet traktorens eller motorredskabets drifts- og nødbremse, medmindre bremsen er en påløbsbremse, og påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 8.000 kg.

c) Skal være egnet til kørsel med 40 km i timen. Egnetheden skal oplyses af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

d) Skal have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 km i timen.

Stk. 3. Køretøjer i et vogntog skal være egnet til sammenkobling, jf. bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv.

Stk. 4. De i stk. 2, nr. 1-4, anførte krav til bremsepræstation skal være opfyldt ved tilladt totalvægt/akseltryk.

Godkendelse og registrering til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret

§ 6. Når en godkendt synsvirksomhed ved syn har konstateret, at et køretøj, som er omfattet af § 1, opfylder de tekniske krav i § 5, kan synsvirksomheden godkende køretøjet til Tempo 40-kørsel og registrere køretøjet til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret. Tilhører køretøjet forsvaret, bestemmer forsvaret om godkendelsen registreres i Køretøjsregisteret.

Stk. 2. Konstaterer en forhandler, jf. § 2, nr. 4, i forbindelse med første registrering af et nyt anmeldt EU-typegodkendt køretøj, som er omfattet af § 1, at de tekniske krav i § 5 er opfyldt, kan forhandleren uden forudgående syn registrere køretøjet til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret.

§ 7. Registreringspligtige køretøjer og godkendte traktorer, der er godkendt til en hastighed på 40 km i timen registreres i Køretøjsregisteret med tilladelsen »godkendt til 40 km/t«.

§ 8. Det er til enhver tid en betingelse for opretholdelse af registreringen til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret, at køretøjet opfylder de tekniske krav i § 5 og er forsynet med et Tempo 40-mærke.

Stk. 2. Konstateres det i forbindelse med syn, at de tekniske krav til køretøjet ikke længere er opfyldt, skal synsvirksomheden afmelde registrering til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret og kontrollere, at Tempo 40-mærket fjernes fra køretøjet.

Stk. 3. Køretøjets registrerede ejer eller bruger, en nummerpladeoperatør eller SKAT kan til enhver tid afmelde registreringen til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret på betingelse af, at Tempo 40-mærket samtidig fjernes fra køretøjet.

Udenlandske køretøjer

§ 9. Udenlandske køretøjer, som svarer til de i § 1 nævnte køretøjer, kan foretage Tempo 40-kørsel uden at være godkendt og registreret i Køretøjsregisteret, hvis der under kørselen medbringes dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Som dokumentation anses følgende:

1) Erklæring fra en kompetent myndighed i den stat, hvor køretøjet er registreret eller godkendt om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af myndigheden.

2) Original erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af fabrikanten eller dennes repræsentant.

3) Original EU-overensstemmelseserklæring (CoC-dokument) for det færdige køretøj i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013. EU-overensstemmelseserklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af fabrikanten eller dennes repræsentant. Af EU-overensstemmelseserklæringen skal det fremgå, at:

a) Køretøjet er af EU-køretøjsklasse R (påhængs- og sættevogn), -klasse S (påhængsredskab) eller -klasse T (traktor).

b) Køretøjet er godkendt til en hastighed på 40 km i timen.

c) Køretøjet er forsynet med bremser og hjul på alle aksler.

4) Original erklæring fra en godkendt prøvningsinstans om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af prøvningsinstansen.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 kan forevises elektronisk i form af foto eller scannet materiale.

Forsvarets køretøjer

§ 10. Forsvaret kan for forsvarets køretøjer varetage de opgaver, der efter §§ 6 og 8 varetages af synsvirksomheder, i overensstemmelse med de bestemmelser om syn af forsvarets køretøjer, som er fastsat af forsvarsministeren i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Straf

§ 11. Med bøde straffes den registrerede ejer eller, hvis køretøjet er registreret med en bruger, den registrerede bruger af registreringspligtige køretøjer og godkendte traktorer, som er omfattet af § 1 og som er forsynet med Tempo 40-mærke, uden at køretøjet er godkendt og registreret til Tempo 40-kørsel, jf. § 5. Med bøde straffes endvidere overtrædelser af § 3, stk. 1-2 og 4, § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, begået af den registrerede ejer eller registrerede bruger af køretøjet, som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. færdselslovens § 118, stk. 10.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 1. december 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Tempo 40-mærke

bj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535 (informationsproceduredirektivet).