Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

I medfør af § 100 og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om pligt for jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre, som udfører opgaver på jernbaneområdet, til at indberette data for at sikre overholdelsen af de krav, der følger af jernbaneloven. Herunder bl.a. til brug for overvågning, analyse og planlægning på kollektiv trafik- og banegodsområdet, overvejelser om udbygning af kapaciteten på jernbaneområdet, og data til rapporteringer i henhold til EU-retsakter (herunder forordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet) og til opgaver i medfør af beredskabet for jernbanen samt jernbanesikkerhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter jernbaner, bybaner, privatbaner, letbaner og metro, samt kombiterminaler og jernbaneterminaler på havne m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for veteranbaner og privatejet jernbaneinfrastruktur.

Indberetninger generelt

§ 2. Alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre, som udfører opgaver på jernbaneområdet, skal indberette data om passagerer, gods, produktion og infrastruktur til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Indberetningerne er undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 5. Den generaliserede statistik og analyse, som Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder på baggrund af indberetningerne, vil være omfattet af reglerne om aktindsigt.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen aftaler mediet for indberetningerne og detaljeringsgraden med hver enkelt jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter og andre, som udfører opgaver på jernbaneområdet. Detaljeringsgraden og mediet aftales i øvrigt under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger og administration i forbindelse med indberetningerne.

Stk. 4. Årlige indberetninger er indberetninger for et kalenderår. De foretages senest 1. marts det efterfølgende år. Kvartalsvise og månedlige indberetninger foretages senest med udgangen af den efterfølgende måned.

Indberetninger om personale og kørsel

§ 3. Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre, som udfører opgaver på jernbaneområdet, skal årligt indberette data om personale, som omfatter antal fuldtidsbeskæftigede, heraf antal lokomotivførere og øvrigt personale.

§ 4. Jernbanevirksomheder og andre med sikkerhedscertifikat skal årligt indberette data om deres kørsel, som omfatter:

1) antal kørte togkilometer inkl. tomkørsel og

2) antal kørte togkilometer inkl. tomkørsel med operationelt togkontrolanlæg efter type.

Stk. 2. Typer af togkontrolanlæg, jf. stk. 1, nr. 2, er defineret i den til bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen tilhørende vejledning.

§ 5. Jernbanevirksomheder skal årligt indberette data om toglængder (i 1.000 togmeter) fordelt på tidsbånd (07-19, 19-22, 22-07), som omfatter:

1) maksimal observeret toglængde pr. delstrækning og

2) akkumuleret toglængde pr. delstrækning.

Indberetninger om godstransport

§ 6. Jernbanevirksomheder og andre, som udfører opgaver på jernbaneområdet med banegodstransport eller godsterminaler, skal kvartalsvist indberette data om gods (ton og tonkilometer) opdelt på nationalt, internationalt, og transitgods. Årligt indberettes data om gods (ton og tonkilometer) opgjort totalt samt opdelt på nationalt, internationalt, og transitgods, fordelt på godstype.

Stk. 2. Godstyper, der skal indberettes jf. stk. 1, inddeles i følgende godstyper:

1) Landbrugs, skovbrugs- og fiskeriprodukter.

2) Kul, råolie og naturgas.

3) Malme, jern og metal; Grus, sten, sand, ler, salt, asfalt.

4) Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer, tobak.

5) Tekstilvarer og beklædningsgenstande, lædervarer.

6) Forarbejdet træ, papir og papirvarer.

7) Benzin og andre mineralolieprodukter mv.

8) Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast, gummi.

9) Glas, cement o.a. ikke-metalliske byggematerialer.

10) Metalvarer.

11) Maskiner, hvidevarer, el-artikler, instrumenter mv.

12) Transportmidler og dele dertil.

13) Møbler og andre færdigvarer.

14) Jord og affald.

15) Brev- og pakkepost.

16) Tomme containere og veksellad, returpaller o.l.

17) Flyttegods.

18) Stykgods.

19) Uidentificeret gods i containere og veksellad.

20) Andet gods ikke specificeret andetsteds.

§ 7. Terminaloperatører skal kvartalsvist oplyse data om gods (ton og tonkilometer) opdelt på nationalt og internationalt gods og antal løft målt i TEU fordelt på nationalt og internationalt gods. Årligt indberettes priser for løft. Årligt indberettes desuden udgifter til drift, vedligehold, fornyelse, opgradering og ny infrastruktur for terminalen afholdt af terminaloperatør, samt de samlede årlige data om gods (ton og tonkilometer).

Stk. 2. Terminalejere skal årligt oplyse omkostninger til vedligehold, fornyelse, opgradering og ny infrastruktur på terminaler samt beskrive, hvad investeringerne består i.

Indberetninger om passagertransport

§ 8. Jernbanevirksomheder, som udfører passagertransport, skal månedligt indberette data om produktion, som omfatter:

1) togkilometer ekskl. tomkørsel,

2) antal tog,

3) antal sæder (heraf klapsæder og 1. hhv. 2. klasse).

§ 9. Jernbanevirksomheder, som udfører passagertransport, skal månedligt indberette data om passagerer, som omfatter:

1) belægningsprocent inkl. klapsæder,

2) personkilometer,

3) passagerer,

4) salgsstatistik.

Stk. 2. Passagerer, jf. stk. 1, nr. 3, opgøres pr. station, i snit og på segmenter.

Stk. 3. Salgsstatistik, jf. stk. 1, nr. 4, omfatter data vedr. rejsehjemler til passagertransport.

§ 10. Jernbanevirksomheder, som udfører passagertransport, skal årligt indberette data om indtægter og trafikarbejde, som omfatter:

1) indtægter,

2) personkilometer,

3) togkilometer ekskl. tomkørsel, og

4) passagerer.

Stk. 2. Indtægter, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter virksomhedens samlede indtægter, samlede billetindtægter, indtægter fra forretningsmæssig trafik, og opgørelse af kompensationen for offentlig serviceforpligtigelse.

Stk. 3. Personkilometer, jf. stk. 1, nr. 2, opgøres for den samlede trafikmængde, for forretningsmæssig trafik, og opdeles på indenlandsk-, international-, og transittrafik.

Stk. 4. Togkilometer ekskl. tomkørsel, jf. stk. 1, nr. 3, opgøres for den samlede trafikmængde, for forretningsmæssig trafik, og opdeles på indenlandsk-, international-, og transittrafik.

Indberetninger om infrastruktur

§ 11. Infrastrukturforvaltere skal årligt indberette data om infrastrukturen, som omfatter:

1) strækningskilometer,

2) sporkilometer,

3) strækningskilometer med togkontrolanlæg efter type,

4) antal overkørsler opdelt efter type og

5) kørte togkilometer inkl. tomkørsel på infrastrukturforvalterens samlede jernbaneinfrastruktur.

Stk. 2. Typer af overkørsler, jf. stk. 1, nr. 4, er defineret i bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen og tilhørende vejledning, hvor også typer af togkontrolanlæg, jf. stk. 1, nr. 3, er defineret.

Omfang af indberetninger m.v.

§ 12. Trafik- og Byggestyrelsen kan udover bestemmelserne i §§ 3-11 anmode om yderligere oplysninger til afgrænsede formål efter § 1.

§ 13. Trafik- og Byggestyrelsen kan i særlige tilfælde aftale fravigelse af krav til hyppighed af indberetningerne, jf. §§ 3-11.

Straf

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-11 straffes med bøde.

§ 15. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 119 i lov om jernbane.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 29. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht