Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0065
 
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0725
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner m.v.
Kapitel 2 Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
Kapitel 3 Sikringsplan for en havnefacilitet
Kapitel 4 Revision af sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
Kapitel 5 Revision af sikringsplan for en havnefacilitet
Kapitel 6 Sikringsansvarlig for en havnefacilitet
Kapitel 7 Sikringsniveau og forholdsregler ved sikringsrelaterede hændelser
Kapitel 8 Sikringserklæringer
Kapitel 9 Før-ankomst sikringsinformation
Kapitel 10 Administration, kommunikation og fortrolighed
Kapitel 11 Øvelser
Kapitel 12 Inspektion og påbud
Kapitel 13 Anerkendte sikringskonsulenter
Kapitel 14 Dispensation
Kapitel 15 Klageadgang
Kapitel 16 Straf m.v.
Kapitel 17 Ikrafttræden
Bilag 1 BETINGELSER, SOM EN ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT SKAL OPFYLDE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter1)

I medfør af § 1 a, § 14 a og § 18, stk. 2, 3 og 4, i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om sikring af havnefaciliteter og finder anvendelse på havnefaciliteter, der betjener et eller flere af følgende skibe i international fart:

1) passagerskibe,

2) lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, og

3) mobile boreplatforme med selvstændigt fremdrivningsmaskineri.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for havnefaciliteter, som anvendes til militære formål.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EU-Tidende 2004 L 129, side 6).

2) Grænsefladen mellem skib og havn: Det samspil, der opstår, når et skib direkte og umiddelbart er involveret i overførslen mellem skib og havn af personer eller gods eller udførelsen af havnetjenesteydelser.

3) Havn: Ethvert specifikt land- og vandområde, der består af anlæg og udstyr, som tjener til at lette kommerciel søtransport. Afgrænsningen af området er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. bekendtgørelse om sikring af havne.

4) Havnefacilitet: Et område, hvor der er en grænseflade mellem skib og havn. Dette område omfatter eksempelvis ankerpladser, ventepladser og ankomstfaciliteter fra søsiden, når det er relevant.

5) ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code): Regler vedtaget i FN's Internationale Maritime Organisation (IMO) den 12. december 2002. ISPS-koden handler om iværksættelse af en række tiltag af hensyn til beskyttelse af den internationale skibstrafik.

6) SafeSeaNet: Et EU-baseret elektronisk netværk til udveksling af maritime informationer mellem medlemslandene blandt andet med henblik på at øge sikringen af havne og havnefaciliteter.

7) Selvstændig terminaloperatør: En operatør, der selvstændigt administrerer og driver en eller flere havnefaciliteter på havnen.

8) Sikringserklæring (DoS dvs. Declaration of Security): En aftale indgået mellem et skib og enten en havnefacilitet eller et andet skib, som det har berøring med, hvori de sikringstiltag, som de hver især vil gennemføre, beskrives nærmere.

9) Sikringsniveau: En angivelse af graden af risiko for, at en sikringsrelateret hændelse vil blive forsøgt eller vil forekomme. Sikringsniveauet afspejler sandsynligheden for, at en sikringsrelateret hændelse indtræffer ved en konkret havnefacilitet.

10) Sikringsplan for en havnefacilitet: Et dokument, der beskriver, hvilke sikringstiltag havnen iværksætter i praksis for at imødegå de sårbarheder ved havnefaciliteten, som er identificeret i sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten. Hvor der i denne bekendtgørelse står "sikringsplanen", henvises der til sikringsplanen for en havnefacilitet.

11) Sikringsrelateret hændelse: Enhver mistænkelig handling eller omstændighed, som udgør en trussel mod et skib eller en havnefacilitet.

12) Skibsføreren: Skibsføreren, eller enhver anden person, som skibets reder har givet bemyndigelse til at varetage skibsførerens forpligtelser.

13) SOLAS-konventionen: Kapitel XI-2 om særlige tiltag til fremme af maritim sikring som vedtaget i den Internationale Maritime Organisation (IMO) den 12. december 2002 som ændring til Konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974.

14) Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet: Et dokument, i hvilket sårbarheden ved havnefaciliteten vurderes. Vurderingen skal som minimum inkludere en udpegelse af ejendom og infrastruktur, som det er vigtigt at beskytte, samt en identificering af trusler mod og svagheder ved disse. Ligeledes skal der udpeges foranstaltninger, som skal sættes i værk for at imødegå sårbarheden. Hvor der i denne bekendtgørelse står "sårbarhedsvurderingen", henvises der til sårbarhedsvurderingen af en havnefacilitet.

Kompetent maritim sikringsmyndighed

§ 3. Trafik- og Byggestyrelsen er kompetent maritim sikringsmyndighed, jf. forordningen, for havnefaciliteter omfattet af denne bekendtgørelse.

Ansvar

§ 4. Havnen er ansvarlig for, at opgaver og forpligtelser efter denne bekendtgørelse, forordningen, SOLAS-konventionen og ISPS-koden overholdes.

Stk. 2. Havnen kan ved aftale overlade ansvaret for og varetagelsen af de opgaver, som efter denne bekendtgørelse og forordningen påhviler havnen, til en selvstændig terminaloperatør. En sådan aftale skal straks skriftligt meddeles til politidirektøren og Trafik- og Byggestyrelsen.

Kapitel 2

Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet

§ 5. Havnen er ansvarlig for, at der for hver enkelt havnefacilitet omfattet af denne bekendtgørelse er udarbejdet en sårbarhedsvurdering, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Havnen skal udarbejde sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten i samarbejde med politidirektøren.

Stk. 3. Sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten skal opfylde kravene i Forordningen, SOLAS-konventionen og ISPS-koden. Sårbarhedsvurderingen skal endvidere indeholde en beskrivelse af omfanget af havnefaciliteten.

Stk. 4. De personer, som udfører sårbarhedsvurderingen af en havnefacilitet, skal have de nødvendige kvalifikationer til at vurdere en havnefacilitets sikring i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, Forordningen, SOLAS-konventionen og ISPS-koden.

Stk. 5. Havnen skal give politidirektøren de nødvendige oplysninger om havnefaciliteten til brug for den i stk. 1 omtalte vurdering.

Stk. 6. Havnen sender sårbarhedsvurderingen til godkendelse i Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 7. Trafik- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af sårbarhedsvurderingen af en havnefacilitet, hvis sårbarhedsvurderingen opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

§ 6. Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet udløber 5 år efter godkendelsesdatoen, medmindre den forinden af anden årsag er bortfaldet.

Kapitel 3

Sikringsplan for en havnefacilitet

§ 7. Havnen er ansvarlig for, at der for hver enkelt havnefacilitet omfattet af denne bekendtgørelse er udarbejdet en sikringsplan, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. dog § 9.

Stk. 2. Sikringsplanen for en havnefacilitet skal være baseret på en godkendt sårbarhedsvurdering af havnefaciliteten, jf. dog stk. 3, og den skal opfylde kravene i Forordningen, SOLAS-konventionen og ISPS-koden.

Stk. 3. En godkendt sikringsplan for en havnefacilitet, der er baseret på en sårbarhedsvurdering, der er bortfaldet, fordi den er erstattet af en ny godkendelse, kan anvendes i indtil 6 måneder efter den fornyede godkendelse af sårbarhedsvurderingen, jf. dog § 8.

Stk. 4. Havnen sender sikringsplanen for en havnefacilitet til godkendelse i Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 5. Trafik- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af en sikringsplan, hvis sikringsplanen er i overensstemmelse med sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten og opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Senest 3 måneder efter modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en sikringsplan træffer Trafik- og Byggestyrelsen afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

§ 8. Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af en sikringsplan for en havnefacilitet udløber 5 år efter godkendelsesdatoen, medmindre den forinden af anden årsag er bortfaldet.

§ 9. Trafik- og Byggestyrelsen kan på grundlag af en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet udarbejdet efter reglerne i denne bekendtgørelse meddele dispensation fra kravet om at udarbejde en sikringsplan for havnefaciliteten, jf. § 7, hvis havnefaciliteten kun lejlighedsvist skal betjene skibe omfattet af § 1, stk. 1, og disse skibe ved havnefacilitetens betjening af skibet alene håndterer tørbulk.

Stk. 2. Havnen sender ansøgningen om dispensation og sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten til godkendelse i Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. En havnefacilitet, der er meddelt dispensation i medfør af stk. 1, har ikke status som ISPS-godkendt havnefacilitet.

Kapitel 4

Revision af sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet

§ 10. Hvis der foretages en større ændring i grundlaget for sårbarhedsvurderingen af en havnefacilitet, er havnen ansvarlig for, at sårbarhedsvurderingen revideres og godkendes på ny af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Ved en større ændring i grundlaget for sårbarhedsvurderingen af en havnefacilitet forstås en ændring, der har betydning for havnefacilitetens sårbarhed, herunder større ændringer i havnefacilitetens fysiske struktur, organisation, eller hvis havnefaciliteten skal anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen.

Stk. 3. En ny sårbarhedsvurdering af havnefaciliteten skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, før større ændringer i havnefacilitetens fysiske struktur kan gennemføres, eller havnefaciliteten kan anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen.

Kapitel 5

Revision af sikringsplan for en havnefacilitet

§ 11. Havnen er ansvarlig for at ajourføre og revidere en havnefacilitetssikringsplan omfattet af denne bekendtgørelse i overensstemmelse med stk. 2-4.

Stk. 2. Ved mindre ændringer til en godkendt sikringsplan for en havnefacilitet skal et rettelsesblad med den ajourførte ændring vedlægges sikringsplanen, og en kopi af rettelsesbladet skal straks sendes til orientering til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. En godkendt havnefacilitetssikringsplan skal revideres og godkendes på ny af Trafik- og Byggestyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis

1) sårbarhedsvurderingen af havnefaciliteten godkendes på ny, jf. § 10, eller

2) der i forbindelse med sikringsrelaterede hændelser, øvelser, inspektion m.v. konstateres utilstrækkelig sikring i forhold til potentielle sikringsrelaterede hændelser.

Stk. 4. En revideret sikringsplan for en havnefacilitet skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, før større ændringer i havnefacilitetens fysiske struktur kan gennemføres, eller havnefaciliteten kan anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen.

Kapitel 6

Sikringsansvarlig for en havnefacilitet

§ 12. Havnen er ansvarlig for at udpege en sikringsansvarlig for hver havnefacilitet omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Havnefacilitetens sikringsansvarlige skal have den fornødne kompetence og viden i henhold til ISPS-koden til at varetage de sikringsmæssige opgaver.

Stk. 3. Havnefacilitetens sikringsansvarlige kan have ansvaret for flere havnefaciliteter i samme eller flere havne.

Stk. 4. Havnefacilitetens sikringsansvarlige fungerer som kontaktperson i spørgsmål vedrørende havnefacilitetens sikring. Hvis en havn er omfattet af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om sikring af havne, fungerer havnefacilitetens sikringsansvarlige som kontaktperson for havnen.

Stk. 5. Havnen skal meddele Trafik- og Byggestyrelsen navn og kontaktoplysninger på havnefacilitetens sikringsansvarlige og kontaktoplysninger, som Trafik- og Byggestyrelsen kan benytte 24 timer i døgnet til at komme i kontakt med en ansvarlig vedrørende havnefacilitetens sikring. Trafik- og Byggestyrelsen skal straks meddeles om ændringer i kontaktoplysninger.

Kapitel 7

Sikringsniveau og forholdsregler ved sikringsrelaterede hændelser

§ 13. På baggrund af anbefalinger fra Politiets Efterretningstjeneste fastsætter og udmelder Trafik- og Byggestyrelsen til havnefacilitetens sikringsansvarlige det sikringsniveau, som den enkelte facilitet skal fungere på.

Stk. 2. Havnefacilitetens sikringsansvarlige skal umiddelbart efter modtagelsen af en meddelelse om ændring af sikringsniveau iværksætte sikringstiltagene, jf. sikringsplanen for havnefaciliteten, for det pågældende sikringsniveau.

Stk. 3. Følgende sikringsniveauer gælder for havnefaciliteter:

1) Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid.

2) Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringsforanstaltninger skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en sikringsrelateret hændelse.

3) Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringsforanstaltninger skal opretholdes i en begrænset periode, hvis en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål.

§ 14. Ud over de aktiviteter, som er anført i havnefacilitetens sikringsplan for niveau 3, jf. § 13, stk. 3, nr. 3, skal havnefacilitetens sikringsansvarlige, når Trafik- og Byggestyrelsen indfører sikringsniveau 3, gennemføre alle sikringsinstruktioner fra myndighederne.

§ 15. Havnefacilitetens sikringsansvarlige skal uden ugrundet ophold indberette sikringsrelaterede hændelser til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Hvis havnen er omfattet af bekendtgørelse om sikring af havne, skal havnefacilitetens sikringsansvarlige informere havnens sikringsansvarlige om en sikringsrelateret hændelse i havnefaciliteten.

Kapitel 8

Sikringserklæringer

§ 16. Havnen er ansvarlig for, at der inden en havnefacilitets betjening af et skib omfattet af § 1, stk. 1, er udarbejdet en sikringserklæring, hvis:

1) det er påkrævet i henhold til sikringsplanen for havnefaciliteten, eller

2) havnefaciliteten i medfør af § 9, stk. 1, er meddelt dispensation fra kravet om at udarbejde en sikringsplan.

Stk. 2. Sikringserklæringen skal udfærdiges på et sprog, som er fælles for havnefaciliteten og skibet.

Stk. 3. Havnefacilitetens sikringsansvarlige skal opbevare sikringserklæringer i mindst 1 år fra udstedelsen.

Kapitel 9

Før-ankomst sikringsinformation

§ 17. Skibsføreren skal indgive før-ankomst sikringsinformation elektronisk via SafeSeaNet.

Stk. 2. Hvis en sikringsansvarlig for en havnefacilitet underrettes om, at et skib omfattet af § 1, stk. 1, har problemer med at overholde kravene i forordningen, SOLAS-konventionen eller ISPS-koden, skal havnefacilitetens sikringsansvarlige og skibets sikringsofficer holde kontakt med hinanden og koordinere hensigtsmæssige foranstaltninger.

Stk. 3. Hvis der er klare grunde til at tro, at et skib omfattet af § 1, stk. 1, ikke overholder kravene i forordningen, SOLAS-konventionen eller ISPS-koden, kan den sikringsansvarlige for en havnefacilitet med Trafik- og Byggestyrelsens forudgående godkendelse nægte skibet adgang til havnen.

§ 18. Skibe i rutefart mellem en dansk havnefacilitet og en eller flere havnefaciliteter i andre EU medlemsstater kan fritages for afgivelse af før-ankomst sikringsinformation efter § 17, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om fritagelse for før-ankomst sikringsinformation, jf. stk. 1, indgives til Trafik- og Byggestyrelsen af det pågældende rederi.

Stk. 3. Oplysninger om fritagelse for angivelse af før-ankomst sikringsinformation i henhold til stk. 1 skal indgå i SafeSeaNet.

Kapitel 10

Administration, kommunikation og fortrolighed

§ 19. Sikringsrelaterede oplysninger, herunder sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for en havnefacilitet og materiale relateret hertil, skal beskyttes mod uautoriseret adgang og udbredelse.

Stk. 2. De sikringsrelaterede oplysninger, jf. stk. 1, skal sendes til Trafik- og Byggestyrelsen med anbefalet brev eller med Digital Post. Hvis de sikringsrelaterede oplysninger opbevares i elektronisk form, skal oplysningerne opbevares således, at de beskyttes ved hjælp af procedurer, som har til formål at forhindre uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse.

Stk. 3. Havnefacilitetens sikringsansvarlige er ansvarlig for, at det personale, der er involveret i sikringsrelateret arbejde på havnefaciliteten, behandler sikringsrelaterede oplysninger på betryggende vis.

§ 20. Trafik- og Byggestyrelsens ansatte, der medvirker ved godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter, og som modtager oplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, skal mod fremvisning af legitimation tillades adgang til havnen, havnefaciliteten og relevante dokumenter.

§ 21. Personer, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter, og som modtager oplysninger i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om havne.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen kan videregive oplysninger til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 14 a, stk. 2 og 3, i lov om havne.

Kapitel 11

Øvelser

§ 22. Havnen skal sikre, at effektiviteten af en sikringsplan for havnefaciliteten afprøves ved afholdelse af øvelser.

Stk. 2. Øvelser, jf. stk. 1, som skal teste de enkelte elementer i sikringsplanen for havnefaciliteten, skal afholdes mindst hver tredje måned.

Stk. 3. Øvelser, jf. stk. 1, kan udover den sikringsansvarlige omfatte deltagelse af havnefacilitetens personel med sikringsansvar, relevante myndigheder, rederiets sikringsansvarlige eller skibets sikringsofficer.

Stk. 4. Øvelser, som skal teste havnefacilitetens sikringsplan, herunder kommunikation, koordinering, ressourcetilgængelighed og reaktioner, skal afholdes mindst én gang hvert kalenderår, så der ikke er mere end 18 måneder mellem øvelserne.

Stk. 5. Øvelserne, jf. stk. 2 og 4, kan gennemføres:

1) i fuld skala,

2) som skrivebordssimulering eller seminarer, eller

3) som kombination med andre øvelser, såsom beredskabsøvelser.

Stk. 6. Øvelser, jf. stk. 4, skal mindst hver tredje gang afholdes i henhold til stk. 5, nr. 1.

Stk. 7. Hvis særlige omstændigheder nødvendiggør, at øvelser, jf. stk. 1, ikke kan afholdes, skal Trafik- og Byggestyrelsen underrettes. Trafik- og Byggestyrelsen kan stille krav om, at øvelserne afholdes på et andet tidspunkt.

Stk. 8. Havnen skal sikre, at der føres en log, der indeholder en beskrivelse af de afholdte øvelser. Trafik- og Byggestyrelsen kan kræve at få forevist denne log som dokumentation for, at havnen lever op til forpligtelserne, jf. stk. 1, 2 og 4.

Kapitel 12

Inspektion og påbud

§ 23. Trafik- og Byggestyrelsen foretager regelmæssigt inspektioner af havnefaciliteters sikring og sikringens gennemførelse.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen kan afprøve effektiviteten af godkendte sikringsplaner for havnefaciliteter, herunder foretage uanmeldte kontrolbesøg.

Stk. 3. Når Europa-Kommissionen i henhold til Forordningen beslutter at foretage inspektioner, deltager Trafik- og Byggestyrelsen heri.

§ 24. Trafik- og Byggestyrelsen videregiver oplysninger om havnefaciliteter med en godkendt sikringsplan til den Internationale Maritime Organisation (IMO) og Europa-Kommissionen.

§ 25. Trafik- og Byggestyrelsen kan meddele en havn påbud om ændring af en sårbarhedsvurdering og en sikringsplan for en havnefacilitet, når:

1) det på baggrund af indberetninger af sikringsrelaterede hændelser, jf. §§ 15 og 19, skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for, at lignende episoder opstår,

2) der ved øvelser, jf. § 22, konstateres utilstrækkelig sikring i den godkendte sikringsplan for havnefaciliteten i forhold til potentielle sikringsrelaterede hændelser, eller

3) der ved inspektion eller afprøvning, jf. § 23, er konstateret fejl eller mangler.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen kan meddele en havn påbud om midlertidigt at iværksætte sikringsforanstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt for straks at mindske risikoen for potentielle sikringsrelaterede hændelser.

§ 26. Trafik- og Byggestyrelsen kan meddele en havn påbud om udarbejdelse af en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet og en sikringsplan for havnefaciliteten, hvis havnefaciliteten modtager anløb af skibe omfattet af § 1, stk. 1.

§ 27. Politidirektøren kan, når det findes sikringsmæssigt påkrævet, meddele påbud om, at de iværksatte sikringstiltag skal intensiveres og suppleres med yderligere tiltag.

Kapitel 13

Anerkendte sikringskonsulenter

§ 28. En anerkendt sikringskonsulent, jf. § 29, kan udføre visse sikringsrelaterede opgaver:

1) udarbejde en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet på vegne af havnen og i samarbejde med politidirektøren, eller

2) udarbejde en sikringsplan for en havnefacilitet på vegne af havnen.

Stk. 2. En anerkendt sikringskonsulent kan ud over opgaverne, jf. stk. 1, rådgive eller assistere havnens sikringsansvarlige og havnefaciliteternes sikringsansvarlige om sikringsspørgsmål.

§ 29. En organisation eller konsulent, der arbejder med sikring, kan godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen og opnå betegnelsen ”anerkendt sikringskonsulent”, når følgende betingelser er opfyldt:

1) organisationen eller konsulenten dokumenterer gennem referencer, attester, planer og lign., at den kan opfylde betingelserne i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og

2) organisationen eller konsulenten dokumenterer, at personale, der er involveret i udarbejdelsen af sårbarhedsvurderinger eller sikringsplaner, kan fremlægge en gyldig sikkerhedsgodkendelse.

Stk. 2. En organisation eller konsulent, som ønsker at blive godkendt til at udføre opgaver i henhold til § 28, skal sende ansøgning herom til Trafik- og Byggestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at kravene i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. En sikkerhedsgodkendelse, jf. stk. 1, nr. 2, udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse hos Politiets Efterretningstjeneste.

§ 30. En godkendelse, jf. § 29, stk. 1, er tidsbegrænset til maksimalt 5 år.

Stk. 2. En anerkendt sikringskonsulent skal indsende ansøgning om forlængelse af godkendelsen til Trafik- og Byggestyrelsen senest 3 måneder før udløbet af den seneste godkendelse. Ansøgningen om forlængelse skal indeholde dokumentation for, at kravene, jf. § 29, stk. 1, fortsat er opfyldt.

§ 31. Trafik- og Byggestyrelsen kan på ethvert tidspunkt ved stikprøve, inspektion eller på anden vis kontrollere, om en anerkendt sikringskonsulent opfylder kravene i henhold til dette kapitel.

Stk. 2. Hvis det konstateres, at en anerkendt sikringskonsulent ikke længere opfylder betingelserne, jf. § 29, stk. 1, tilbagekalder Trafik- og Byggestyrelsen godkendelsen.

§ 32. Trafik- og Byggestyrelsen gør oplysninger om anerkendte sikringskonsulenter, jf. § 29, stk. 1, tilgængelige på hjemmesiden for maritim sikring i Danmark: www.maritimsikring.dk.

Kapitel 14

Dispensation

§ 33. Trafik- og Byggestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder Det Europæiske Fællesskabs forordninger på området.

Kapitel 15

Klageadgang

§ 34. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Straf m.v.

§ 35. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, § 5, stk. 1, 2 og 4, § 7, stk. 1, § 10, stk. 1 og 3, § 11, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 2, § 22, stk. 1, 2, 4, 6 og 8,

2) tilsidesætter vilkår for en dispensation meddelt i medfør af § 9, stk. 1,

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 25 eller § 26,

4) ikke foretager indberetninger, jf. § 12, stk. 5, § 15, stk. 1, og § 22, stk. 7,

5) undlader at angive før-ankomst sikringsinformation via SafeSeaNet, jf. § 17, stk. 1,

6) ikke giver adgang, jf. § 20, eller

7) overtræder regler fastsat i Det Europæiske Fællesskabs forordninger på havneområdet.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, som videregiver oplysninger, der er omfattet af § 19, med bøde.

§ 36. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 37. Trafik- og Byggestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet og godkendelsen af en sikringsplan for en havnefacilitet, hvis havnen ikke efterkommer et påbud efter § 25.

Stk. 2. Hvis en havnefacilitets status som ISPS-godkendt facilitet ophører, herunder som følge af, at godkendelsen af sikringsplanen for havnefaciliteten tilbagekaldes, jf. stk. 1, eller godkendelsen af sikringsplanen er udløbet, vil Trafik- og Byggestyrelsen samtidigt orientere den Internationale Maritime Organisation (IMO) og Europa-Kommissionen, jf. § 24.

Kapitel 17

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter ophæves.

Stk. 3. Sårbarhedsvurderinger af havnefaciliteter og sikringsplaner for havnefaciliteter godkendt efter bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter, bekendtgørelse nr. 895 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter og bekendtgørelse nr. 414 af 8. maj 2012 er fortsat gældende.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er mindre end 6 måneder mellem datoen for godkendelse af en sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet og datoen for godkendelse af en sikringsplan for havnefaciliteten, og den godkendte sikringsplan skal fornys på ny, fordi den er baseret på en sårbarhedsvurdering, der er bortfaldet som følge af, at den er erstattet af en ny godkendelse, kan sikringsplanen anvendes i indtil 6 måneder efter den fornyede godkendelse af sårbarhedsvurderingen. Dette gælder, uanset at godkendelsen af sikringsplanen i medfør af § 8 vil udløbe forinden.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 30. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Lise Aaen Kobberholm


Bilag 1

BETINGELSER, SOM EN ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT SKAL OPFYLDE

En anerkendt sikringskonsulent skal kunne godtgøre:

1) ekspertise inden for relevante aspekter af havnesikring

2) passende kendskab til havneoperationer, herunder kendskab til havnekonstruktion og bygning

3) passende kendskab til andre sikringsrelevante operationer, der kan indvirke på havnesikringen

4) evne til at vurdere de sandsynlige havnesikringsrisici

5) evne til at opretholde og forbedre dens personales ekspertise inden for havnesikring

6) evne til at overvåge dens personales fortsatte pålidelighed

7) evne til at opretholde passende forholdsregler for at undgå uautoriseret udbredelse af eller adgang til sikkerhedsfølsomt materiale

8) kendskab til relevante nationale og internationale lovgivnings- og sikkerhedskrav

9) kendskab til aktuelle sikringstrusler og -mønstre

10) kendskab til genkendelse og sporing af våben, farlige stoffer og anordninger

11) kendskab til ikke-diskriminerende genkendelse af de særlige kendetegn ved og adfærdsmønstre hos personer, der muligvis truer sikkerheden

12) kendskab til teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforanstaltninger

13) kendskab til sikrings- og overvågningsudstyr og sikrings- og overvågningssystemer og deres operationelle begrænsninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører SOLAS-konventionens (konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974) kapitel XI-2, som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code), som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 283, side 1.

Bekendtgørelsen supplerer bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EU-Tidende 2004, nr. L 129, side 6). Ifølge artikel 288 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat.