Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 4, § 3, § 4 B, stk. 1, § 4 C, § 5, § 6, stk. 1, litra a-d, f, g, j og k, § 6, stk. 2 og 3, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 16, stk. 11, § 16 A, § 16 B, stk. 1, § 16 C, stk. 6, § 18, stk. 5, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 5 og 9, § 28, stk. 5, § 30, stk. 2, § 30 A og § 30 C i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1:«

2. Bilag I, kap. 1.3.5.1, stk. 3, affattes således:

»Opstilling af transportable konstruktioner skal dog meddeles til kommunalbestyrelsen, hvis den transportable konstruktion anvendes af mere end 150 personer.«

3. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.3.5.1, stk. 3, affattes således:

»(1.3.5.1, stk. 3) Meddelelsen til kommunalbestyrelsen, hvor den transportable konstruktion anvendes af mere end 150 personer, skal ske uanset, om der er krav om byggetilladelse eller certificering. Meddelelsen til kommunalbestyrelsen skal sikre, at beredskabet, på baggrund af kommunalbestyrelsens orientering, får besked om opstillingen af den transportable konstruktion.«

4. Bilag I, kap. 1.3.6.1, stk. 2, affattes således:

»Campingområder med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddeles til kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5.7.«

5. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.3.6.1, stk. 2, affattes således:

»(1.3.6.1, stk. 2) Bestemmelsen er gældende for campingområder på musikfestivaler, spejderlejre, til sportsarrangementer og lignende, hvor der opstilles mindre transportable konstruktioner til brug for overnatning.

Et campingområde, der er bestemt til færre end 150 overnattende personer, er ikke omfattet af bestemmelsen, og der stilles således ikke krav efter kapitel 5.7 til disse områder.

Campingpladser, der er omfattet af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet), er ikke omfattet af byggeloven.

Campingtelte til brug for overnatning skal ikke byggesagsbehandles og skal ikke leve op til andre krav i bygningsreglementet.

Meddelelsen til kommunalbestyrelsen skal sikre, at beredskabet, på baggrund af kommunalbestyrelsens orientering, får besked om etableringen af campingområdet.«

6. I bilag I, kap. 1.12, stk. 6, ændres »1.000« til: »1.011«.

7. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.12, stk. 6, ændres »1.000« til: »1.011«.

8. Skemaet i bilag I, kap. 7.6, stk. 1, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

9. Overalt i bilag 2 ændres »anmeldes« til: »meddeles«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 30. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Marie Louise Hansen


Bilag 1

»Bilag 1
Bygningsdel
U-værdi [W/m 2 K]
Ydervægge og kældervægge mod jord.
0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum.
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.
0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede.
0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, fladetage og skråvægge direkte mod tag.
0,20
Yderdøre uden glas.
1,40
Yderdøre med glas.
1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere end 5 °C lavere end temperaturen i det aktuelle rum.
1,80
Ovenlyskupler.
1,40
Isolerede partier i glasydervægge.
0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum.
0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum.
0,25
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C
0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme.
0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme.
0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler.
0,20

«