Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetisk behandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18, § 21, § 71, stk. 2-4, § 72 og § 91 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed« og »Sundhedsstyrelsens« til: »Styrelsen for Patientsikkerheds«.

3. I § 23, stk. 1, ændres »Læger, der ansøger om registrering til at udføre kosmetisk behandling, skal for registreringen og herefter årligt betale et gebyr på 16.145 kr. (2014 pris- og lønniveau) til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med registreringsordningen. Gebyret pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen« til: »Læger, der ansøger om registrering til at udføre kosmetisk behandling, skal for førstegangsregistreringen betale et gebyr på 2.200 kr. For alle registrerede læger vil hver separat ansøgning om at blive godkendt til yderligere behandlinger, behandlingssteder samt tilknytning af medhjælpere fremover medføre et gebyr på 440 kr.«

4. I § 24, stk. 1, ændres »nævnte gebyr forfalder årligt i december måned« til: »nævnte gebyrer opkræves efter behandlingen af den pågældende ansøgning«.

5. I § 24, stk. 2, ændres »lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige« til: »lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

6. I § 25 ændres »det årlige gebyr« til: »gebyret«.

7. I § 26, stk. 2, ændres »www.sundhedsstyrelsen.dk« til: »www.stps.dk«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 2. december 2016

Anne-Marie Vangsted

/ Anette Lykke Petri