Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet og definitioner
Kapitel 2 Tilladelser
Kapitel 3 Vilkår for udøvelsen af kommerciel lokalradiovirksomhed
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure
Kapitel 5 Tilsyn med programvirksomheden m.v.
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over sendemuligheder til kommerciel lokalradio
Bilag 2 Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

I medfør af § 45, stk. 5, § 45 a, stk. 3, og § 48, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.

§ 2. Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens, som Radio- og tv-nævnet i henhold til § 5, stk. 1, har givet tilladelse til.

Stk. 2. Ved tilladelsesområde forstås i denne bekendtgørelse den eller de kommuner, hvori den kommercielle sendemulighed eller de kommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområderne angives i bilag 1.

Stk. 3. Ved sendenet forstås i denne bekendtgørelse den enhed af sendemuligheder, der, jf. § 5, stk. 1, kan udstedes tilladelse til. Et sendenet kan således bestå af én eller flere frekvenser og omfatte sendetid på frekvenser delt med ikkekommercielle tilladelseshavere, jf. bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Stk. 4. Ved sendeområde forstås i denne bekendtgørelse det samlede geografiske område af sendenet med enslydende sendeområdebenævnelse i bilag 1.

Kapitel 2

Tilladelser

§ 3. Udøvelse af kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan i henhold til § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

§ 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud tilladelse til udøvelse af kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.

Stk. 2. Udbuddet afholdes som skønhedskonkurrence.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde de i henhold til stk. 1 eventuelt ledige sendemuligheder. Nævnet kan i denne forbindelse f.eks. lægge vægt på omfanget af sendetiden sammenholdt med tilladelsesperioden og den forventede efterspørgsel, herunder antallet af ansøgninger ved tidligere udbud.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 7, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af kommerciel programvirksomhed. Bekendtgørelsens §§ 5-8, § 9, stk. 2-6, § 11, §§ 13-14, § 15, stk. 1 - 8, § 17, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4, samt §§ 18-22 finder ikke anvendelse for midlertidige tilladelser.

Stk. 5. Med programtilladelsen følger ret til at anvende RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder.

§ 5. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 4 tilladelser til de i bilag 1 angivne sendenet, i det omfang dette er frekvensteknisk muligt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 4 endvidere udstede korterevarende tilladelse til de sendenet, der har været udbudt iht. bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, uden at der har vist sig interesse herfor til ikkekommerciel programvirksomhed. En sådan tilladelse kan maksimalt udstedes for en periode på 3 år.

Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke meddeles DR.

Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger. Såfremt der er konkurrence i et sendeområde med tre eller flere sendenet i henhold til bilag 1, kan ikke alle sendenet tildeles samme ansøger, jf. § 22.

Stk. 5. Tilladelseshaver får adgang til at anvende frekvenser under hensyn til de frekvenstekniske muligheder.

Stk. 6. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre en frekvens’ geografiske position inden for en radius af 50 km fra den oprindeligt udbudte position. Frekvensen kan ikke ændres. Såfremt der i henhold til bilag 1 er tale om en frekvens, der deles med ikkekommercielle tilladelseshavere, skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

§ 6. Tilladelserne træder i kraft tidligst den 1. januar 2018 med udløbsdato den 31. december 2027. Tilladelser i henhold til § 4, stk. 4, og § 5, stk. 2, udstedes med individuelt angivet udløbsdato, dog senest den 31. december 2027. Tilsvarende udløbsdato gælder for tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet ved eventuelt efterfølgende udbud.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uanset bestemmelsen i stk. 1 til enhver tid uden kompensation inddrage tilladelserne med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. på grund af overgangen til digital radio.

§ 7. Tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed udstedes til et helt sendenet, der som udgangspunkt består af hele frekvenser med 168 timer ugentlig sendetid.

Stk. 2. Såfremt der er tale om tilladelse til en frekvens, der deles med andre kommercielle eller ikkekommercielle tilladelseshavere, jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, udstedes tilladelse med et angivet ugentligt antal sendetimer.

Stk. 3. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens og hermed indgår i et sendesamvirke, forhandler sig, jf. § 15, stk. 6, til rette om sendetidens placering på døgnet.

Stk. 4. Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes, jf. § 25. Sendetid ud over den tildelte sendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, jf. § 5, stk. 2, kan nævnet med et varsel på mindst 6 måneder disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 5. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af midlertidig inddragelse, ikke må benyttes.

§ 8. Tilladelse til udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan overdrages, såfremt tilladelsen videreføres på vilkår svarende til den oprindelige programtilladelse. Tilladelsen vil ikke kunne overdrages i strid med bestemmelsen i § 22 eller til udøvelse af programvirksomhed i henhold bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal orienteres om overdragelsen.

Stk. 3. Overdragelse efter stk. 1 og 2 omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver.

Stk. 4. Tilladelsen kan kun overdrages samlet, hvilket omfatter alle sendemuligheder i det pågældende sendenet. I sendenet med mere end én frekvens kan enkelte frekvenser således ikke overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller ikke kan overdrages.

Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 4.

Kapitel 3

Vilkår for udøvelsen af kommerciel lokalradiovirksomhed

Programvirksomheden

§ 9. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Såfremt Radio- og tv-nævnet, jf. stk. 1, fastsætter, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen, skal ændringer af programvirksomheden forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at opdele programformatet inden for tilladelsens sendenet, hvilket medfører, at et givet program skal udsendes samtidig i hele det pågældende tilladelsesområde, jf. § 5, stk. 1. Reklamer er ikke omfattet af forbuddet mod opdeling. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra forbuddet i 1. pkt., såfremt særlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. Tildelte sendemuligheder, jf. § 5, stk. 1 og 2, må således ikke være helt eller delvist ubenyttede. Radio- og tv-nævnet kan for korterevarende perioder dispensere fra udnyttelseskravet, såfremt særlige forhold taler herfor.

Stk. 5. Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet m.v. er af en acceptabel og tidssvarende standard.

Stk. 6. Programmerne må ikke krypteres, jf. dog beskyttelsen af mindreårige i § 10, stk. 2.

§ 10. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

§ 11. Tilladelseshaverne skal deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse.

Stk. 2. Radio og tv-nævnet kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt særlige forhold taler herfor.

§ 12. Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel 11.

§ 13. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 6 måneder efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra fristen i stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Hjemmeside

§ 14. Tilladelseshaverne skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

1) Tilladelseshavers navn.

2) Tilladelseshavers adresse.

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse.

4) Stationens eller stationernes navne, frekvenser og sendetider.

5) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Sendesamvirke

§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige omfatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.

Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til en eller flere frekvenser i sendesamvirket, har indehaverne af disse tilladelser ret og pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår, som de øvrige medlemmer af samvirket.

Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- og tv-nævnet og varetager den løbende kontakt hertil.

Stk. 4. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum skal indeholde de i bilag 2 anførte bestemmelser. Fravigelse herfra kræver godkendelse af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 6. Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens placering på døgnet. Oplysning om fordeling af sendetiden skal offentliggøres på den i § 14 nævnte hjemmeside.

Stk. 7. Hvis der er ledig kapacitet på en eller flere af sendesamvirkets frekvenser, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes aftale midlertidigt og mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til programvirksomhed. Den midlertidige udnyttelse skal ophøre med et varsel på 6 måneder fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 8. Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, herunder om dækning og igangsættelse af programvirksomheden.

Stk. 9. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender på den eller de samme frekvenser, forlods kræve betaling for sendetid.

Stk. 10. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af sendetiden, eksklusion eller om økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet.

§ 16. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure

§ 17. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag ansøgningen skal indeholde, samt frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal minimum indeholde den i § 18 angivne garanti m.v.

Stk. 3. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet tager i udbudsmaterialet forbehold for ændringer af materialet og eventuel aflysning af udbuddet.

§ 18. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 250.000 for hver ansøgt programtilladelse. Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Garanti og deponering kan henholdsvis udstedes af eller foretages hos et pengeinstitut eller et forsikringsselskab godkendt af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 2. Når udbuddet er afsluttet, vil anfordringsgarantier og eventuelle deponerede beløb blive frigivet.

§ 19. Såfremt der om et ansøgt sendenet ikke er konkurrence, dvs. hvor blot én ansøger til sendenettet opfylder udbudsbetingelserne, udsteder Radio- og tv-nævnet umiddelbart den ansøgte tilladelse til ansøgeren.

§ 20. Såfremt der om et ansøgt sendenet er konkurrence, dvs. hvor flere ansøgere til samme sendenet opfylder udbudsbetingelserne, tildeler Radio- og tv-nævnet tilladelsen efter skønhedskonkurrence, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Ansøgere om programtilladelse til det pågældende sendenet skal efter anmodning fra nævnet oplyse om og dokumentere deres likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår.

Stk. 3. Ansøgerne skal endvidere efter anmodning redegøre for og dokumentere evt. erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed.

Stk. 4. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den i stk. 3 nævnte erfaring.

Stk. 5. Ansøgerne skal endelig efter anmodning fra nævnet redegøre for og dokumentere, hvorvidt ansøger er etableret på et ansøgt sendenet.

§ 21. I skønhedskonkurrencen vurderes ansøgningerne efter følgende kriterier:

1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår. Denne vurdering vægter 50 pct.

2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed, jf. § 20, stk. 3 og 4. Denne vurdering vægter 50 pct. Erfaring med at drive lokal radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at drive national radiovirksomhed, der tæller mere end erfaring med at drive anden medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriterierne lægge vægt på realiteten i ansøgers erfaring og økonomi, herunder eventuelt tillige dokumentationen herfor. Herefter beregnes den samlede bedømmelse ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte procentvægte. Pointskalaen fremgår af udbudsmaterialet.

Stk. 3. Såfremt to eller flere ansøgere om et sendenet står lige ved tildelingen af point, jf. stk. 1 og 2, kan Radio- og tv-nævnet ved sin fordeling af tilladelser lægge positiv vægt på foretagne investeringer hos de i sendenettet allerede etablerede ansøgere henholdsvis give ansøgere, der er nye i sendeområdet, forrang til de ved udbuddet nyetablerede sendenet.

§ 22. Såfremt der i et sendeområde med tre eller flere sendenet, jf. bilag 1, er konkurrence om sendemulighederne, kan ikke alle sendenet tildeles samme ansøger. Radio- og tv-nævnet skal i så fald tilbyde ét sendenet til ansøgeren med næsthøjeste point, jf. § 21, stk. 2. Radio- og tv-nævnet vil ved vurderingen af, hvem der i denne forbindelse betragtes som ansøger, kunne lægge vægt på ejerskabskonstruktion, ultimative ejer m.v.

Stk. 2. Uanset stk. 1, 2. pkt., skal to sendenet i sendeområdet Storkøbenhavn tilbydes de to ansøgere med næsthøjeste point. Såfremt der i sendeområdet Storkøbenhavn ikke er mere end i alt to ansøgere, tilbydes ansøger med næsthøjeste point dog begge de i 1. pkt. nævnte sendenet.

Stk. 3. Tilladelser skal ved Radio- og tv-nævnets genudbud af ledige sendemuligheder fordeles i overensstemmelse med principperne i stk. 1 og 2, således at ikke alle sendenet tildeles samme tilladelseshaver.

Kapitel 5

Tilsyn med programvirksomheden m.v.

§ 23. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprøvekontrol.

Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at optage og i 6 måneder opbevare optagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsynslovens § 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.

Stk. 3. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

§ 24. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.

§ 25. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4, jf. lovens § 50, stk. 1, og § 51.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed ophæves. Bekendtgørelsen gælder dog fortsat for programtilladelser, udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, ligesom disse tilladelser forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Kulturministeriet, den 2. december 2016

Mette Bock

/ Lars M Banke


Bilag 1

Oversigt over sendemuligheder til kommerciel lokalradio

Oversigt over det samlede antal sendemuligheder til kommerciel lokalradio fordelt på sendeområde, tilladelsesområde, sendenet og kommuner med angivelse af sendetid på hver frekvens.

Der tages i listen forbehold for de frekvenstekniske muligheder, hvorfor efterfølgende nabolandskoordinering m.v. kan medføre ændringer af de angivne sendemuligheder.

Sendeområde 1
og sendenetsnummer 2
Kommune og
tilladelsesområde 3
Frekvens
Effekt
Sendetimer
pr. uge 4
Bornholm 2
Bornholm
94,3
Rønne
160 W
168
106,6
Allinge-Gudhjem
160 W
168
Bornholm 3
Bornholm
107,1
Allinge-Gudhjem
160 W
168
Brønderslev 1
Brønderslev
91,5
Jerslev
160 W
63
Brønderslev
101,2
Brønderslev
160 W
63
Esbjerg-Fanø 1
Fanø
90,0
Nordby
160 W
168
Esbjerg
101,7
Esbjerg C
500 W
168
Esbjerg
105,4
Tjæreborg
500 W
168
Esbjerg
106,8
Sædding
500 W
168
Esbjerg-Fanø 2
Esbjerg
93,5
Esbjerg C
160 W
144
Esbjerg-Fanø 3
Esbjerg
106,3
Esbjerg C
160 W
168
Esbjerg-Fanø 4
Esbjerg
Ny
Esbjerg C
160 W
168
Esbjerg-Fanø 5
Esbjerg
Ny
Esbjerg C
160 W
168
Esbjerg-Fanø 6
Fanø
Ny
Sønderho
160 W
168
Fredericia 2
Fredericia
103,2
Fredericia
500 W
168
Fredericia
105,5
Fredericia
500 W
168
Fredericia 3
Fredericia
Ny
Fredericia
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 1
Frederikshavn
97,4
Sæby
160 W
62
Frederikshavn
103,5
Østervrå
160 W
62
Frederikshavn
106,6
Frederikshavn
160 W
62
Frederikshavn-Skagen 2
Frederikshavn
96,1
Frederikshavn
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 3
Frederikshavn
90,1
Frederikshavn
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 4
Frederikshavn
99,6
Frederikshavn
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 5
Frederikshavn
101,4
Frederikshavn
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 6
Frederikshavn
105,7
Sæby
500 W
168
Frederikshavn
107,5
Frederikshavn
500 W
168
Frederikshavn-Skagen 7
Frederikshavn
104,4
Aalbæk
160 W
168
Frederikshavn
106,4
Skagen
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 8
Frederikshavn
106,3
Sæby
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 9
Læsø
104,0
Læsø
160 W
168
Faaborg-Midtfyn 1
Faaborg-Midtfyn
89,8
Korinth
160 W
168
Faaborg-Midtfyn
107,8
Faaborg
160 W
168
Faaborg-Midtfyn 2
Faaborg-Midtfyn
Ny
Faaborg
160 W
168
Faaborg-Midtfyn 3
Faaborg-Midtfyn
104,7
Ringe
160 W
106
Faaborg-Midtfyn 4
Faaborg-Midtfyn
106,7
Broby
500 W
168
Faaborg-Midtfyn 5
Faaborg-Midtfyn
101,2
Sdr. Højrup
500 W
168
Faaborg-Midtfyn 6
Faaborg-Midtfyn
98,0
Sdr. Højrup
500 W
168
Haderslev 1
Haderslev
98,6
Haderslev
160 W
132
Haderslev 2
Haderslev
101,7
Haderslev
160 W
168
Haderslev 3
Haderslev
107,4
Haderslev
160 W
168
Haderslev 4
Haderslev
95,8
Haderslev
80 W
168
Haderslev 5
Haderslev
97,6
Haderslev
160 W
168
Herning-Holstebro 1
Herning
89,5
Herning
500 W
168
Ikast-Brande
91,0
Kibæk
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
95,3
Trehøje
160 W
168
Herning
106,7
Aulum
160 W
168
Ikast-Brande
107,2
Ikast
160 W
168
Ikast-Brande
107,4
Brande
500 W
168
Herning-Holstebro 2
Herning
88,4
Aulum
160 W
168
Ikast-Brande
99,7
Ikast
500 W
168
Ikast-Brande
101,8
Brande
160 W
168
Herning
104,9
Kibæk
160 W
168
Herning
105,8
Herning
500 W
168
Ringkøbing-Skjern
107,3
Videbæk
160 W
168
Herning
107,8
Arnborg
160 W
168
Herning-Holstebro 4
Herning
Ny
Aulum
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
Ny
Videbæk
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
Ny
Trehøje
160 W
168
Herning
Ny
Sdr. Felding
160 W
168
Herning-Holstebro 5
Holstebro
97,4
Holstebro
160 W
168
Herning-Holstebro 6
Holstebro
105,1
Holstebro
160 W
168
Holstebro
106,2
Holstebro
500 W
168
Herning-Holstebro 7
Holstebro
Ny
Holstebro
160 W
168
Himmerland-Øst 1
Mariagerfjord
90,5
Hobro
500 W
168
Aalborg
104,5
Kongerslev
160 W
168
Rebild
107,1
Skørping
160 W
168
Himmerland-Øst 2
Mariagerfjord
94,1
Hadsund
160 W
168
Rebild
105,1
Skørping
160 W
168
Mariagerfjord
105,3
Hobro
160 W
168
Aalborg
105,4
Sejlflod
500 W
168
Mariagerfjord
107,0
Hadsund
160 W
168
Mariagerfjord
107,6
Rold
160 W
168
Rebild
107,8
St. Brøndum
160 W
168
Himmerland-Øst 3
Mariagerfjord
Ny
Hadsund
160 W
168
Hjørring 1
Hjørring
104,1
Sindal
160 W
142
Hjørring
104,7
Hjørring
500 W
168
Hjørring 2
Hjørring
105,0
Bindslev
160 W
168
Hjørring
105,6
Hirtshals
160 W
168
Hjørring
106,7
Løkken
160 W
140
Hjørring 3
Hjørring
89,0
Tolne
500 W
168
Hjørring 4
Hjørring
Ny
Hjørring
160 W
168
Holbæk-Odsherred-Kalundborg 2
Holbæk
97,9
Brorfelde
160 W
168
Holbæk
105,2
St. Merløse
160 W
168
Odsherred
105,6
Fårevejle
160 W
168
Holbæk
106,1
Holbæk
500 W
168
Holbæk
106,7
Svinninge
160 W
168
Holbæk-Odsherred-Kalundborg 3
Holbæk
89,2
Tornved
160 W
168
Kalundborg
103,5
Bjergsted
160 W
168
Kalundborg
106,2
Kalundborg
160 W
168
Holbæk-Odsherred-Kalundborg 4
Kalundborg
Ny
Kalundborg
160 W
168
Horsens 1
Horsens
91,1
Horsens C
500 W
168
Hedensted
97,0
Tørring-Aale
160 W
168
Horsens
97,9
Gedved
160 W
168
Horsens
102,0
Yding
160 W
168
Hedensted
104,4
Juelsminde
160 W
168
Horsens 2
Hedensted
92,1
Juelsminde
160 W
168
Horsens
102,6
Brædstrup
160 W
168
Horsens
105,3
Horsens C
500 W
168
Horsens 3
Horsens
106,9
Horsens C
160 W
168
Horsens 4
Horsens
104,8
Brædstrup
160 W
168
Hedensted
106,4
Horsens C
160 W
168
Horsens
Ny
Horsens C
160 W
168
Jammerbugt 2
Jammerbugt
88,0
Brovst
160 W
168
Jammerbugt
92,6
Tranum
160 W
168
Aalborg
95,1
Nibe
160 W
168
Aalborg
96,9
Nibe
160 W
168
Jammerbugt
97,8
Fjerritslev
160 W
168
Jammerbugt
98,9
Biersted
500 W
168
Vesthimmerlands
100,5
Løgstør
160 W
168
Jammerbugt
102,2
Pandrup
500 W
168
Jammerbugt 3
Jammerbugt
106,4
Brovst
160 W
168
Jammerbugt 4
Aalborg
104,6
Nibe
160 W
168
Jammerbugt
105,0
Brovst
160 W
168
Jammerbugt 5
Jammerbugt
105,5
Gjøl
160 W
168
Jammerbugt
106,9
Biersted
160 W
168
Jammerbugt 6
Jammerbugt
97,4
Pandrup
160 W
168
Jammerbugt
104,4
Pandrup
160 W
168
Jammerbugt
107,8
Ingstrup
160 W
168
Kolding 1
Vejle
87,6
Kolding N
500 W
168
Kolding
99,5
Sjølund
160 W
168
Kolding
104,3
Lunderskov
500 W
168
Kolding
105,2
Kolding
500 W
168
Kolding 2
Kolding
91,3
Kolding C
160 W
153
Kolding
107,2
Lunderskov
160 W
153
Kolding 3
Kolding
100,3
Kolding
160 W
168
Kolding
102,7
Vamdrup
160 W
168
Kolding 4
Kolding
98,0
Kolding
160 W
168
Kolding 5
Kolding
106,3
Skamling
500 W
168
Køge 1
Køge
98,2
Køge
500 W
168
Stevns
106,2
Hårlev
160 W
168
Køge
106,8
Skovbo
500 W
168
Køge 2
Køge
93,6
Vallø
500 W
168
Køge 3
Greve
101,2
Greve/Solrød
160 W
168
Køge
Ny
Køge
160 W
168
Lolland-Falster 1
Guldborgsund
87,8
Nykøbing F
160 W
168
Guldborgsund
90,4
Væggeløse
160 W
168
Guldborgsund
90,6
Stubbekøbing
500 W
168
Guldborgsund
95,2
Sakskøbing
160 W
168
Lolland
105,0
Nakskov
500 W
168
Lolland
106,9
Rødby
160 W
168
Lolland
107,8
Maribo
160 W
168
Lolland-Falster 2
Guldborgsund
104,6
Nykøbing F
160 W
168
Lolland-Falster 3
Guldborgsund
93,0
Nykøbing F
160 W
168
Lolland-Falster 4
Lolland
103,5
Nakskov
160 W
168
Guldborgsund
107,2
Nykøbing F
160 W
168
Lolland-Falster 5
Guldborgsund
90,1
Nørre Alslev
160 W
168
Lolland
104,4
Maribo
160 W
168
Lolland
106,6
Rudbjerg
160 W
168
Lolland
107,5
Nakskov
160 W
168
Mors 1
Morsø
104,7
Nordmors
160 W
168
Morsø
106,9
Sydmors
160 W
168
Morsø
107,8
Nykøbing
500 W
168
Mors 2
Morsø
94,7
Erslev
500 W
168
Mors 3
Morsø
Ny
Nykøbing
160 W
168
Nordfyn 1
Nordfyns
105,1
Søndersø
500 W
168
Nordfyns
107,6
Otterup
160 W
168
Nordfyn 2
Nordfyns
94,2
Skamby
160 W
143
Nordfyn 3
Nordfyns
100,1
Søndersø
160 W
168
Nordfyn 4
Nordfyns
101,8
Søndersø
160 W
168
Nordfyns
106,0
Bogense
160 W
168
Nordfyn 5
Nordfyns
90,4
Bogense
160 W
168
Nordsjælland 1
Hillerød
89,4
Hillerød
160 W
168
Allerød
106,9
Allerød
160 W
168
Nordsjælland 2
Frederikssund
99,1
Skibby
160 W
168
Hillerød
107,8
Hillerød
160 W
168
Nordsjælland 5
Hillerød
Ny
Hillerød
160 W
168
Halsnæs
Ny
Hundested
160 W
168
Nordsjælland 6
Helsingør
89,1
Helsingør
160 W
168
Frederikssund
90,0
Frederikssund
500 W
168
Nordsjælland 7
Frederikssund
105,0
Jægerspris
160 W
168
Gribskov
107,3
Kagerup
500 W
168
Nordsjælland 8
Fredensborg
104,7
Kokkedal
160 W
168
Nordsjælland 11
Egedal
103,6
Ølstykke
160 W
168
Hillerød
106,2
Hillerød
500 W
168
Nordsjælland 12
Hørsholm
98,6
Hørsholm
500 W
168
Næstved 1
Faxe
105,4
Haslev
160 W
168
Næstved
106,5
Næstved
500 W
168
Næstved
107,0
Mogenstrup
160 W
168
Næstved
107,9
Glumsø
160 W
168
Næstved 2
Næstved
104,5
Næstved
160 W
157
Næstved 3
Næstved
98,1
Næstved
160 W
168
Odense 1
Odense
87,9
Odense C
160 W
151
Odense 2
Odense
103,5
Odense C
160 W
168
Odense 4
Odense
91,1
Odense C
500 W
168
Odense 5
Odense
90,6
Odense SØ
160 W
168
Odense 6
Odense
Ny
Odense C
160 W
168
Randers-Djursland 1
Randers
91,3
Hald
160 W
168
Randers
95,3
Randers C
500 W
168
Syddjurs
98,9
Bale
160 W
168
Randers
104,4
Overfussing
500 W
168
Norddjurs
104,6
Grenaa
160 W
168
Syddjurs
105,0
Ebeltoft
160 W
168
Randers
105,7
Langå
160 W
168
Norddjurs
106,3
Rygårde
160 W
168
Mariagerfjord
106,7
Mariager
160 W
168
Norddjurs
106,8
Grenaa
160 W
168
Randers
106,9
Assentoft
160 W
168
Syddjurs
107,0
Skødshoved
160 W
168
Randers-Djursland 2
Randers
89,4
Randers C
160 W
168
Norddjurs
95,2
Grenaa
160 W
168
Randers
97,1
Hald
500 W
168
Syddjurs
97,9
Ebeltoft
160 W
168
Randers
99,5
Overfussing
160 W
168
Randers
102,4
Langå
500 W
168
Syddjurs
103,6
Ryomgård
160 W
168
Syddjurs
104,5
Skødshoved
160 W
168
Mariagerfjord
104,7
Mariager
160 W
168
Randers
107,4
Assentoft
160 W
168
Norddjurs
107,7
Rygårde
160 W
168
Randers-Djursland 3
Randers
93,5
Langå
160 W
168
Randers
96,4
Randers C
500 W
168
Norddjurs
104,1
Grenaa
160 W
168
Randers
105,4
Assentoft
500 W
168
Mariagerfjord
105,8
Mariager
160 W
168
Syddjurs
106,4
Ebeltoft
160 W
168
Randers
107,8
Overfussing
160 W
168
Randers-Djursland 4
Randers
104,9
Randers C
160 W
138
Randers-Djursland 5
Randers
92,5
Randers C
500 W
168
Randers-Djursland 6
Randers
101,8
Randers C
160 W
168
Randers-Djursland 7
Randers
99,1
Randers C
500 W
168
Randers-Djursland 8
Syddjurs
90,9
Skødshoved
500 W
168
Randers-Djursland 9
Syddjurs
90,1
Ebeltoft
160 W
74
Norddjurs
90,5
Grenaa
160 W
74
Norddjurs
97,6
Ørsted
160 W
74
Syddjurs
101,7
Rønde
160 W
74
Norddjurs
105,7
Glesborg
160 W
74
Syddjurs
105,9
Hornslet
160 W
86
Randers-Djursland 10
Syddjurs
105,6
Skødshoved
160 W
168
Randers-Djursland 11
Norddjurs
92,8
Grenaa
160 W
168
Randers
Ny
Randers C
160 W
168
Favrskov
Ny
Langå
160 W
168
Norddjurs
Ny
Anholt
160 W
168
Ribe-Billund 1
Vejen
94,6
Vejen
160 W
168
Vejen
98,2
Holsted
500 W
168
Billund
101,5
Grindsted
160 W
168
Varde
103,2
Helle
160 W
168
Varde
104,6
Ølgod
160 W
168
Esbjerg
104,8
Bramming
160 W
168
Esbjerg
105,0
Ribe
160 W
168
Billund
105,1
Billund
160 W
168
Billund
106,2
Sdr. Omme
160 W
168
Vejen
106,4
Brørup
160 W
168
Esbjerg
107,5
Spandet
160 W
168
Varde
107,7
Helle
160 W
168
Ribe-Billund 2
Vejen
90,4
Holsted
160 W
168
Varde
91,2
Ølgod
160 W
168
Vejen
104,7
Vejen
160 W
168
Ribe-Billund 3
Vejen
88,3
Glejbjerg
160 W
168
Billund
89,8
Billund
160 W
168
Vejen
91,9
Vejen
160 W
168
Billund
96,9
Grindsted
160 W
168
Esbjerg
97,9
Bramming
160 W
168
Varde
101,3
Roust
160 W
168
Ribe-Billund 4
Billund
100,1
Billund
160 W
168
Vejen
105,3
Brørup
160 W
168
Esbjerg
107,3
Bramming
160 W
168
Esbjerg
Ny
Ribe
160 W
168
Ribe-Billund 6
Vejen
91,0
Brørup
160 W
168
Ribe-Billund 7
Varde
96,5
Roust
160 W
168
Ribe-Billund 8
Varde
104,0
Helle
500 W
168
Ringkøbing-Skjern 2
Ringkøbing-Skjern
91,3
Bjerregård
160 W
63
Ringkøbing-Skjern
104,1
Skjern
160 W
63
Ringkøbing-Skjern
104,5
Hvide Sande
160 W
63
Ringkøbing-Skjern 3
Ringkøbing-Skjern
93,6
Videbæk
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
99,5
Hvide Sande
160 W
168
Ringkøbing-Skjern 4
Ringkøbing-Skjern
105,0
Skjern
160 W
168
Ringkøbing-Skjern 5
Ringkøbing-Skjern
Ny
Ringkøbing
160 W
168
Varde
Ny
Bjerregård
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
Ny
Hvide Sande
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
Ny
Skjern
160 W
168
Ringkøbing-Skjern 6
Ringkøbing-Skjern
96,4
Opsund
160 W
34
Ringkøbing-Skjern
107,1
Tarm
160 W
34
Ringkøbing-Skjern 7
Ringkøbing-Skjern
107,5
Tarm
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
107,9
Ringkøbing
500 W
168
Roskilde 2
Lejre
104,3
Kr. Såby
160 W
168
Roskilde
106,6
Roskilde
500 W
168
Roskilde 3
Lejre
93,0
Hvalsø
160 W
168
Roskilde 4
Roskilde
107,7
Roskilde
500 W
168
Roskilde 5
Roskilde
Ny
Roskilde
160 W
168
Roskilde 7
Lejre
95,6
Hvalsø
160 W
168
Silkeborg 1
Skanderborg
89,2
Ry
500 W
168
Skanderborg
90,0
Galten
500 W
168
Silkeborg
101,2
Gjern
500 W
168
Silkeborg
106,8
Bryrup
160 W
168
Silkeborg
107,7
Silkeborg
160 W
168
Silkeborg 2
Ikast-Brande
93,5
Nr. Snede
160 W
136
Silkeborg
94,5
Silkeborg
500 W
168
Silkeborg
106,6
Gjern
160 W
168
Silkeborg 3
Silkeborg
96,9
Silkeborg
160 W
168
Silkeborg 4
Silkeborg
103,8
Silkeborg
160 W
168
Silkeborg 5
Silkeborg
97,4
Gjern
160 W
168
Silkeborg 6
Silkeborg
91,2
Silkeborg
160 W
168
Favrskov
104,6
Hammel
160 W
168
Silkeborg
Ny
Silkeborg
160 W
168
Silkeborg 8
Silkeborg
97,8
Silkeborg
160 W
168
Silkeborg 9
Silkeborg
100,1
Sorring
160 W
168
Ikast-Brande
104,3
Ejstrupholm
160 W
168
Silkeborg 10
Silkeborg
107,1
Sorring
160 W
168
Silkeborg 11
Ikast-Brande
106,3
Ejstrupholm
160 W
168
Silkeborg 12
Favrskov
104,0
Hadsten
160 W
138
Skive 1
Skive
104,0
Skive
500 W
168
Skive
104,3
Durup
160 W
168
Skive
104,9
Balling
500 W
168
Skive
107,0
Højslev
160 W
168
Skive
107,4
Breum
160 W
168
Holstebro
107,6
Vinderup
160 W
168
Skive 2
Skive
88,3
Breum
160 W
168
Skive
96,8
Balling
160 W
168
Holstebro
100,8
Vinderup
160 W
168
Skive
101,8
Skive
160 W
168
Skive
106,3
Durup
160 W
168
Skive 3
Skive
107,9
Skive
160 W
168
Skælskør 1
Slagelse
93,7
Skælskør
160 W
168
Slagelse 1
Slagelse
90,6
Slots. Bjergby
160 W
168
Næstved
91,6
Fuglebjerg
160 W
168
Slagelse
101,0
Slagelse
500 W
168
Kalundborg
104,4
Gørlev
160 W
168
Kalundborg
106,9
Høng
160 W
168
Slagelse 2
Slagelse
95,6
Slagelse
160 W
168
Slagelse 3
Sorø
99,1
Ruds Vedby
160 W
168
Slagelse 5
Slagelse
107,1
Korsør
160 W
168
Sorø-Ringsted 1
Ringsted
100,7
Ringsted
500 W
168
Sorø-Ringsted 2
Ringsted
90,1
Ringsted
160 W
168
Sorø-Ringsted 4
Sorø
104,9
Sorø
160 W
168
Stevns/Faxe 2
Faxe
107,5
Rønnede
500 W
168
Stevns/Faxe 4
Stevns
Ny
Store Heddinge
160 W
168
Storkøbenhavn 9
Rødovre
105,9
Rødovre
160 W
61
Storkøbenhavn 10
Høje Taastrup
89,2
Sengeløse
160 W
163
Albertslund
97,2
Albertslund
160 W
168
Rudersdal
104,1
Birkerød
160 W
168
Storkøbenhavn 11
Furesø
91,8
Værløse
160 W
168
Rudersdal
96,1
Nærum
500 W
168
Brøndby
104,9
Brøndby
500 W
168
Gentofte
105,4
Gentofte
500 W
163
Storkøbenhavn 17
Rudersdal
88,6
Birkerød
500 W
168
Greve
107,1
Hundige
500 W
168
Storkøbenhavn 18
Egedal
92,7
Hove
160 W
168
Ishøj
104,4
Ishøj
500 W
168
Dragør
105,6
Dragør
500 W
168
Storkøbenhavn 19
Ballerup
90,2
Ballerup
160 W
153
Storkøbenhavn 20
Furesø
95,0
Farum
500 W
168
Storkøbenhavn 21
Frederiksberg
Ny
København
160 W
168
Storkøbenhavn 22
København
Ny
København
160 W
168
Storkøbenhavn 23
København
90,4
København
500 W
35
Svendborg-Langeland-Ærø 1
Svendborg
106,5
Svendborg
160 W
150
Svendborg-Langeland-Ærø 2
Svendborg
105,4
Gudme
500 W
168
Svendborg
107,7
Svenborg
500 W
168
Svendborg-Langeland-Ærø 3
Svendborg
Ny
Svendborg C
160 W
168
Svendborg-Langeland-Ærø 4
Svendborg
101,0
Vester Skerninge
500 W
168
Svendborg-Langeland-Ærø 5
Langeland
90,9
Rudkøbing
160 W
168
Svendborg-Langeland-Ærø 6
Langeland
104,8
Rudkøbing
160 W
134
Svendborg-Langeland-Ærø 7
Langeland
106,9
Rudkøbing
160 W
168
Svendborg-Langeland-Ærø 8
Ærø
104,3
Marstal
160 W
168
Ærø
105,2
Søby
160 W
168
Sønderborg-Alssund 1
Sønderborg
88,0
Sønderborg
160 W
168
Sønderborg
91,6
Gråsten
160 W
168
Sønderborg
93,7
Nordborg
160 W
168
Sønderborg
107,0
Guderup
160 W
168
Sønderborg-Alssund 2
Sønderborg
90,4
Nordborg
80 W
168
Sønderborg
92,8
Egernsund
160 W
168
Sønderborg
93,0
Sydals
160 W
168
Sønderborg
104,4
Sønderborg
500 W
168
Sønderborg
106,1
Ullerup
160 W
168
Sønderjylland Vest 2
Tønder
91,8
Løgumkloster
160 W
168
Tønder
93,8
Skærbæk
160 W
168
Haderslev
98,4
Gram
160 W
168
Tønder
101,6
Tønder
160 W
168
Tønder
103,0
Agerskov
160 W
168
Vejen
104,4
Sdr. Hygum
500 W
168
Haderslev
104,9
Vojens
500 W
168
Tønder
106,0
Toftlund
160 W
168
Tønder
106,1
Rømø
160 W
168
Vejen
106,9
Rødding
160 W
168
Sønderjylland Vest 3
Haderslev
88,0
Vojens
160 W
168
Vejen
90,1
Sdr. Hygum
160 W
168
Haderslev
93,0
Gram
500 W
168
Tønder
96,6
Toftlund
160 W
168
Tønder
99,5
Rømø
160 W
168
Tønder
104,1
Skærbæk
160 W
168
Tønder
104,6
Løgumkloster
160 W
168
Tønder
105,8
Tønder
160 W
168
Tønder
107,9
Skærbæk
160 W
168
Sønderjylland Vest 4
Haderslev
88,4
Vojens
160 W
168
Haderslev
91,4
Gram
160 W
168
Tønder
92,1
Skærbæk
160 W
168
Tønder
97,7
Tønder
160 W
168
Tønder
99,3
Løgumkloster
160 W
168
Vejen
100,6
Rødding
160 W
168
Sønderjylland Vest 5
Tønder
88,2
Løgumkloster
160 W
168
Tønder
91,2
Skærbæk
160 W
168
Tønder
105,3
Tønder
160 W
168
Sønderjylland Vest 6
Haderslev
96,3
Gram
160 W
168
Tønder
101,1
Skærbæk
160 W
168
Haderslev
103,5
Vojens
160 W
168
Tønder
105,2
Rømø
160 W
168
Tønder
Ny
Højer
160 W
168
Sønderjylland Vest 7
Vejen
95,7
Rødding
160 W
168
Thy 1
Struer
89,2
Struer
160 W
168
Struer
93,6
Thyholm
160 W
168
Lemvig
104,1
Lemvig
160 W
168
Struer
104,6
Struer
500 W
168
Lemvig
105,0
Harboøre
160 W
168
Struer
105,5
Thyholm
160 W
168
Lemvig
106,1
Harboøre
160 W
168
Lemvig
106,6
Bækmarksbro
160 W
168
Thy 2
Thisted
93,9
Hanstholm
160 W
168
Thisted
97,4
Thisted
160 W
168
Thisted
105,9
Hurup
160 W
168
Thisted
106,4
Sydthy
160 W
168
Thy 3
Thisted
104,5
Frøstrup
160 W
168
Thisted
105,3
Snedsted
160 W
168
Thisted
106,7
Thisted
500 W
168
Thisted
107,1
Hanstholm
160 W
168
Thy 4
Thisted
92,1
Thisted
160 W
168
Thy 5
Thisted
96,5
Thisted
160 W
168
Thy 6
Thisted
106,2
Thisted
160 W
168
Thy 7
Thisted
87,9
Thisted
160 W
168
Thy 8
Thisted
107,3
Thisted
160 W
168
Thy 9
Thisted
88,6
Hanstholm
100 W
168
Thisted
90,0
Hanstholm
100 W
168
Thisted
105,6
Frøstrup
160 W
168
Thisted
102,4
Thisted
100 W
168
Lemvig
107,7
Lemvig
160 W
168
Struer
Ny
Struer
160 W
168
Lemvig
Ny
Lemvig
160 W
168
Ulfborg-Vemb 1
Holstebro
94,6
Ulfborg
160 W
138,5
Holstebro
104,3
Vemb
160 W
168
Ulfborg-Vemb 2
Holstebro
Ny
Ulfborg
160 W
168
Varde 1
Varde
95,3
Varde
160 W
168
Varde
100,7
Oksbøl
160 W
168
Varde
106,6
Blåbjerg
160 W
168
Varde 2
Varde
105,2
Blåbjerg
160 W
168
Varde
105,8
Varde
160 W
168
Varde 3
Varde
Ny
Varde
160 W
168
Vejle 1
Vejle
88,5
Børkop
160 W
168
Vejle
101,7
Vejle
500 W
168
Vejle
104,7
Randbøl
160 W
168
Vejle
105,4
Jelling
160 W
168
Vejle
105,6
Ødsted
160 W
128
Vejle
106,1
Egtved
160 W
128
Vejle
106,5
Grønbjerg
160 W
168
Hedensted
107,3
Ølsted
500 W
168
Vejle 2
Vejle
90,0
Gravens
500 W
168
Vejle
104,1
Børkop
160 W
168
Vejle
104,5
Jelling
160 W
168
Vejle
105,9
Vejle
500 W
168
Hedensted
107,9
Tørring
160 W
168
Vejle 3
Hedensted
89,9
Tørring
160 W
168
Hedensted
105,0
Ølsted
160 W
168
Vejle
107,0
Vejle
160 W
168
Vejle 4
Vejle
98,8
Vejle
160 W
168
Vejle
101,3
Vejle
160 W
168
Vejle 5
Hedensted
98,2
Daugård
160 W
168
Vejle 6
Vejle
96,6
Give
160 W
148
Vestfyn 1
Assens
88,6
Glamsbjerg
160 W
168
Vestfyn 2
Assens
90,0
Tommerup
160 W
168
Middelfart
94,4
Middelfart
500 W
168
Assens
99,1
Vissenbjerg
500 W
168
Middelfart
104,6
Ejby
500 W
168
Assens
105,4
Assens
160 W
168
Assens
105,7
Aarup
160 W
168
Vestfyn 3
Middelfart
107,7
Båring
160 W
168
Vestfyn 5
Assens
98,4
Vissenbjeg
160 W
168
Assens
105,0
Haarby
160 W
168
Vestfyn 6
Assens
Ny
Tommerup
160 W
168
Vestfyn 7
Assens
104,2
Tommerup
500 W
168
Viborg 1
Favrskov
100,6
Hvorslev
500 W
168
Viborg
101,5
Hammershøj
160 W
168
Silkeborg
104,1
Kjellerup
160 W
168
Viborg
105,0
Viborg
500 W
168
Viborg
105,6
Tastum
160 W
168
Viborg
106,1
Karup
160 W
168
Vesthimmerlands
106,8
Aalestrup
160 W
168
Viborg 2
Viborg
93,8
Viborg
500 W
168
Favrskov
94,2
Hvorslev
500 W
168
Silkeborg
101,7
Kjellerup
160 W
168
Viborg
104,7
Karup
160 W
168
Viborg
104,8
Skals
160 W
168
Viborg
106,4
Hammershøj
160 W
168
Viborg
106,5
Tastum
160 W
168
Vesthimmerlands
107,3
Aalestrup
160 W
168
Viborg
107,5
Bjerringbro
160 W
168
Viborg 3
Viborg
Ny
Tastum
160 W
168
Viborg
Ny
Viborg
160 W
168
Silkeborg
Ny
Kjellerup
160 W
168
Vordingborg-Møn 2
Vordingborg
88,7
Mern
160 W
168
Vordingborg-Møn 3
Vordingborg
89,7
Præstø
160 W
168
Vordingborg
103,2
Mern
160 W
168
Vordingborg
Ny
Vordingborg
160 W
168
Vordingborg-Møn 4
Vordingborg
92,9
Stege
160 W
168
Vordingborg
101,1
Bogø
160 W
168
Østfyn 1
Nyborg
102,7
Ullerslev
160 W
168
Kerteminde
107,9
Kerteminde
160 W
168
Østfyn 2
Kerteminde
106,1
Langeskov
160 W
168
Østfyn 3
Kerteminde
104,5
Munkebo
160 W
112
Østfyn 4
Kerteminde
Ny
Kerteminde
160 W
168
Østfyn 5
Nyborg
90,1
Nyborg
160 W
168
Nyborg
106,3
Nyborg
160 W
168
Østfyn 6
Nyborg
95,3
Nyborg
160 W
168
Østfyn 7
Nyborg
107,0
Ørbæk
160 W
168
Nyborg
Ny
Nyborg
160 W
168
Aabenraa 1
Aabenraa
102,6
Knivsbjerg
500 W
168
Aabenraa
104,5
Aabenraa
160 W
168
Aabenraa
105,1
Tinglev
160 W
168
Aabenraa
106,2
Bylderup-Bov
160 W
168
Aabenraa
107,8
Padborg
160 W
168
Aabenraa 2
Aabenraa
90,6
Rødekro
160 W
168
Aabenraa
95,4
Felsted
160 W
168
Aabenraa
99,1
Tinglev
160 W
168
Aabenraa
104,7
Padborg
160 W
168
Aabenraa
106,7
Lundtoft
160 W
168
Aabenraa 3
Aabenraa
90,1
Felsted
500 W
168
Aabenraa
92,0
Aabenraa
160 W
168
Aabenraa
104,0
Knivsbjerg
160 W
168
Aabenraa 4
Aabenraa
107,6
Felsted
160 W
168
Aabenraa
Ny
Aabenraa C
160 W
168
Aabenraa
105,1
Tinglev
160 W
168
Aalborg 1
Aalborg
87,6
Aalborg C
500 W
168
Rebild
88,5
Nørlund
160 W
168
Rebild
91,1
Nørager
500 W
168
Vesthimmerlands
94,6
Aars
160 W
168
Brønderslev
99,8
Dronninglund
160 W
147
Aalborg
103,2
Vestbjeg
160 W
168
Aalborg
103,8
Aalborg SV
160 W
168
Brønderslev
104,3
Hjallerup
160 W
147
Vesthimmerlands
105,4
Hvalpsund
160 W
168
Rebild
105,6
Støvring
160 W
168
Brønderslev
106,8
Agersted
160 W
168
Vesthimmerlands
107,7
Farsø
160 W
168
Aalborg
107,9
Hals
160 W
168
Aalborg 3
Aalborg
100,2
Frejlev
160 W
168
Aalborg 4
Aalborg
Ny
Aalborg N
160 W
168
Aalborg
Ny
Aalborg C
160 W
168
Vesthimmerlands
Ny
Aars
160 W
168
Aarhus 1
Aarhus
93,1
Aarhus S
500 W
168
Aarhus
93,7
Aarhus C
500 W
168
Aarhus 2
Favrskov
92,2
Aarhus N
500 W
168
Aarhus
94,6
Aarhus S
500 W
168
Aarhus
106,5
Aarhus C
160 W
168
Syddjurs
107,9
Rønde
160 W
168
Aarhus 3
Aarhus
87,6
Aarhus C
160 W
168
Aarhus 5
Favrskov
107,6
Hinnerup
160 W
168
Aarhus 6
Favrskov
95,0
Hinnerup
500 W
168
Skanderborg
105,1
Hørning
500 W
168
Samsø
105,2
Samsø
160 W
168
Samsø
107,2
Samsø
500 W
153
Aarhus 7
Skanderborg
104,2
Aarhus C
160 W
168
Samsø
Ny
Samsø
160 W
168
Aarhus 8
Skanderborg
106,2
Skanderborg
160 W
168
Aarhus 9
Skanderborg
98,3
Skanderborg
500 W
168
Aarhus 11
Odder
107,8
Odder
160 W
168

1 Sendeområdet består i henhold til § 2, stk. 4, af det eller de sendenet, der i denne kolonne har enslydende områdebetegnelse uagtet eventuelt forskellige sendenetsnumre.

2 Sendenetsnumre er i denne bekendtgørelse ikke fortløbende, da bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed også indeholder sendenet.

3 Tilladelsesområdet er i henhold til § 2, stk. 2, den eller de kommuner, hvori den kommercielle sendemulighed eller de kommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområdet består således af samtlige de kommuner, der i denne liste angives under det pågældende sendenet.

4 Et angivet timetal på mindre end 168 timer ugentligt er udtryk for, at frekvensen for de resterende timers vedkommende udbydes til ikkekommerciel programvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.


Bilag 2

Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter

Formål

Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender i medfør af §§ 15 og 16 i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og/eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed for radiostationer på følgende frekvenser <frekvensnavne>.

Medlemsforhold

Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende lokalradio på følgende frekvenser <frekvensnavne > i medfør af ovennævnte bekendtgørelser, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedr. eksklusion.

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen permanent har fået frataget sin programtilladelse, hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine aftaler med eller forpligtelser over for sendesamvirket.

Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage.

Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid

Medlemmerne skal aftale fordelingen på døgnet af den sendetid, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer.

Foreningen afgør fordelingen af den øvrige sendetid, i det dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres.