Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2017 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

I sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

I bekendtgørelsens § 18 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlag og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 6.600 kr. i 2017, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 7.300 kr. i 2017.

Vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 8.000 kr. i 2017, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 3.300 kr. i 2017.

Indtægtsbeløbet efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 174.300 kr.

Civilstyrelsen, den 2. december 2016

Louise Christophersen