Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet og definitioner
Kapitel 2 Tilladelser
Kapitel 3 Vilkår for udøvelsen af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure
Kapitel 5 Tilsyn med programvirksomheden m.v.
Kapitel 6 Tilskud til programvirksomheden
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio
Bilag 2 Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

I medfør af § 45, stk. 5, § 45 a, § 47, stk. 3, § 48 og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014, og lov nr. 643 af 8. juni 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.

§ 2. Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens, som Radio- og tv-nævnet, i henhold til § 5, stk. 1, har givet tilladelse til.

Stk. 2. Ved tilladelsesområde forstås i denne bekendtgørelse den eller de kommuner, hvori den ikkekommercielle sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområderne angives i bilag 1.

Stk. 3. Ved lokalområdet forstås i denne bekendtgørelse tilladelsesområdet, jf. stk. 2, samt de tilgrænsende kommuner.

Stk. 4. Ved sendenet forstås i denne bekendtgørelse den enhed af sendemuligheder, der jf. § 5, stk. 1, kan udstedes tilladelse til. Et sendenet kan således bestå af én eller flere frekvenser og omfatte sendetid på frekvenser delt med kommercielle tilladelseshavere, jf. bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed.

Kapitel 2

Tilladelser

§ 3. Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan i henhold til § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kun ske med tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet.

§ 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.

Stk. 2. Udbuddet afholdes som skønhedskonkurrence.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde de i henhold til stk. 1 ledige sendemuligheder. Nævnet kan i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af sendetiden sammenholdt med tilladelsesperioden og den forventede efterspørgsel, herunder antallet af ansøgninger ved tidligere udbud.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 7, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af lokalradiovirksomhed. Bekendtgørelsens §§ 5-9, § 10, stk. 2 og 4-5, § 11, §§ 13-14, § 15, stk. 1-8, § 17, stk. 2-3 og 5-7, § 18, § 19, stk. 3-4, samt kapitel 6 finder ikke anvendelse for midlertidige tilladelser.

Stk. 5. Med programtilladelsen følger ret til at anvende RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder.

§ 5. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 4 tilladelser til sendemuligheder til de i bilag 1 angivne sendenet, i det omfang det er frekvensteknisk muligt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 4 endvidere udstede korterevarende tilladelse til de sendenet, der har været udbudt iht. bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed, uden at der har vist sig interesse herfor til kommerciel programvirksomhed. En sådan tilladelse kan maksimalt udstedes for en periode på 3 år.

Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke meddeles DR.

Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger.

Stk. 5. Tilladelseshaver får adgang til at anvende frekvenser under hensyn til de frekvenstekniske muligheder.

Stk. 6. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre en frekvens' geografiske position inden for den kommune, hvor frekvensen er placeret. Såfremt der i henhold til bilag 1 er tale om en frekvens, der deles med kommercielle tilladelseshavere, skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed.

§ 6. Tilladelserne træder i kraft tidligst den 1. januar 2018 med udløbsdato den 31. december 2027. Tilladelser i henhold til § 4, stk. 4, og § 5, stk. 2, udstedes med individuelt angivet udløbsdato, dog senest den 31. december 2027. Tilsvarende udløbsdato gælder for tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet ved eventuelt efterfølgende udbud.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uanset bestemmelsen i stk. 1 til enhver tid uden kompensation inddrage tilladelserne med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. på grund af overgangen til digital radio.

§ 7. Tilladelse kan kun udstedes til foreninger, hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og som har hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet.

§ 8. En tilladelseshaver kan søge om Radio- og tv-nævnets forudgående tilladelse til overdragelse af programtilladelsen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering i henhold til stk. 1 blandt andet lægge vægt på, at tilladelsen videreføres på vilkår svarende til den oprindelige programtilladelse. Tilladelsen vil ikke kunne overdrages til udøvelse af programvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed.

Stk. 3. Tilladelsen kan kun overdrages samlet, hvilket omfatter alle sendemuligheder i det pågældende sendenet. I sendenet med mere end én frekvens kan enkelte frekvenser således ikke overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller ikke kan overdrages.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 3.

§ 9. Ved udstedelse af tilladelse til ikkekommerciel programvirksomhed tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssendetid svarende til den sendetid, tilladelseshaver som minimum er forpligtet til at udnytte.

Stk. 2. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens og hermed indgår i et sendesamvirke, forhandler sig, jf. § 15, stk. 6, til rette om sendetidens placering på døgnet.

Stk. 3. Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes, jf. § 21. Sendetid ud over den tildelte sendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 4. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladelse, ikke må benyttes.

Kapitel 3

Vilkår for udøvelsen af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Programvirksomheden

§ 10. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden, herunder på den i henhold til § 14 pligtige hjemmeside.

Stk. 3. Ændringer af programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen inden for tilladelsens sendenet, hvilket medfører, at et givet program skal udsendes samtidig i hele det pågældende tilladelsesområde, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 5. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. Tildelte sendemuligheder, jf. § 5, stk. 1 og 2, må således ikke være helt eller delvist ubenyttede. Radio- og tv-nævnet kan for så vidt angår korterevarende perioder dispensere fra udnyttelseskravet, såfremt særlige forhold taler herfor.

Stk. 6. Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet m.v. er af en acceptabel og tidssvarende standard.

Stk. 7. Programmerne må ikke krypteres, jf. dog beskyttelsen af mindreårige i § 12, stk. 2.

§ 11. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden.

Stk. 2. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet.

Stk. 3. Ved egenproduktion forstås programmer, der er produceret af tilladelseshaveren selv eller som led i stationens facilitering af public access, dvs. facilitering af programmer produceret af borgere i tilladelsesområdet.

Stk. 4. Ved førstegangsudsendelse forstås programmer, der ikke tidligere har været udsendt. Mindre ændringer i et tidligere sendt program medfører ikke, at programmet anses som en førstegangsudsendelse.

§ 12. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

§ 13. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Hjemmeside

§ 14. Tilladelseshavere skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

1) Tilladelseshavers navn.

2) Tilladelseshavers adresse.

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse.

4) Stationens eller stationernes navne og frekvenser.

5) Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider.

6) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

7) Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Sendesamvirker

§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige omfatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.

Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til en eller flere frekvenser i sendesamvirket, har indehaverne af disse tilladelser ret og pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår, som de øvrige medlemmer af samvirket.

Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- og tv-nævnet og varetager den løbende kontakt hertil.

Stk. 4. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum skal indeholde de i bilag 2 anførte bestemmelser. Fravigelse herfra kræver godkendelse af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 6. Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens placering på døgnet. Oplysning om fordeling af sendetiden skal offentliggøres på den i § 14 nævnte hjemmeside.

Stk. 7. Hvis der er ledig kapacitet på en eller flere af sendesamvirkets frekvenser, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes aftale midlertidigt og mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til programvirksomhed. Den midlertidige udnyttelse skal ophøre med et varsel på tre måneder fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 8. Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, herunder om dækning og igangsættelse af programvirksomheden.

Stk. 9. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender på den eller de samme frekvenser, forlods kræve betaling for sendetid.

Stk. 10. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af sendetiden, eksklusion eller om økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet.

§ 16. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure

§ 17. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse, CVR- og P-nr. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Dokumentation for foreningens stiftelse, herunder stiftelsesprotokollat eller anden dokumentation for foreningens virke, oplysninger om bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesmedlemmers bopæl, vedtægter, regler for tegningsberettigelse m.v.

3) Det navn, som radiostationen vil blive drevet under.

4) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret.

5) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier, dvs. eksempelvis nyheder, aktualitet, sport, kultur og underholdning, virksomheden omfatter, samt den tidsmæssige fordeling heraf. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper.

6) Oplysninger om, hvorledes kravene i § 11 opfyldes.

7) Oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver vil tilbyde public access, dvs. facilitere at programmer produceret af borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet udsendes på radiostationen, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3. Der skal sammen med ansøgningen indsendes en egenproduceret optagelse af minimum 10 minutters varighed, der giver eksempler på ansøgers planlagte programvirksomhed.

Stk. 4. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Stk. 5. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i stk. 2, nr. 5-7, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, jf. § 10, stk. 3.

Stk. 6. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

Stk. 7. Radio- og tv-nævnet tager i udbudsmaterialet forbehold for ændringer af materialet og eventuel aflysning af udbuddet.

§ 18. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser, jf. § 4, skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre det enkelte tilladelsesområde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til sempelvis eksempelvis emner, målgrupper og geografisk fokusområde inden for tilladelsesområdet.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger, jf. stk. 1, kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte kriterier prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til § 4 i øvrigt i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende:

1) Omfanget af programmer med lokalt indhold udover minimumskravet, jf. § 11, stk. 1.

2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden for ikkekommerciel lokalradiodrift.

3) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden for anden radiodrift eller lignende.

4) Hvorvidt ansøger stiller dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet.

5) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver vil tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen.

Kapitel 5

Tilsyn med programvirksomheden m.v.

§ 19. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 6. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprøvekontrol.

Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at optage og i 3 måneder opbevare optagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsynslovens § 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.

Stk. 3. Radio og tv-nævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for udformningen samt hyppigheden af indsendelse af materiale i henhold til stk. 2, herunder pålægge samtlige tilladelseshavere pligt til at indsende optagelser for en af nævnet nærmere fastsat periode.

Stk. 4. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er pligtige at opbevare materiale i henhold til stk. 2, indtil erklæring på tro og love er modtaget eller årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet i henhold til de til enhver tid gældende regler om driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 5. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

§ 20. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.

§ 21. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4, jf. lovens § 50, stk. 1 og § 51.

Kapitel 6

Tilskud til programvirksomheden

§ 22. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelsesindehavere, der er omfattet af § 1.

§ 23. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud.

§ 24. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af tilladelseshavers selvstændige programvirksomhed.

Stk. 2. Der kan til tilladelseshaver maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer hver uge per programtilladelse. Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Co-produktioner med andre lokale tilladelseshavere medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede timer proportionalt med tilladelseshavers finansieringsandel.

§ 25. Beregningen af det årlige driftstilskud fastsættes på baggrund af:

1) Den del af den årlige bevilling til formålet, som Radio- og tv-nævnet har besluttet at afsætte til radioområdet med tillæg af eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb i årets løb. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal dog mindst udgøre 30 pct. og maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling.

2) Det samlede antal tilskudsberettigede timer, jf. § 24.

§ 26. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud.

Stk. 2. Nævnet beslutter, hvilke oplysninger m.v. indehavere af tilladelser til programvirksomhed skal indsende i forbindelse med ansøgninger i henhold til stk. 1.

§ 27. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, såfremt tilladelseshaver udvider sin sendetid.

§ 28. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en tilladelseshaver, der modtager driftstilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Tilladelseshaver er ikke berettiget til driftstilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt.

§ 29. En tilladelseshavers driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede tilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb tilbagebetales.

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af tilladelseshavers udgifter, herunder til tilladelseshavers almindelige faste omkostninger.

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde.

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for tilladelseshavers produktion og distribution af programmer. Købesummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i tilladelseshavers navn.

§ 30. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab eller en erklæring på tro og love, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab eller tro og love-erklæring ikke overholdes.

§ 31. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen eller indstilling af den registrerede programvirksomhed.

§ 32. Tilladelseshaver er forpligtet til at indsende erklæring på tro og love eller regnskab, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 33. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse kan Radio- og tv-nævnet beslutte at tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den tilladelseshaver, der er omfattet af den pågældende tilsynssag. Radio- og tv-nævnet kan i den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for efterfølgende år.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. I henhold til § 26 i bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed ophæves bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed. Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed gælder dog fortsat for programtilladelser, udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, ligesom disse tilladelser forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Kulturministeriet, den 2. december 2016

Mette Bock

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Oversigt over sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio

Oversigt over det samlede antal sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio fordelt på tilladelsesområde, sendenet og kommuner med angivelse af sendetid på hver frekvens.

Der tages i listen forbehold for de frekvenstekniske muligheder, hvorfor efterfølgende nabolandskoordinering m.v. kan medføre ændringer af de angivne sendemuligheder.

Sendenet 1
Kommune og
tilladelsesområde 2
Frekvens
Effekt
Sendetimer
pr. uge 3
Bornholm 1
Bornholm
92,8 Gudhjem
160 W
168
Bornholm
93,1
Aakirkeby
160 W
168
Bornholm
98,6
Nexø
160 W
168
Bornholm
104,4
Rønne
160 W
168
Bornholm
104,9
Allinge
160 W
168
Brønderslev 1
Brønderslev
91,5
Jerslev
160 W
105
Brønderslev
101,2
Brønderslev
160 W
105
Esbjerg-Fanø 2
 
Esbjerg
93,5
Esbjerg C
160 W
24
Fredericia 1
 
Fredericia
91,5
Fredericia
160 W
168
Frederikshavn-Skagen 1
Frederikshavn
97,4
Sæby
160 W
106
Frederikshavn
103,5
Østervrå
160 W
106
Frederikshavn
106,6
Frederikshavn
160 W
106
Frederikshavn-Skagen 10
Læsø
105,1
Læsø
160 W
168
Faaborg-Midtfyn 3
 
Faaborg-Midtfyn
104,7
Ringe
160 W
62
Haderslev 1
 
Haderslev
98,6
Haderslev
160 W
36
Herning-Holstebro 3
 
Herning
96,2
Herning
160 W
168
Himmerland-Øst 4
 
Rebild
Ny
Skørping
160 W
168
Hjørring 1
 
Hjørring
104,1
Sindal
160 W
26
Hjørring 2
 
Hjørring
106,7
Løkken
160 W
28
Holbæk-Odsherred-Kalundborg 1
Holbæk
104,7 Holbæk
160 W
168
Holbæk-Odsherred-Kalundborg 5
Odsherred
107,0
Vig
160 W
168
Kalundborg
107,8
Kalundborg
160 W
168
Odsherred
107,9
Nykøbing Sjælland
160 W
168
Horsens 5
 
Horsens
Ny
Horsens C
160 W
168
Jammerbugt 1
Jammerbugt
90,9
Fjerritslev
160 W
168
Aalborg
101,7
Nibe
160 W
168
Vesthimmerlands
104,1
Løgstør
160 W
168
Vesthimmerlands
106,6
Løgstør
160 W
168
Kolding 2
Kolding
91,3
Kolding C
160 W
15
Kolding
107,2
Lunderskov
160 W
15
Køge 4
 
Køge
Ny
Køge
160 W
168
Lolland-Falster 6
 
Guldborgsund
Ny
Nykøbing F
160 W
168
Lolland-Falster 7
Lolland
Ny
Maribo
160 W
168
Lolland
Ny
Nakskov
160 W
168
Mors 4
 
Morsø
Ny
Mors
160 W
168
Nordfyn 2
 
Nordfyns
94,2
Skamby
160 W
25
Nordsjælland 3
Gribskov
92,2
Vejby
160 W
168
Gribskov
93,1
Helsinge
160 W
168
Gribskov
106,7
Vejby
160 W
168
Nordsjælland 4
Halsnæs
98,2
Frederiksværk
160 W
168
Halsnæs
104,5
Hundested
160 W
168
Halsnæs
105,3
Frederiksværk
160 W
168
Nordsjælland 9
 
Helsingør
92,8
Helsingør
500 W
168
Nordsjælland 10
 
Fredensborg
104,3
Veksebo
160 W
168
Nordsjælland 13
 
Frederikssund
Ny
Jægerspris
160 W
168
Næstved 2
 
Næstved
104,5
Næstved
160 W
11
Odense 1
 
Odense
87,9
Odense C
160 W
17
Odense 3
 
Odense
107,1
Odense C
160 W
168
Randers-Djursland 4
 
Randers
104,9
Randers C
160 W
30
Randers-Djursland 9
Syddjurs
90,1
Ebeltoft
160 W
94
Norddjurs
90,5
Grenaa
160 W
94
Norddjurs
97,6
Ørsted
160 W
94
Syddjurs
101,7
Rønde
160 W
94
Norddjurs
105,7
Glesborg
160 W
94
Syddjurs
105,9
Hornslet
160 W
82
Randers-Djursland 12
 
Mariagerfjord
Ny
Mariager
160 W
168
Ribe-Billund 5
 
Billund
Ny
Billund
160 W
168
Ringkøbing-Skjern 1
Ringkøbing-Skjern
89,4
Ringkøbing
160 W
168
Ringkøbing-Skjern
105,9
Nørhede
160 W
168
Ringkøbing-Skjern 2
Ringkøbing-Skjern
91,3 Bjerregård
160 W
105
Ringkøbing-Skjern
104,1 Skjern
160 W
105
Ringkøbing-Skjern
104,5 Hvide Sande
160 W
105
Ringkøbing-Skjern 6
Ringkøbing-Skjern
96,4
Opsund
160 W
134
Ringkøbing-Skjern
107,1
Tarm
160 W
134
Roskilde 1
 
Roskilde
97,8
Roskilde
160 W
168
Roskilde 6
 
Lejre
Ny
Hvalsø
160 W
168
Silkeborg 2
 
Ikast-Brande
93,5
Nr. Snede
160 W
32
Silkeborg 7
 
Silkeborg
Ny
Kjellerup
160 W
168
Silkeborg 12
 
Favrskov
104,0
Hadsten
160 W
30
Skive 4
 
Skive
Ny
Sallingsund
160 W
168
Slagelse 4
 
Slagelse
105,7
Korsør
160 W
168
Sorø-Ringsted 3
 
Ringsted
Ny
Ringsted
160 W
168
Sorø-Ringsted 5
Sorø
95,8
Stenlille
160 W
168
Sorø
105,8
Dianalund
160 W
168
Stevns/Faxe 1
 
Faxe
104,7
Faxe
160 W
168
Stevns/Faxe 3
 
Stevns
107,8
Store Heddinge
160 W
168
Storkøbenhavn 1
 
Frederiksberg
92,9
Frederiksberg
160 W
168
Storkøbenhavn 2
 
Frederiksberg
97,7
Frederiksberg
160 W
168
Storkøbenhavn 3
 
København
89,6
København
160 W
168
Storkøbenhavn 4
 
København
102,9
København
160 W
168
Storkøbenhavn 5
 
Frederiksberg
95,5
København
160 W
168
Storkøbenhavn 6
 
København
87,6
København
160 W
168
Storkøbenhavn 7
 
København
98,9
København
160 W
168
Storkøbenhavn 8
 
København
106,3
København
160 W
168
Storkøbenhavn 9
 
Rødovre
105,9
Rødovre
160 W
107
Storkøbenhavn 10
 
Høje Taastrup
89,2
Sengeløse
160 W
5
Storkøbenhavn 11
 
Gentofte
105,4
Gentofte
500 W
5
Storkøbenhavn 12
 
Gladsaxe
100,9
Gladsaxe
160 W
168
Storkøbenhavn 13
 
Albertslund
94,5
Albertslund
160 W
168
Storkøbenhavn 14
 
Tårnby
103,4
Tårnby
160 W
168
Storkøbenhavn 15
 
Hvidovre
95,2
Hvidovre
160 W
168
Storkøbenhavn 16
 
Lyngby-Taarbæk
107,4
Lyngby
160 W
168
Storkøbenhavn 19
 
Ballerup
90,2
Ballerup
160 W
15
Storkøbenhavn 23
 
København
90,4
København
500 W
133
Svendborg-Langeland-Ærø 1
Svendborg
106,5
Svendborg
160 W
18
Svendborg-Langeland-Ærø 6
Langeland
104,8
Rudkøbing
160 W
34
Svendborg-Langeland-Ærø 9
Ærø
Ny
Ærøskøbing
160 W
168
Sønderborg- Alssund 3
 
Sønderborg
Ny
Nordborg
160 W
168
Sønderjylland vest 1
Tønder
93,6
Bevtoft
160 W
168
Tønder
100,7
Løgumkloster
160 W
168
Tønder
106,6
Skærbæk
160 W
168
Tønder
106,8
Tønder
160 W
168
Vejen
107,8
Brandstrup
160 W
168
Thy 10
Struer
Ny
Struer
160 W
168
Thy 11
 
Lemvig
Ny
Lemvig
160 W
168
Thy 12
 
Thisted
Ny
Hanstholm
160 W
168
Ulfborg-Vemb 1
 
Holstebro
94,6
Ulfborg
160 W
29,5
Varde 4
 
Varde
Ny
Varde
160 W
168
Vejle 1
Vejle
105,6
Ødsted
160 W
40
Vejle
106,1
Egtved
160 W
40
Vejle 6
 
Vejle
96,6
Give
160 W
20
Vejle 7
 
Hedensted
Ny
Hedensted
160 W
168
Vestfyn 4
 
Assens
Ny
Assens
160 W
168
Viborg 4
 
Viborg
Ny
Viborg
160 W
168
Vordingborg-Møn 1
 
Vordingborg
95,6
Vordingborg
160 W
168
Østfyn 3
 
Kerteminde
104,5
Munkebo
160 W
56
Østfyn 8
 
Nyborg
Ny
Nyborg
160 W
168
Aabenraa 5
 
Aabenraa
Ny
Aabenraa
160 W
168
Aalborg 1
Brønderslev
99,8
Dronninglund
160 W
21
Brønderslev
104,3
Hjallerup
160 W
21
Aalborg 2
Aalborg
92,2
Aalborg C
160 W
168
Aalborg
106,5
Aalborg SØ
160 W
168
Aalborg
107,4
Aalborg N
160 W
168
Aarhus 4
Aarhus
89,5
Aarhus S
160 W
168
Aarhus
98,7
Aarhus C
160 W
168
Aarhus 6
 
Samsø
107,2
Samsø
500 W
15
Aarhus 10
 
Skanderborg
Ny
Skanderborg
160 W
168
Aarhus 12
 
Odder
Ny
Odder
160 W
168

1 Sendenetsnumre er i denne bekendtgørelse ikke fortløbende, da bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed også indeholder sendenet.

2 Tilladelsesområdet er i henhold til § 2, stk. 2, den eller de kommuner, hvori den ikkekommercielle sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområdet består således af samtlige de kommuner, der i denne liste angives under det pågældende sendenet.

3 Et angivet timetal på mindre end 168 timer ugentligt er udtryk for, at frekvensen for de resterende timers vedkommende udbydes til kommerciel programvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed.


Bilag 2

Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter

Formål

Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender i medfør af §§ 15 og 16 i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og/eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed for radiostationer på følgende frekvenser <frekvensnavne>.

Medlemsforhold

Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende lokalradio på følgende frekvenser <frekvensnavne> i medfør af ovennævnte bekendtgørelser, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedrørende eksklusion.

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen permanent har fået frataget sin programtilladelse, hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine aftaler med eller forpligtelser over for sendesamvirket.

Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage.

Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid

Medlemmerne skal aftale fordelingen på døgnet af den sendetid, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer. Foreningen afgør fordelingen af den øvrige sendetid, i det dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres.