Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 7. november 2008, bekendtgørelse nr. 162 af 2. marts 2009, bekendtgørelse nr. 993 af 18. august 2010 og bekendtgørelse nr. 581 af 27. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 25 B, stk. 7, § 25 C, stk. 6, § 25 E, stk. 4, og § 25 F, stk. 4 og 5, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1:«

2. § 29, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 2. december 2016

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup