Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, og § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 1,50 pct. p.a. i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. januar 2017.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 698 af 8. juni 2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016 ophæves.

Skatteministeriet, den 5. december 2016

Merete Agergaard

/ Annette Olesen