Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Håndtering af fisk fra Østersøregionen
Kapitel 4 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Risikostyringsforanstaltninger for fangster af visse fiskearter i Østersøen og tilstødende farvande opdelt på ICES-områder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen

I medfør af § 5, stk. 2 og 3, § 40, stk. 1 og § 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på visse fiskearter, der er fisket eller fanget i ICES-områderne 22 – 32 og som er bestemt til markedsføring som fødevarer, da der er eller kan være en risiko for folkesundheden på grund af visse fiskearters beskaffenhed grundet forurening. For laks og ørred er bekendtgørelsen dog geografisk afgrænset til fangster fra ICES-områderne 24 – 32.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Sild: Fisk med det videnskabelige navn "Clupea harengus membras".

2) Brisling: Fisk med det videnskabelige navn "Sprattus sprattus".

3) Laks: Fisk med det videnskabelige navn "Salmo salar".

4) Ørred: Fisk med de videnskabelige navne "Salmo trutta" eller "Oncorhynchus mykiss".

5) Torsk: Fisk med det videnskabelige navn "Gadus morhua".

Kapitel 3

Håndtering af fisk fra Østersøregionen

§ 3. Fiskearter, som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, skal håndteres efter de i bilaget fastsatte særlige risikostyringsforanstaltninger inden markedsføring til konsum for at sikre, at grænseværdierne for dioxiner, for summen af dioxiner og dioxinlignende PCB’er og for ikke-dioxinlignende PCB’er, som er angivet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006, overholdes, jf. dog § 5.

Stk. 2. Virksomheder, der ved analyse af fiskearter omfattet af bilag 1 ønsker at påvise overholdelse af grænseværdierne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006, skal følge de prøveudtagnings- og analysemetoder, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) nr. 589/2014, herunder den partiafgrænsning som forordningen fastlægger.

Stk. 3. I forbindelse med markedsføring af de i bilag 1 angivne fiskearter skal de medfølgende handelsoplysninger angive, i hvilke ICES-områder fiskene er fanget. Har et bestemt parti fisk været analyseret, jf. stk. 2, skal en kopi af analyseresultat følge partiet ved markedsføring, dog kun til og med markedsføring til detailhandlen.

§ 4. Sild større end 17 cm, brisling større end 12,5 cm samt laks og havørred, der er fisket eller fanget uden at der foreligger præcise oplysninger om ICES-område for fangsten, skal underkastes prøveudtagning og analyse i henhold til § 3, stk. 2, før markedsføring til konsum.

§ 5. Fiskearter omfattet af bilag 1, kan uanset de i bilaget fastsatte risikostyringsforanstaltninger omsættes til eksport, når de almindelige betingelser, herunder Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 12, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2. Virksomheder, der ønsker at eksportere jf. stk. 1, skal give underretning til Fødevarestyrelsen straks efter oplagring af disse fødevarer.

§ 6. Fisk, der ikke undergives en risikostyringsforanstaltning som angivet i bilag 1, må ikke anvendes som fødevarer, jf. dog § 5.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, § 5, stk. 2, og § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1256 af 15. december 2011 om forbud mod salg til humant konsum af visse laks og sild, der er fisket eller fanget i Østersøen.

Fødevarestyrelsen, den 5. december 2016

Esben Egede Rasmussen

/ René Sig Svendsen


Bilag 1

Risikostyringsforanstaltninger for fangster af visse fiskearter i Østersøen og tilstødende farvande opdelt på ICES-områder1)

Del I – Sild

Punkt 1. Sild fra ICES-områderne 22 – 27:

Sild kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger.

Punkt 2. Sild fra ICES-områderne 28.1 og 29 – 32:

Inden iværksættelse af risikostyringsforanstaltninger skal sild sorteres efter størrelse.

A) Sild ≤ 17 cm kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger.

B) Sild > 17 cm må ikke markedsføres eller forarbejdes med henblik på konsum, medmindre det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Punkt 3. Sild fra ICES-område 28.2:

Inden iværksættelse af risikostyringsforanstaltninger skal sild sorteres efter størrelse.

A) Sild ≤ 21 cm kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger.

B) Sild > 21 cm må ikke markedsføres eller forarbejdes med henblik på konsum, medmindre det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Del II – Laks

Punkt 1. Laks fra ICES-områderne 24 – 26:

A) Laks > 2 kg må kun markedsføres til konsum, hvis det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

i. Laks ≤ 5,5 kg (renset vægt) kan dog markedsføres uden analyse, såfremt partiet undergives dybdetrimning. Endvidere kan laks > 5,5 kg men < 7,9 kg markedsføres uden analyse, såfremt partiet undergives dybdetrimning og den ventrale del fjernes.

Punkt 2. Laks fra ICES-områderne 27 – 32:

A) Laks > 2 kg må kun markedsføres til konsum, hvis det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Del III – Ørred

Punkt 1. Ørred fra ICES-områderne 24 – 26:

A) Ørred > 2 kg må kun markedsføres til konsum, hvis det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien. Ørred > 4,5 kg bør trimmes og have den ventrale del fjernet for at sikre overholdelse af grænseværdien.

i. Ørred ≤ 4,5 kg (renset vægt) kan dog markedsføres uden analyse, såfremt partiet undergives dybdetrimning.

Punkt 2. Ørred fra ICES-områderne 27 – 32:

A) Ørred må kun markedsføres til konsum, hvis det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Del IV – Brisling

Punkt 1. Brisling fra ICES-områderne 22 – 28:

Brisling kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger.

Punkt 2. Brisling fra ICES-områderne 29 – 32:

Brisling skal inden markedsføring sorteres efter størrelse.

A) Brisling ≤ 12,5 cm kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger.

B) Brisling > 12,5 cm må ikke markedsføres eller forarbejdes til konsum, medmindre det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Del V – Torsk

Punkt 1. Torsk fra ICES-områderne 22 – 32:

Torsk kan markedsføres til konsum uden iværksættelse af særlige risikostyringsforanstaltninger. Dog gælder det, at torskelever ikke kan markedsføres til konsum, medmindre det ved analyse af det enkelte parti kan bevises, at de overholder grænseværdien.

Officielle noter

1) For en præcis afgrænsning af ICES-områderne henvises der til http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en.