Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 10 d, § 10 h, §§ 66 og 67, § 112 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Etablering og drift af havbrug må kun finde sted med NaturErhvervstyrelsens tilladelse. Ved »havbrug« forstås opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende, placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til etablering af nye havbrug, og ansøgninger om udvidelse og forlængelse af eksisterende tilladelser indsendes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. I ansøgninger skal følgende oplysninger indgå:

1) Den ønskede placering af havbruget, angivet med koordinater i grader og minutter.

2) Mængden af fisk der forventes produceret per år, angivet i kilo.

3) Størrelsen af den forventede udledning af kvælstof per år, angivet i kilo.

§ 2. Tilladelser til etablering og drift af havbrug i Kattegat tildeles af NaturErhvervstyrelsen efter en årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsrunden har ansøgningsfrist den 1. april.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der i ansøgningerne er overlap af områder, hvortil der søges om tilladelse til etablering af havbrug, prioriteres placeringstilladelser således, at den ansøgning med størst forventede produktion går forud. Hvis ansøgningerne har samme forventede produktion, går den ansøgning med mindst forventet udledning af kvælstof forud.

Stk. 3. Hvis der ikke kan prioriteres i overensstemmelse med stk. 2, bliver fordelingsrækkefølgen fastsat ved lodtrækning.

§ 3. NaturErhvervstyrelsen hører som led i behandlingen af ansøgningerne følgende myndigheder og organisationer:

1) Dansk Akvakultur,

2) Danmark Fiskeriforening Producent Organisation,

3) Danmarks Naturfredningsforening,

4) Danmarks Sportsfiskeriforbund,

5) DTU Aqua,

6) Friluftsrådet,

7) Geodatastyrelsen,

8) Kystdirektoratet,

9) Naturstyrelsen,

10) Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,

11) Søfartsstyrelsen og

12) WWF Verdensnaturfonden.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af de i ansøgningen angivne oplysninger, jf. § 1, stk. 3, og de i stk. 1 nævnte myndigheder og organisationers udtalelser.

Stk. 3. Tilladelse til etablering og drift af havbrug må først udnyttes, når der foreligger en miljøgodkendelse efter § 33 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.

§ 4. Følgende vilkår gælder for ansøgningerne:

Stk. 2. Med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse om sejlladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande, skal følgende vilkår overholdes for at opretholde tilladelse til drift af havbrug:

1) Snarest muligt og senest seks uger inden etableringen af anlægget, skal Søfartsstyrelsen modtage et konkret forslag til afmærkning af samt oplysninger om forventet udlægningstidspunkt. Anlægget skal - alt efter størrelse, placering og udstrækning - afmærkes med et antal (4 gule ) specialafmærkninger.

2) Udsnit af søkort med koordinationsangivelse for anlæggets nøjagtige beliggenhed og udstrækning samt udlægningstidspunkt skal sendes til Søfartsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen senest seks uger før anlæggets etablering.

3) Anlægsområdet skal afmærkes efter Søfartsstyrelsen anvisninger. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve området yderligere afmærket, hvis der viser sig behov til det. Ejeren af anlægget betaler omkostningerne i forbindelse med afmærkningen.

4) Enhver fejl eller mangel ved afmærkningen, som ikke straks kan udbedres, skal omgående meldes til: Søfartsstyrelsen, Vagthavende. Uden for normal kontortid skal underretning gives til MAS-vagten ved Værnfælles Forsvarskommando.

5) Enhver ændring af afmærkningen skal godkendes af Søfartsstyrelsen, og skal i øvrigt vedligeholdes i god og forsvarlig stand.

Stk. 3. Ud over de i stk. 2 nævnte vilkår, skal følgende vilkår overholdes for at opretholde tilladelse til drift af havbrug:

1) En tilladelse skal udnyttes senest to år efter, den er meddelt, med mindre der er opnået dispensation.

2) Inden anlægget etableres, skal ansøger udarbejde en fiske-/produktionsplan. Der skal løbende følges op på tilladelsens udnyttelse, med beskrivelse af, hvordan tilladelsen udnyttes.

3) Tilladelsen eller anlægget må ikke uden NaturErhvervstyrelsens tilladelse helt eller delvist overdrages til andre.

4) Anlægget må ikke udvides eller ændres uden NaturErhvervstyrelsens tilladelse.

Stk. 4. De i tilladelsen fastsatte vilkår kan ændres, såfremt forudsætningerne for indholdet af disse ændres.

Stk. 5. Tilladelsen til etablering og drift af havbrug skal løbende udnyttes i normalt omfang og kan, såfremt dette ikke sker, inddrages af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 6. Tilladelsen til etablering og drift af havbrug vil kunne inddrages, såfremt vilkår i bekendtgørelsen eller tilladelsen overtrædes.

Stk. 7. Hvis anlægget fjernes fra søterritoriet, skal Søfartsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen underrettes herom umiddelbart efter anlægget er fjernet.

Stk. 8. Inden tilladelsen udstedes, skal ansøger sende en udstedt og godkendt bankgaranti eller kautionsforsikring til dækning af eventuelle udgifter ved anlæggets ophør eller ved inddragelse af tilladelsen. Størrelsen på bankgarantien eller kautionsforsikringen fastsættes efter en vurdering i forhold til anlæggets størrelse og placering, og skal udformes således, at den kun kan ophæves med NaturErhvervstyrelsens godkendelse.

§ 5. Medmindre andet fremgår i tilladelsen, gælder tilladelsen i 10 år fra tilladelsens udstedelse.

§ 6. Indehavere af tilladelser til etablering og drift af havbrug har pligt til årligt at indberette oplysninger om produktionsmængder og foderforbrug og oplysninger i øvrigt af teknisk, økonomisk og driftsmæssig karakter.

Stk. 2. Oplysninger skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen. Til indberetning af oplysninger skal anvendes akvakultur indberetningsskemaet.

§ 7. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 1, stk. 1, § 3, stk. 3, § 6,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter § 4, stk. 1-3, § 4, stk. 5, § 4, stk. 7, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 2,

3) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkrævet efter § 6, stk. 1, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 4.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts 1991 om etablering og drift af havbrug ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 6. december 2016

P.D.V. Anders Munk Jensen

/ Martin Chemnitz Mortensen