Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1011 af 25. oktober 2012, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1385 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, ændres »0,015 kr. (2014-niveau)« til: »0,011 kr. (2017-niveau)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 15. december 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Anne-Sofie Jensen