Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tivolitog

I medfør af § 68, stk. 1, § 83, § 84, stk. 1, § 118, stk. 8, 1. pkt., og § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest ændret ved lov nr. 660 af 8. juni 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved kørsel med tivolitog på vej omfattet af færdselsloven.

Stk. 2. Ved et tivolitog forstås et vogntog alene til personbefordring, som kendes fra forlystelsesparker, og hvor ind- og udstigning sker for hver enkelt sæderække, og som er godkendt af en synsvirksomhed efter de i § 6 angivne retningslinjer.

Kørsel med tivolitog

§ 2. Kørsel med tivolitog må kun finde sted på vej, der er omfattet af færdselsloven, efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2. Politiet skal ved behandling af ansøgninger efter stk. 1 høre de relevante vejmyndigheder.

§ 3. Meddelelse af tilladelse til kørsel med tivolitog skal afgøres ud fra en konkret vurdering af de færdselsmæssige forhold på de områder, hvortil der ønskes tilladelse til kørsel med tivolitog. I den forbindelse skal det færdselssikkerhedsmæssige hensyn til øvrige trafikanter samt passagererne tillægges væsentlig betydning.

Stk. 2. En tilladelse skal gives til kørsel på områder, hvor der i det væsentligste kun færdes gående og cyklister. Dette vil sige områder, som på betryggende måde er afmærket eller afspærret fra steder, hvor der foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, eller områder, hvor almindelig færdsel med motorkøretøjer er væsentligt begrænset, for eksempel opholds- og legeområder, gågader m.v.

Stk. 3. Der skal endvidere gives tilladelse til kørsel i tættere bebygget område, hvor den tilladte hastighed efter færdselsloven ikke må overstige 50 km i timen, hvis vejens indretning og faktiske trafikale forhold, herunder trafikkens art og sammensætning, samt færdselsforholdene i øvrigt gør det færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 4. I forbindelse med tilladelsen skal politiet godkende den konkrete rute, som tivolitoget kan benytte. Tilladelse kan gives til enkeltstående begivenheder og for længere perioder. Tilladelsen kan begrænses til kun at gælde på bestemte tidspunkter af året, ligesom tilladelsen kan begrænses til ikke at gælde på tidspunkter med særlig trafikal belastning (myldretid).

§ 4. I forbindelse med politiets meddelelse af tilladelse skal følgende forhold være opfyldt:

1) såvel det trækkende køretøj som påhængsvogne skal være synet og godkendt sammen i henhold til § 6 af en synsvirksomhed inden for det sidste år, og dokumentation herfor skal forevises, og

2) der skal forevises dokumentation for, at der for vogntoget er tegnet en ansvarsforsikring i overensstemmelse med bestemmelserne i færdselslovens § 105, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om:

1) det trækkende køretøjs mærke og stelnummer,

2) mærke og stelnummer på de påhængsvogne, som indgår i vogntoget,

3) ejers navn og adresse,

4) kørselsrute,

5) gyldighedsperiode,

6) de almindelige betingelser, der gælder for tivolitogets anvendelse, jf. § 8, og

7) særlige vilkår for tilladelsen.

§ 5. Politiet kan til enhver tid tilbagekalde en tilladelse, hvis den tilladte kørsel viser sig ikke at kunne gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt eller giver anledning til større trængselsproblemer.

Stk. 2. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes i tilfælde af misbrug, herunder overtrædelse af de af politiet fastsatte vilkår, ligesom tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der foretages konstruktive ændringer af vogntogets styretøj, bremser eller bærende konstruktioner, medmindre det fremgår af tilsynsattesterne, at ændringerne er godkendt af en synsvirksomhed.

Synsvirksomhedens godkendelse

§ 6. Synsvirksomheder skal godkende køretøjerne efter følgende retningslinjer:

1) det trækkende køretøj skal opfylde bestemmelserne om indretning og udstyr for registreret traktor,

2) det trækkende køretøj skal være forsynet med sidespejle på højre og venstre side,

3) det trækkende køretøj skal være forsynet med en ildslukker, der er anbragt i nærheden af førerens plads,

4) påbudt lydsignalapparat kan suppleres med manuelt betjent klokke,

5) køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed skal være begrænset til 10 km i timen,

6) påhængsvogne skal opfylde bestemmelserne om indretning og udstyr for påhængsvogn til registreringspligtig traktor,

7) vogntoget må bestå af et trækkende køretøj og højst 2 påhængsvogne. Vogntogets samlede længde må ikke overstige 18,75 m. Ved vogntogslængde over 14 m skal samtlige påhængsvognsaksler være tvangsstyrede. Bremserne på påhængsvogne skal være automatisk virkende ved betjeningen af bremsen på det trækkende køretøj,

8) vogntoget skal være opbygget således, at fodgængere og andre trafikanter ikke udsættes for unødig fare (påkørsel/klemning). Såfremt det skønnes påkrævet, skal der mellem de enkelte køretøjer i vogntoget være udspændt kæder eller lignende til afbødelse af denne fare. Udragende dele som trinbrætter og lignende må ikke forefindes,

9) føreren skal ved hjælp af spejle kunne overskue vogntoget, både under kørslen og i forbindelse med ind- og udstigning af passagerer,

10) motoren skal være forsynet med forureningsbegrænsende udstyr svarende til personbil M1 af samme årgang som tivolitogets første ibrugtagning,

11) overdækninger, reklameskilte m.v. skal være solidt fastgjorte og anbragt således, at førerens overblik over vogntoget ikke hindres,

12) passagerantallet fastsættes af synsvirksomheden. Der skal til hver passager være en siddeplads med en bredde på mindst 425 mm. Ved beregning af det tilladte antal siddepladser forudsættes en vægt på 75 kg pr. passager. Tilladt totalvægt og akseltryk (fabrikantoplysninger) må ikke overskrides, og

13) ståpladser kan ikke godkendes, ligesom løse stole og bænke ikke må forefindes.

Stk. 2. Synsvirksomheden afgør i hvert enkelt tilfælde, om sædeplacering, vognopbygning m.v. yder passagererne eller andre den fornødne sikkerhed. Synsvirksomheden skal herved tage hensyn til, om tivolitoget alene skal anvendes til kørsel på områder omfattet af § 3, stk. 2, med undtagelse af krydsning af vej og lignende, eller om tivolitoget skal anvendes til kørsel på områder omfattet af § 3, stk. 3.

§ 7. Tilsynsattesterne for tivolitog skal ud over køretøjernes data indeholde godkendelsespåtegning(er) fra synsvirksomheden. På det trækkende køretøjs tilsynsattest anføres, hvilke påhængsvogne det er godkendt til sammenkobling med.

Tivolitogets anvendelse

§ 8. Der gælder følgende betingelser for vogntogets anvendelse:

1) føreren skal være i besiddelse af kørekort til kategori B,

2) hvis tivolitoget skal anvendes til kørsel på områder omfattet af § 3, stk. 3, skal føreren have haft og gjort brug af sin førerret til kategori B i de seneste 3 år,

3) tilladelsen og registreringsattesterne eller de af en synsvirksomhed udfærdigede tilsynsattester skal medbringes under kørslen og på given foranledning forevises politiet, eventuelt i elektronisk form, hvorved der forstås, at hele dokumentet skal være downloadet på det pågældende medie og være umiddelbart tilgængeligt og læsbart,

4) føreren skal nøje efterkomme politiets eventuelle anvisninger,

5) tivolitoget skal være forsynet med påskrift om det tilladte passagerantal, og

6) tivolitoget må ikke benyttes til befordring af flere personer, end det er godkendt til. Herved ses der bort fra børn på 4 år eller derunder, og 3 børn i alderen 5 til og med 12 år regnes som 2 voksne personer.

Administrative bestemmelser

§ 9. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Færdselsstyrelsen. Klage skal være indgivet skriftligt til Færdselsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Færdselsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf, betaling m.v.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 1, og § 8.

Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1035 af 5. december 1996 om tivolitog ophæves.

Stk. 3. Tilladelser, som er udstedt inden den 31. december 2016 i henhold til bekendtgørelse nr. 1035 af 5. december 1996 om tivolitog, er fortsat gældende, og kørsel omfattet af tilladelsen kan foretages i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1035 af 5. december 1996 om tivolitog.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse til kørsel med tivolitog, som er indgivet til politiet senest den 31. december 2016, men ikke færdigbehandlet, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 6. december 2016

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil