Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilrettelæggelse af ordningen
Kapitel 2 Godstransport
Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse
Kapitel 4 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. januar 2017
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

I medfør af § 21 a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilrettelæggelse af ordningen

§ 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 21 a, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. dog § 3.

Stk. 4. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. dog § 3.

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Stk. 2. Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport skal ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Kapitel 2

Godstransport

§ 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt.

§ 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering:

1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2) Varebiler på ikke over 3,5 ton, der er helt eller delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.

3) Arbejdsmaskiner.

4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

5) Trailere.

6) Løst gods i øvrigt.

7) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen.

Kapitel 3

Opfølgningsredegørelse

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

2) Antal solgte billetter for de enkelte billettyper.

3) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

4) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.

5) Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgningsredegørelse, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

6) Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse.

7) Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms.

8) Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører.

9) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt.

Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen og revisorerklæringerne, jf. stk. 2 og 3, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned.

§ 8. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet.

Kapitel 4

Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1

§ 9. Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.

Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned.

§ 10. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 12. Redegørelsen om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner skal første gang udarbejdes for regnskabsåret 2016.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 670 af 21. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 6. december 2016

Simon Emil Ammitzbøll

/ Søren H. Thomsen


Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. januar 2017

Kommune
Færgerute
Holbæk
Orø-Holbæk
Holbæk
Orø-Hammer Bakke
Kalundborg
Sejerø-Havnsø
Kalundborg
Nekselø-Havnsø
Slagelse
Agersø-Stigsnæs
Slagelse
Omø-Stigsnæs
Lolland
Fejø-Kragenæs
Lolland
Femø-Kragenæs
Lolland
Askø-Bandholm
Assens
Baagø-Assens
Faaborg-Midtfyn
Bjørnø-Faaborg
Faaborg-Midtfyn
Lyø-Avernakø-Faaborg
Samsøe
Samsøe-Hou
Svendborg
Hjortø-Svendborg
Svendborg
Skarø-Drejø-Svendborg
Langeland
Strynø-Rudkøbing
Ærø
Birkholm-Marstal
Ærø
Ærøskøbing-Svendborg
Ærø
Søby-Faaborg
Ærø
Søby-Fynshav
Haderslev
Aarø-Aarøsund
Fanø
Fanø-Esbjerg
Aabenraa
Barsø-Barsø-Landing
Horsens
Endelave-Snaptun
Struer
Venø-Kleppen
Norddjurs
Anholt-Grenaa
Odder
Tunø-Hou
Hedensted
Hjarnø-Snaptun
Skive
Fur-Branden
Læsø
Læsø-Frederikshavn
Aalborg
Egholm-Aalborg