Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer

I medfør af § 2, stk. 4, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, og § 19, stk. 6, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Vandselskaber: vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

2) Egne energiressourcer: ressourcer, der indgår i vandselskabers drikkevands- og spildevandsaktiviteter, herunder hjælpestoffer, der anvendes i begrænset omfang med henblik på at optimere behandlingen af egne energiressourcer.

§ 2. Anlæg til produktion af el, der ejes og anvendes af vandselskaber, og som alene anvender vandselskabets egne energiressourcer fra hovedvirksomheden, anses som mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, jf. § 2, stk. 4, i lov om elforsyning.

§ 3. Kravet i § 37 a, stk. 4, i lov om elforsyning om selskabsmæssig adskillelse mellem aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og aktiviteter omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning eller lov om naturgasforsyning, gælder ikke, såfremt aktiviteterne alene vedrører vandselskabets udnyttelse af egne energiressourcer, jf. § 2.

§ 4. Vandselskabers anvendelse af midler, som hidrører fra anlæg omfattet af § 2, udgør ikke en uddeling, som er omfattet af § 37 i lov om elforsyning.

§ 5. Forbuddet i elforsyningslovens § 37 a, stk. 3, mod at vandselskaber må anvende midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af lov om elforsyning eller lov om varmeforsyning, til aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, gælder ikke for anlæg omfattet af § 2.

§ 6. Kravet i vandsektorlovens § 19, stk. 1, om, at vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov om naturgasforsyning, finder ikke anvendelse for:

1) vandselskabers elproduktion på anlæg omfattet af § 2,

2) vandselskabers varmeproduktion, som ikke sker på et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og

3) vandselskabers produktion af biogas, der anvendes til vandselskabets produktion af el eller varme.

Stk. 2. Kravet i § 85, stk. 2, i lov om elforsyning om, at virksomhederne skal føre konsoliderede regnskaber for ikkeelektricitetsrelaterede aktiviteter, som de ville skulle gøre, såfremt de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, finder ikke anvendelse ved vandselskabers elproduktion på anlæg omfattet af § 2.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og stk. 2 skal vandselskabers produktion af el, varme eller biogas, der sker som tilknyttet virksomhed i overensstemmelse med vandsektorlovens § 18 og bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed, være regnskabsmæssigt adskilt fra hovedvirksomheden.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 15. december 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen