Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

(Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »elevernes«: »demokratiske dannelse og deres«.

2. I § 1 a, stk. 4, ændres »henholdsvis« til: »og«.

3. I § 9 a, stk. 1, nr. 2, udgår »og«.

4. I § 9 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 2, stk. 3, 1. pkt.«: », og«.

5. I § 9 a, stk. , indsættes som nr. 4:

»4) donationer til skolen.«

6. I § 9 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »4 år« til: »2 år«.

7. I § 9 b, stk. 2, nr. 4, ændres: »grundskole, eller« til: »grundskole,«, og i nr. 5 ændres »1-4.« til: »1-4, eller«.

8. I § 9 b, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk. 1, have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5.«

9. I § 9 b indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på skolen. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af 2. pkt.

Stk. 5. Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågældende har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges som tilsynsførende.

Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen indberette skriftligt til Undervisningsministeriet, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn med. En tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler ad gangen. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

10. I § 9 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddannelsesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særlig vedrører kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., hvis den del ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende har gennemført uddannelsesforløbet. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde fravige 1. pkt.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

11. I § 9 d indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklæringen, jf. stk. 4, oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Er det tilfældet, skal donators navn og adresse og størrelsen af donationen eller donationerne oplyses. Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af alle donationer og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

12. I § 9 d, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »formen for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4« til: »indholdet i og formen for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4, herunder regler om, at tilsynserklæringen skal afgives i elektronisk form, og om, i hvilket digitalt format tilsynserklæringen skal afgives«.

13. I § 9 g indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Som led i et skærpet tilsyn med fokus på, hvorvidt en skole lever op til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., deltager Undervisningsministeriet som observatør ved skolens bestyrelsesmøder og eventuelle generalforsamlinger og forældremøder. Undervisningsministeriet kan udpege en observatør til at deltage i de nævnte møder på ministeriets vegne.

Stk. 3. Videregiver undervisningsministeren til brug for udøvelsen af tilsynet dokumenter, der ifølge lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven er interne, til en udpeget observatør, mister dokumenterne ikke som følge heraf deres interne karakter. Dokumenter, der er udarbejdet af observatøren og ikke afgivet til udenforstående, anses i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven for interne dokumenter, selv om de er videregivet fra observatøren til ministeren, hvis dette sker som led i udøvelsen af tilsynet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

14. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2017 fradrages i forbindelse med fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. stk. 3, i 2017 et beløb til de frie grundskolers samlede bidrag til finansieringen af Undervisningsministeriets omkostninger i forbindelse med varetagelsen af opgaverne efter § 9 b, stk. 6, og § 9 d, stk. 6. Beløbet opgøres som det samlede bidrag til Undervisningsministeriet delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven. Det samlede bidrag til Undervisningsministeriet fastsættes på finansloven.«

15. I § 17, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »i forbindelse med«: »introduktionskurser og«.

§ 2

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1076 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »henholdsvis« til: »og«.

2. Overskriften før § 23 c affattes således:

»Tilskud til befordring i forbindelse med introduktionskurser og brobygning«.

3. I § 23 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »i forbindelse med«: »introduktionskurser og«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 8, og friskolelovens § 9 b, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, har dog først virkning fra den 1. januar 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager