Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 28. april 2015, bekendtgørelse nr. 1408 af 23. november 2015 og bekendtgørelse nr. 714 af 13. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, ændres »blokvognsnummerplader« til: »nummerplader«.

2. I § 3, stk. 3, § 14 og § 31, stk. 5, ændres »blokvognsnummerplade« til: »nummerplade«.

3. § 7, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

4. I overskrifterne til §§ 13 og 14, samt i Bilag 4 i §§ 13 og 14 ændres »Blokvognsnummerplade« til: »Nummerplade«.

5. § 13 affattes således:

»§ 13. Nummerplade udleveres af SKAT eller en nummerpladeoperatør. Der udleveres én nummerplade pr. blokvogn. Hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, udleveres dog én nummerplade pr. blokvognsmodul med aksler. Til motordrevet blokvogn udleveres to nummerplader.

Stk. 2. Anmodning om udlevering af nummerplade skal være ledsaget af blokvognsattest, forsynet med ansøgers CVR-nummer og synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, skal nummerpladerne afleveres til SKAT eller en nummerpladeoperatør. Er blokvognen ved ejerskifte registreret med nummerplader, har den nye ejer pligt til at meddele ejerskiftet til SKAT snarest muligt og inden tre uger efter ejerskiftet, medmindre nummerpladerne afleveres forinden til SKAT eller en nummerpladeoperatør. For motordrevet blokvogn skal den nye ejer/bruger tillige medbringe blokvognsattesten og dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), som dækker den ønskede udleveringsperiode.

Stk. 3. Nummerpladen til blokvognen, eller, hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, nummerpladen til det bageste blokvognsmodul, skal anbringes bag på blokvognen, eventuelt på dennes lygtebom. På de øvrige moduler skal nummerpladen monteres på siden af modulet.«

6. I § 15 indsættes som nr. 8:

»8) Kørsel med traktor tilkoblet blokvogn.«

7. I § 18 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Politiet kan udstede tilladelse til returkørsel fra nødretsopgaver med flyslukningskøretøj (crash-tender), der er hjemmehørende på militær eller civil lufthavn. Tilladelse kan endvidere meddeles til kørsel mellem militære eller civile lufthavne, som led i beredskabsøvelser. Tilladelse kan kun meddeles til køretøjer i ubelæsset stand.«

8. I § 20, stk. 3, nr. 2, ændres »og med SKATs påtegning om udlevering af blokvognsnummerplade« til: »samt køretøjets registreringsnummer«.

9. I § 27, stk. 2, indsættes efter »på en sættevogn«: »eller en bloksættevogn«.

10. I § 28 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tilsvarende gælder for blokvogn, belæsset såvel som ubelæsset, jf. dog § 18, stk. 8, nr. 2.«

11. I § 41, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Det samme gælder den, der efter udløbet af blokvognsattesten undlader at aflevere blokvognsnummerpladen til SKAT eller en nummerpladeoperatør.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Blokvogn, for hvilken der er udstedt blokvognsattest inden den 1. januar 2017, er ikke omfattet af krav om efterlevelse af denne bekendtgørelse før den 1. januar 2018. Blokvognsattesten udløber på den dato, som fremgår af blokvognsattesten.

Stk. 3. Blokvognsnummerplader kan anvendes til blokvognsattestens udløbsdato jf. stk. 2, og skal derefter afleveres til SKAT eller en nummerpladeoperatør.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. december 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted