Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1145 af 29. september 2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18, § 19, stk. 1, § 20, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, samt § 64 b, stk. 2, i lov om søfarendes ansættelsesforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Kapitel 3 om fritidsfartøjer ophæves.

§§ 56-66 bliver herefter §§ 51-61.

3. § 54 affattes således:

»Fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis

§ 54. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i en stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i en tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis.

Stk. 2. Hvor der er krav om uddannelse og træning under fartstid, skal uddannelse og træning om bord være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog. Dog er følgende, hvor intet andet er foreskrevet, undtaget herfra:

1) Fartstid erhvervet før 31. december 2012 til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 4. grad.

2) Fartstid til fornyelse af sønæringsbeviser, medmindre det er krævet i medfør af § 63, stk. 5.

3) Fartstid til opnåelse af højere sønæringsrettigheder.

4) Personer, som har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder, bortset fra maskinmestre.

Stk. 3. Ved ansøgning om et sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis skal indberetning af krævet fartstid ske af den søfarende selv efter Søfartsstyrelsens nærmere anvisning ved anvendelse af et digitalt indberetningssystem.

Stk. 4. Søfarende skal på anmodning via Søfartsstyrelsens digitale system dokumentere indberettet fartstid ved en af skibsføreren eller rederiet underskrevet erklæring ved kopi af søfartsbogen eller tilsvarende dokumentation.

Stk. 5. Rederiet skal på den søfarendes anmodning bekræfte den pågældendes fartstid i tjeneste for rederiet. Det kan ske digitalt efter Søfartsstyrelsens nærmere anvisning.

Stk. 6. Registrering af fartstid skal opbevares i rederiet i en periode på minimum 10 år.«

4. § 60 affattes således:

»§ 60. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i § 53 straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af § 54 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 3 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt et overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2016

Rasmus Høy Thomsen

/ Malthe Møller Pedersen