Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om søfartsbøger1)

I medfør af § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, § 70 og § 71 a, stk. 1 og 2, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes:

Udstedelse af søfartsbøger

§ 1. En dansk søfartsbog dokumenterer, at ihændehaveren er dansk søfarende i overensstemmelse med retningslinjerne i ILO’s konvention nr. 108 om søfarendes nationale identitetsdokumenter, 1958.

Stk. 2. Søfartsbøger udstedes af Søfartsstyrelsen.

§ 2. Søfartsbøger udstedes efter ansøgning, til enhver person når nedenstående betingelser er opfyldt:

1) har dansk indfødsret, og

2) er fyldt 16 år.

§ 3. Ansøgning om udstedelse af søfartsbog sker ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af søfartsbog.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedhæftes en indscannet kopi af billedside i enten pas, kørekort eller senest udskrevne søfartsbog samt et vellignende billede.

Stk. 3. Ved udstedelse oprettes ansøger i Søfartsstyrelsens register over søfarende.

Påtegning af søfartsbøger

§ 4. Skibsføreren skal efter anmodning fra den søfarende udfylde og underskrive den søfarendes søfartsbog med de nødvendige påtegninger.

Stk. 2. Påtegnelsen skal ske på tydelig måde. Navne på skibe og byer må ikke forkortes.

Stk. 3. For stillinger, der er omfattet af skibets besætningsfastsættelse, må der kun benyttes de i besætningsfastsættelsen anførte stillingsbetegnelser.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en søfarende ikke befinder sig om bord ved skibets afsejling, må dette ikke fremgå af påtegningen. Uanset udeblivelsesårsagen forsynes påtegningen med datoen for udeblivelsen, som ved normal afmønstring. Anden påtegning må ikke benyttes.

Stk. 5. Der må ikke anføres bemærkninger i påtegningen om den søfarendes udførelse af arbejdet.

Betaling for søfartsbøger

§ 5. Prisen for erhvervelse af en søfartsbog fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside, www.soefartsstyrelsen.dk. Betaling sker i forbindelse med ansøgningen.

Straf

§ 6. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 421 af 29. april 2014 om indberetning af på- og afmønstring af søfarende og om søfartsbøger ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 8. december 2016

Rasmus Høy Thomsen

/ Malthe Møller Pedersen

Officielle noter

1) Jf. International Labour Organization's Convention concerning Seafarers' National Identity Documents, 1958 (No. 108).