Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fritidssejlerbeviser
Kapitel 2 Afholdelse af prøver
Kapitel 3 Godkendelse af udbydere
Kapitel 4 Betaling for prøveaflæggelse
Kapitel 5 Udstedelse af beviser
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Krav til udformning af beviser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

I medfør af § 10 a i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Fritidssejlerbeviser

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kravene til følgende beviser:

1) Speedbådsbevis jf. speedbådsførerbekendtgørelsen1).

2) Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.

3) Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere.

4) Bevis som yachtskipper af 3. grad.

5) Bevis som yachtskipper af 1. grad.

6) SRC-certifikater, der giver ret til at betjene maritime VHF-radioanlæg2).

Stk. 2. Prøvekrav til opnåelse af hvert af de i bekendtgørelsen nævnte beviser fremgår af §§ 2-6.

§ 2. Speedbådsbevis giver ret til at føre fritidsfartøjer efter speedbådsførerbekendtgørelsen.

Stk. 2. For erhvervelse af speedbådsbevis kræves det, at vedkommende er fyldt 16 år og har bestået en prøve jf. speedbådsførerbekendtgørelsen.

Stk. 3. Prøven skal fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt i fritidsfartøjer omfattet af speedbådsførerbekendtgørelsen i kystnært farvand og varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord.

Stk. 4. Prøven skal omfatte søvejsregler, farvandsafmærkning, sikkerhed til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer, sejladsbestemmelser og beskyttelse af havmiljøet.

Stk. 5. Prøveaflægger skal demonstrere tilfredsstillende viden om

1) ansvarsfordelingen om bord,

2) vigepligt,

3) indsamling og anvendelse af lokale sejladsbestemmelser og

4) adfærd og sikkerhed om bord, herunder forholdsregler ved brand, grundstødning og kollision.

Stk. 6. Prøveaflæggeren skal endvidere demonstrere et tilfredsstillende færdighedsniveau inden for følgende områder, som sammen med den erhvervede viden gør prøveaflæggeren i stand til at varetage ansvaret som fører af fartøjet:

1) Klargøring til sejlads.

2) At gå fra og lægge til land.

3) Sejlads ved forskellige hastigheder og kurser, herunder acceleration og hurtigstop.

4) Mand-over-bord manøvre.

5) Løbende vurdering af risici under sejladsen.

§ 3. Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere giver ret til at fungere som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, ved fart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge og Færøerne.

Stk. 2. For erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere kræves det, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere,

2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens §§ 7 og 12,

3) Har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis.

Stk. 3. Prøven jf. stk. 2, nr. 1, skal fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som styrmand i fritidsfartøjer omfattet af stk. 1 og varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne.

Stk. 4. Prøven skal omfatte søvejsregler, terrestrisk navigation, sikkerhed til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet.

Stk. 5. Prøveaflægger skal demonstrere tilfredsstillende viden om

1) forsvarlig bemanding af fartøjet,

2) indhentning af relevante informationer om aktuelt farvandsområde,

3) fartøjskendskab og klargøring, herunder sikkerhedsudrustningens brug,

4) manøvrekarakteristika for mindre fritidsfartøjer,

5) forskellige typer fremdrivningsmidler og

6) sikkerhed til søs, herunder anvendelse af sikkerhedsudstyr, eftersøgning, alarmering og behandling af kuldeskader.

Stk. 6. Prøveaflægger skal endvidere demonstrere et tilfredsstillende færdighedsniveau inden for følgende områder, som sammen med den erhvervede viden gør prøveaflæggeren i stand til at varetage ansvaret som styrmand for fartøjet:

1) Klargøring af fartøj til sejlads.

2) Anvendelse og korrektion af sejladsplanlægning.

3) Styring og manøvrering.

4) Positionsangivelse ved forskellige metoder, herunder terrestrisk navigation, bestik samt GPS.

5) Anvendelse af søvejsreglerne.

§ 4. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere giver ret til at betjene maskinen i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres, og skruemanøvrer kan foretages fra styrepladsen.

Stk. 2. For erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere kræves det, at vedkommende har bestået

1) duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og

2) duelighedsprøve i motorpasning.

Stk. 3. Prøven, jf. stk. 2, nr. 2, skal fastslå, at prøveaflægger sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan varetage driften af et mindre skibsmaskineri i fritidsfartøjer.

Stk. 4. Prøven skal omfatte dieselmotorens hoveddele, motorens arbejdsgang, elektriske installationer i skibe, udførelse af hyppigt forekommende motoreftersyn, forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer, beskyttelse af havmiljøet, motorens igangsætning, betjening under gang og motorens standsning.

§ 5. Bevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i Østersøen og Nordsøen, omkring De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster samt ret til at fungere som styrmand på fritidsfartøjer på op til 24 meter på alle have.

Stk. 2. For erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad kræves det, at vedkommende

1) har bestået prøven til yachtskipper af 3. grad,

2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

3) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis og

4) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.

Stk. 3. Prøven, jf. stk. 2, nr. 1, skal fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande.

Stk. 4. Prøven skal omfatte søvejsregler og vagthold, navigation, sømandskab, meteorologi, søret, sikkerhed til søs, risikovurdering, forebyggelse og bekæmpelse af brand samt beskyttelse af havmiljøet.

Stk. 5. Prøveaflægger skal demonstrere tilfredsstillende viden om

1) vagthold om bord,

2) almindeligt forekommende navigationsudstyr og dets begrænsninger,

3) farvandsafmærkning,

4) faktorer som har betydning for fartøjets sikkerhed,

5) skibsførerens pligter og ansvar og

6) nødkommunikation og søredning.

Stk. 6. Prøveaflægger skal endvidere demonstrere et tilfredsstillende færdighedsniveau inden for følgende områder, som sammen med den erhvervede viden gør prøveaflæggeren i stand til at varetage ansvaret som fartøjets skipper:

1) Udarbejdelse og kontrol af sejladsplanlægning.

2) Bestemmelse og vurdering af skibets position.

3) Indsamling og anvendelse af farvandsudsigter.

4) Anvendelse af søvejsregler og vagthold.

5) Varetagelse af sikkerheden for fartøj og personer om bord.

§ 6. Bevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i fart på alle have.

Stk. 2. For erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad kræves det, at vedkommende

1) har bestået prøven til yachtskipper af 1. grad,

2) er i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad,

3) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet,

4) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

5) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis.

Stk. 3. Prøven, jf. stk. 2, nr. 1, skal fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i fart på alle have.

Stk. 4. Prøven skal omfatte international navigation, sømandskab og kommunikation, meteorologi og sundhedslære.

Stk. 5. Prøveaflægger skal demonstrere tilfredsstillende viden om

1) oceansejlads, herunder sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, stabilitetsforhold samt meteorologi og ruteplanlægning,

2) anvendelse af skibsdagbog og anløb af fremmed havn,

3) sikkerhedskommunikation i international skibsfart,

4) førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp og

5) anvendelse og ajourføring af nautiske instrumenter og elektroniske hjælpemidler.

§ 7. Personer, der som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og erhvervet bevis herfor, anses for at opfylde kravet til erhvervelse af speedbådsbevis, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Personer, der som minimum har bestået duelighedsprøvens teoretiske del og speedbådsprøven, anses for at opfylde kravet til duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere, jf. § 3, stk. 2, nr. 1.

Kapitel 2

Afholdelse af prøver

§ 8. Prøver afholdes af godkendte udbydere, som Søfartsstyrelsen har bemyndiget til at afholde prøverne.

Stk. 2. Ved alle prøver skal der medvirke en censor, som er udpeget af den godkendte udbyder.

§ 9. Beståede prøver skal indberettes til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

§ 10. Den godkendte udbyder skal sikre

1) at prøveafholdelse samt bedømmelse sker i overensstemmelse med denne bekendtgørelse,

2) at der for hver prøve er detaljerede prøvekrav, som prøveaflæggeren skal være bekendt med inden prøvens afholdelse, og

3) at prøverne afholdes efter de godkendte kriterier, jf. § 12, stk. 4.

§ 11. Vedledning i opfyldelse af krav der leder op til de i §§ 2-6 fastsatte prøver, foretages af de udbydere, som er godkendt af Søfartsstyrelsen, jf. kapitel 3 om godkendelse af udbydere til varetagelse af prøver omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Godkendelse af udbydere

§ 12. Søfartsstyrelsen godkender udbydere af prøver.

Stk. 2. For at blive godkendt som udbyder til at afholde prøver skal udbyder

1) redegøre for at man har en væsentlig interesse i at udpege censorer og afholde prøver inden for et lokalområde, en organisation eller et fagområde inden for fritidssejlads, og

2) redegøre for tilstrækkelige ressourcer til at varetage de opgaver, som godkendelsen omfatter, herunder bevisudstedelse, varetagelse af kvalitetssystem, udpegning af censorer samt tilrettelæggelse og planlægning af prøver.

Stk. 3. En organisation skal have et kvalitetssystem til varetagelse af

1) udstedelse af beviser,

2) bemyndigelse af censorer, og

3) indberetning til Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Kvalitetssystemet skal indeholde

1) retningslinjer for prøveafholdelse og udstedelse af prøvebeviser,

2) detaljerede prøvekrav til de enkelte beviser og

3) retningslinjer for andre aktiviteter med indflydelse på overholdelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med afsnit 1.2, 3, 5 og 7 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser3).

Stk. 5. Maritime uddannelsesinstitutioner, der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser, hvis kvalitetssystem lever op til stk. 2 og 3, er godkendt udbyder.

§ 13. En udbyder, der ønsker godkendelse efter § 12, skal ansøge Søfartsstyrelsen herom.

§ 14. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse på baggrund af

1) fremsendt dokumentation, jf. § 12, og

2) tilsyn med udbyders kvalitetssystem.

§ 15. For opretholdelse af godkendelse underlægges udbyder tilsyn af Søfartsstyrelsen med henblik på at godtgøre, at betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt.

§ 16. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en udbyder, hvis forudsætningerne for godkendelse ikke længere er opfyldt.

§ 17. Udbyderen bemyndiger censorer og skal ved bemyndigelse sikre sig at vedkommende er kompetent.

Stk. 2. Udbyderen godkender censorer uanset disses tilhørsforhold.

Stk. 3. Udbyderen registrerer og administrerer godkendte censorer.

§ 18. Udvælgelse af censorer til afholdelse af prøve foregår i henhold til den godkendte udbyders retningslinjer.

Stk. 2. Censor må ikke have medvirket ved prøvedeltagers forberedelse til prøve, og i øvrigt gælder de almindelige regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens kapitel 24).

§ 19. Censor skal udstede dokumentation for bestået prøve samt indberette prøver til den godkendte udbyder efter udbyderens nærmere anvisning.

§ 20. Udbyderen skal sikre, at alle relevante oplysninger vedrørende prøver, priser mv. er offentligt tilgængelige.

Kapitel 4

Betaling for prøveaflæggelse

§ 21. For afholdelse af prøve efter §§ 2-6 kan censor forud for prøven opkræve betaling.

Kapitel 5

Udstedelse af beviser

§ 22. Beviser for bestået prøve efter denne bekendtgørelse udstedes af den godkendte udbyder på baggrund af indberetning fra censor, som anført i bilag 1.

Stk. 2. Ansøgning om sønæringsbeviser til duelighedsbevis i sejlads, yachtskipper af 3. grad og yachtskipper af 1. grad, sker ved henvendelse til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Den godkendte udbyder kan opkræve betaling for udstedelse af beviser efter stk. 1.

Stk. 4. Ved ansøgning til Søfartsstyrelsen om udstedelse af sønæringsbeviser eller beviser for bestået prøve, eller genpart af bevis, opkræves gebyr, jf. Søfartsstyrelsens takster for gebyrer.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 23. Klager vedrørende prøver afholdt efter denne bekendtgørelse afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 19.

Stk. 2. Klagen indgives til den censor, som har afholdt prøven. Censor videresender klagen til den relevante udbyder ledsaget af en udtalelse. Censor skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til udbyderen.

Stk. 3. Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.

Stk. 4. Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 25. Der kan i 2017 ansøges om godkendelse som udbyder, jf. § 12, i forbindelse med udstedelse af de i § 1, nr. 1 og nr. 2 beskrevne beviser.

Stk. 2. Der kan fra 2018 ansøges om godkendelse som udbyder, jf. § 12, i forbindelse med udstedelse af de i § 1, nr. 1-6 beskrevne beviser.

Stk. 3. De af Søfartsstyrelsen bemyndigede censorer, jf. bekendtgørelse nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver m.v., skal fra 1. januar 2018 ansøge om bemyndigelse hos en godkendt udbyder efter denne bekendtgørelse for at kunne afholde prøver.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan pålægge de af Søfartsstyrelsen bemyndigede censorer, at følge retningslinjer for prøver udarbejdet af en godkendt udbyder.

§ 26. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 12. december 2016

Rasmus Høy Thomsen

/ Torsten Mathias Augustsen


Bilag 1

Krav til udformning af beviser

Forside af prøvebevis:

1

Bagside af bevis for speedbådsprøve:

2

Bagside af bevis for duelighedsprøve i sejlads:

3

Bagside af bevis for duelighedsprøve i motorpasning:

4

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 232 af 22. marts 2006 om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen).

2) Bekendtgørelse nr. 442 af 7. juni 2005 om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver.

3) Bekendtgørelse nr. 1373 af 16. december 2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

4) Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven.