Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 84-16 om sygedagpenge - genoptagelse - Højesterets dom af 10. september 2015 - forældelse

Resumé:

Hvis en borger anmoder om genoptagelse af en sygedagpengesag på baggrund af praksisændringen, som følger af Højesterets dom af 10. september 2015 og principafgørelse 75-15, eller hvis kommunen af egen drift tager sagen op, skal kommunen tage stilling til, om der består et krav på efterbetaling af sygedagpenge.

Kommunen skal dernæst vurdere, om praksisændringen fører til, at afgørelsen om afslag på forlængelse af sygedagpenge skal genoptages.

Først når kommunen har taget stilling til, om der alene er et efterbetalingskrav, eller om afgørelsen om afslag på forlængelse af sygedagpenge også skal genoptages, kan kommunen tage stilling til, om hele eller dele af kravet på sygedagpenge er forældet.

En borger kan ved en anmodning om genoptagelse af en sag have en retlig interesse i at få sagen behandlet. Den retlige interesse kan bestå, selvom kravet kan vise sig at være forældet. Kommunen skal derfor realitetsbehandle en anmodning om genoptagelse, selvom et eventuelt efterbetalingskrav kan være forældet, da der kan være afledte konsekvenser af kravet.

En afledt konsekvens kan være, at en borger, som følge af det ændrede tidspunkt for ophør af udbetaling af sygedagpenge, får en anden retsstilling. Hvis en borger f.eks. får fastslået en ret til sygedagpenge frem til visitering af et fleksjob, kan det have betydning for kommunens afgørelse om ledighedsydelse.

Kommunen kan derfor ikke afslå at genoptage en sag om sygedagpenge, som følge af praksisændringen, alene med henvisning til, at et eventuelt krav på sygedagpenge er forældet.

Lovgivning:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016 - § 24, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en kommune kan afvise at genoptage en sygedagpengesag på baggrund af Højesterets dom af 10. september 2015 og principafgørelse 75-15 alene under henvisning til, at et efterbetalingskrav vurderes forældet.

2. Reglerne

Genoptagelse af en afsluttet sag kan ske på ulovbestemt grundlag, hvis de almindelige forvaltningsretlige principper om genoptagelse er opfyldt. En anmodning om genoptagelse skal vurderes ud fra tre følgende forvaltningsretlige principper: Ændrede retlige forhold, nye faktiske oplysninger og væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Hvis en eller flere af de tre betingelser efter en konkret væsentlighedsvurdering er opfyldt, vil sagen skulle genoptages på ulovbestemt grundlag. Det er en konkret vurdering om ændrede retlige forhold, nye faktiske oplysninger eller sagsbehandlingsfejl har haft så væsentlig en betydning for afgørelsens resultat, at det giver anledning til at genoptage sagen.

Lov om sygedagpenge § 24, stk. 1, fastslår, at udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Forinden skal kommunen have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation. Efter § 27, stk. 1, træffer kommunen afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne er opfyldt.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

75-15: Højesteret har i dom af 10. september 2015 fastslået, at en kommune ikke med tilbagevirkende kraft kunne træffe afgørelse om, at en kvinde ikke var berettiget til forlængelse af sygedagpengeperioden udover tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, stk. 1. Der var inden tidsbegrænsningen truffet afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge af anden aktør. Beskæftigelsesankenævnet havde ophævet denne afgørelse på grund af kompetencemangel og hjemvist sagen til kommunen. Ankestyrelsen fastslår på baggrund af dommen, at inden en kommune kan stoppe udbetalingen af sygedagpenge, skal der altid træffes en gyldig afgørelse herom. Udbetaling af sygedagpenge skal som udgangspunkt fortsætte frem til afgørelsestidspunktet, medmindre afgørelsen med hjemmel i sygedagpengeloven eller efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kan tillægges tilbagevirkede kraft.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

Du har ret til at få genoptaget din sag om sygedagpenge.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor genoptage din sag. Kommunen kontakter dig.

Du skal være opmærksom på, at et eventuelt efterbetalingskrav kan være forældet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der var grundlag for at genoptage din sag om sygedagpenge på baggrund af ændrede retlige forhold.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har lagt vægt på, at kommunen i forbindelse med en anmodning om genoptagelse på ulovbestemt grundlag skal tage stilling til, om der foreligger nye oplysninger om ændrede retlige forhold, nye faktiske oplysninger eller væsentlige sagsbehandlingsfejl. Kommunen skal ud fra en konkret væsentlighedsvurdering tage stilling til, om en eller flere af de ovenstående tre betingelser er opfyldt og dermed medfører, at sagen skal genoptages.

Kommunen traf den 6. juni 2012 afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpenge efter den 29. februar 2012. Der var derfor tale om ophør af udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft og din sag var på den baggrund omfattet af principperne i Højesterets dom af 10. september 2015 og principafgørelse 75-15. Højesterets dom og principafgørelse 75-15 fastslår, at udbetalingen af sygedagpenge først kan standses efter sygedagpengelovens § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 1, når der er truffet en gyldig afgørelse. Udbetalingen af sygedagpenge kan derfor ikke standses med tilbagevirkende kraft i sager om revurdering og forlængelse.

Din partsrepræsentant anmodede den 27. januar 2016 om, at din tidligere sag om sygedagpenge blev genoptaget. Kommunen afviste ved afgørelse af den 5. februar 2016 at genoptage din sag alene med henvisning til, at efterbetalingskravet efter kommunens vurdering er forældet.

Kommunen burde have genoptaget din sag i forhold til at undersøge, om der var et efterbetalingskrav og i givet fald, hvor længe der var grundlag for at efterbetale sygedagpenge. Kommunen burde endvidere have undersøgt, om der også var grundlag for at genoptage afgørelsen om afslag på forlængelse af sygedagpengeudbetalingen. Kommunen kan først efter stillingtagen til i hvilket tidsrum der eventuelt består et efterbetalingskrav og efter stillingtagen til om sagen af andre årsager skal genoptages, endeligt kunne vurdere om hele eller dele af kravet på sygedagpenge er forældet.

Vi bemærker slutteligt, at vi alene har taget stilling til, at kommunen skal genoptage sagen i forhold til at undersøge, om der er et krav på efterbetaling af sygedagpenge, og om det krav i givet fald er forældet. Vi har ikke taget stilling til, om der var grundlag for at genoptage den del af sagen, som vedrører muligheden for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen på det nye vurderingstidspunkt. Kommunen skal i forbindelse med behandlingen af sagen tage stilling til, om der var nye faktiske oplysninger eller sagsbehandlingsfejl af så væsentlig en karakter, at det kunne medføre, at sagen også skulle genoptages i forhold til, om udbetalingen af sygedagpenge kunne have været forlænget efter det nye vurderingstidspunkt den 6. juni 2012.