Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 88-16 om dagtilbud - økonomisk fripladstilskud - personlig indkomst - skattetekniske fradrag - indskud på etableringskonto

Resumé:

Kommunen skal ved afgørelsen om økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven lægge forældrenes personlige indkomst, positive nettokapitalindkomst og aktieindkomst, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. til grund for beregningen af fripladstilskuddets størrelse.

For personer med indkomst fra selvstændig virksomhed gælder, at hvis den indtægt, de faktisk har til rådighed pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, er væsentlig større end den indtægt, som de bliver beskattet af efter personskattelovens regler, skal kommunen træffe afgørelse om økonomisk fripladstilskud efter en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Fradrag for indskud på en etableringskonto kan ikke foretages i den personlige indkomst. Det betyder, at en selvstændig erhvervsdrivendes indskud på en etableringskonto ikke er et specielt skatteteknisk fradrag. Kommunen kan derfor ikke træffe afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Det er kun de fradrag, som foretages i den personlige indkomst og som nedsætter beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud, der skal vurderes i forhold til reglerne om faktisk indtægt og specielle skattetekniske fradrag.

I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at kommunen ved afgørelsen om efterregulering af økonomisk fripladstilskud ikke kunne anse et indskud på en etableringskonto som et skatteteknisk fradrag, der medførte, at kommunen skulle træffe afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold. Indskuddet til etableringskonto kunne ikke fradrages i den personlige indkomst, og påvirkede derfor ikke beregningsgrundlaget for fripladstilskuddet.

Lovgivning:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) - lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016 - § 43, stk. 1, nr. 2.

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto – lovbekendtgørelse nr. 1175 af 30. oktober 2014 - § 1, stk. 1.

Bekendtgørelse om dagtilbud nr. 599 af 30. april 2015 § 27, stk. 1, og stk. 4.

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, stk. 1, og stk. 4.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om indskud på en etableringskonto skal anses som et specielt skatteteknisk fradrag, som gør at kommunen skal træffe afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

2. Reglerne

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) § 43, stk. 1, nr. 2, fastslår, at kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 1, stk. 1, fastslår, at den, der med henblik på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab foretager indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto efter reglerne i denne lov, kan fradrage indskuddet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det fremgår af § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om dagtilbud og § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, at den husstandsindkomst, der pr. måned skal lægges til grund for kommunens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, opgøres som personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Det fremgår af § 27, stk. 4, i bekendtgørelse om dagtilbud og § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, at for personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed gælder, at hvis den faktiske indtægt pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

59-15: En indbetaling til en privattegnet pensionsordning, der i betydeligt omfang nedbringer forældrenes personlige indtægt, kan ikke begrunde økonomisk fripladstilskud.

C-12-08: Afskrivninger på mere end 2 % på driftsbygninger måtte i lighed med fast praksis anses for skattetekniske fradrag.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

O-45-86 sag nr. 6: Henlæggelse til en etableringskonto er et specielt skatteteknisk fradrag, som skal indgå i afgørelsen om økonomisk fripladstilskud.

Vi kasserer afgørelsen, da den ikke længere har vejledende værdi på grund af ændrede regler om opgørelse af beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud. Ved principafgørelsens offentliggørelse i 1986 blev økonomisk fripladstilskud beregnet på baggrund af forældrenes skattepligtige indkomst. Et skattemæssigt fradrag for indskud på en etableringskonto nedsatte således beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud.

4. Den konkrete afgørelse: 2015-2410-54427

Du har klaget over A kommunes afgørelse om efterregulering og tilbagebetaling af økonomisk fripladstilskud for 2013. A kommune afgjorde sagen den 11. november 2014. Sagen er tidligere afgjort i Ankestyrelsen, men genoptaget den 25. november 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din ægtefælles henlæggelse af 250.000 kr. til etableringskonto i 2013 skal ikke indgå i beregningsgrundlaget for efterregulering af økonomisk fripladstilskud for 2013.

Du skal dog alligevel tilbagebetale økonomisk fripladstilskud for 2013.

Det betyder, at vi delvist ændrer kommunens afgørelse.

A Kommune skal derfor behandle din sag igen for så vidt angår opgørelsen af tilbagebetalingskravet og træffe en ny afgørelse. Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen om efterregulering

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at din ægtefælles indskud på etableringskontoen på 250.000 kr. ikke er et specielt skatteteknisk fradrag, som medfører, at fripladstilskuddet skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af jeres økonomiske forhold.

Vi vurderer videre, at du på trods heraf har modtaget for meget i økonomisk fripladstilskud i 2013.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din ægtefælle har fået fradrag for indskuddet på etableringskontoen i hans skattepligtige indkomst.

Vi lægger videre vægt på, at økonomisk fripladstilskud opgøres på baggrund af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.

Et fradrag som er givet i den skattepligtige indkomst nedsætter ikke det beregningsgrundlag, som økonomisk fripladstilskud bliver fastsat ud fra. Der er således ikke tale om et specielt skatteteknisk fradrag som medfører, at kommunen skal træffe afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Det er kun specielle skattetekniske fradrag, der nedsætter beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud, som kan medføre, at kommunen skal træffe afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Vi er opmærksomme på, at kommunen henviser til Ankestyrelsens principafgørelse O-45-86, hvoraf det fremgår, at henlæggelse til en etableringskonto er et specielt skatteteknisk fradrag.

Vi bemærker, at reglerne om beregning af økonomisk fripladstilskud er ændret siden Ankestyrelsens principafgørelse O-45-86. Efter de tidligere regler blev beregningsgrundlaget opgjort på baggrund af borgers skattepligtige indkomst. Det betød, at fradraget for henlæggelse til etableringskonto blev foretaget i borgers A-indkomst, og at dette nedsatte borgers skattepligtige indkomst.

Ankestyrelsens principafgørelse O-45-86 om henlæggelse til etableringskonto er derfor ikke længere retvisende og erstattes med en ny principafgørelse.

Vedrørende det forhold, at der alligevel er grundlag for efterregulering, lægger vi vægt på, at dit økonomiske fripladstilskud er fastsat ud fra, at I havde en indkomst på i alt 261.086 kr.

Vi lægger videre vægt på, at du havde en personlig indkomst på 263.194 kr., og at din ægtefælle havde en personlig indkomst på 108.521 kr. i 2013. I havde derfor en samlet indkomst på 371.715 kr. Du har derudover indsat 27.000 kr. på en iværksætterkonto i 2013.

Vi lægger også vægt på, at husstandens samlede indkomstfremgang i 2013 var på mere end 10 pct. i forhold til det indtægtsgrundlag, som det økonomiske fripladstilskud var beregnet på baggrund af.

Oplysningerne fremgår særligt af bevilling af økonomisk fripladstilskud af 10. januar 2013 og jeres virksomhedsregnskab for 2013.

Begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du burde have vidst, at du skulle oplyse pladsanvisningen om ændringerne i jeres økonomiske forhold, og at oplysningen havde betydning for retten til og størrelsen af fripladstilskuddet.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har lagt vægt på, at du i brev af 10. januar 2013 er oplyst om, hvilken husstandsindkomst jeres fripladstilskud er fastsat på baggrund af. Du er også oplyst om, at du af hensyn til regulering af fripladstilskuddet omgående skal meddele det til pladsanvisningen, hvis der sker væsentlige ændringer i de familiemæssige og økonomiske forhold, som er oplyst i ansøgningen.

Vi har også lagt vægt på, at du ikke har oplyst pladsanvisningen om ændringen i din ægtefælles indkomst.

Vi er opmærksomme på oplysningerne om, at du og din ægtefælle på ansøgningstidspunktet var i gang med at etablere hver jeres personligt ejede virksomhed, og at I ikke på dette tidspunkt kendte virksomhedernes resultat.

Oplysningerne kan ikke føre til en anden afgørelse. Begrundelsen er, at du, når du modtager økonomisk fripladstilskud, har pligt til at holde dig orienteret om de økonomiske forhold i din og din ægtefælles virksomhed og oplyse kommunen herom, såfremt der sker ændringer, som kan have betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud.

Vi finder på den baggrund, at betingelserne for at kræve tilbagebetaling af økonomisk fripladstilskud er opfyldt.

A Kommune skal lave en ny opgørelse af tilbagebetalingskravet på baggrund af vores afgørelse.

Om reglerne

Det følger af dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, at kommunen skal give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Det følger af dagtilbudslovens § 93, stk. 1, at tilskud som kommunen har ydet efter dagtilbudslovens, skal tilbagebetales, når modtageren mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller modtaget tilskud uden at være berettiget til det.

Det følger af § 27, stk. 1, i dagtilbudsbekendtgørelsen, at husstandsindkomsten pr. måned, der skal lægges til grund for kommunens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, opgøres som personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Af § 27, stk. 4, fremgår, at for personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed gælder, at hvis den faktiske indtægt pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Den nugældende dagtilbudsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2016. Vi har henvist til de nye bestemmelser for så vidt angår opgørelsen af beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud, idet de nye bestemmelser ikke medfører en ændring i forhold til hvilke indkomster, der skal lægges til grund ved beregning af økonomisk fripladstilskud. Reglen om, at kommunen skal se på den faktisk indtægt er fastholdt i den nye bekendtgørelse, men det er præciseret, at reglen alene skal finde anvendelse i forhold til selvstændig erhvervsdrivende, og at det alene er specielle skattetekniske fradrag, som kan betyde, at den faktiske indtægt kan være højere eller lavere end den aktuelle indtægt. De nye bestemmelser ændrer ikke retstilstanden i den konkrete sag.

Vedrørende efterregulering følger det af § 31, stk. 2, i den dagældende dagtilbudsbekendtgørelse, at når forældre har en indkomstfremgang på over 10 %, kan kommunen regulere fripladstilskuddet med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig. Af § 31, stk. 1, følger det, at forældre, der modtager økonomisk fripladstilskud, har pligt til at oplyse kommunen om varige stigninger i den faktiske hustandsindkomst eller øvrige ændringer i årets løb, der kan have betydning for retten til fripladstilskuddet.