Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

(Vurdering af markedslejen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om leje af erhvervslokaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 270 af 19. marts 2013, § 5 i lov nr. 439 af 6. maj 2014 og lov nr. 269 af 25. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »§ 13, stk. 1, 2.-4. pkt.«

2. I § 13, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved anvendelse af sammenlignelige lejemål i vurderingen af markedslejen skal der tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen