Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 89-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - seneknude

Resumé:

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Skadelidte skal dokumentere, at der er sket en hændelse eller en påvirkning, og at der er en skade.

Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage skaden. Det betyder, at der skal være en biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller påvirkningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og skaden.

Det er skadelidte, der bærer risikoen for, at der er den nødvendige årsagssammenhæng mellem hændelsen eller påvirkningen og skaden.

Der er ikke lægevidenskabelig evidens for en sammenhæng mellem traumer og udvikling af seneknuder. En seneknude er en lille cyste, der indeholder en gele-agtig væske. Seneknuder udspringer som hovedregel fra en seneskede eller en ledkapsel.

Seneknuder kan ikke anerkendes som en arbejdsskade, da der ikke er en biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller påvirkningen.

I den konkrete sag var der anmeldt seneknude ved højre håndled. Skadelidte var faldet på en trappe og havde taget fra med højre hånd. Ankestyrelsen var enig i, at den påviste seneknude ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Lovgivning:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 5 og § 6

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om seneknuder (ganglioner) kan anerkendes som en ulykke.

2. Reglerne

§ 5, om hændelsen skete under arbejdet eller arbejdets forhold

§ 6, stk. 1, om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om afslag på anerkendelse af seneknude som en ulykke. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 19. januar 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din seneknude (ganglion) ved højre håndled er ikke en arbejdsskade

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen om afvisning

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at hændelsen den 14. november 2013, hvor du faldt på en trappe og tog fra med højre hånd, ikke er egnet til at give en seneknude ved højre håndled.

Hvad er afgørende for resultatet

Vedrørende hændelsen har vi lagt til grund, at du den 14. november 2013 faldt på en trappe og tog fra med højre hånd.

Vedrørende skaden har du fået stillet diagnosen seneknude ved højre håndled.

Vi vurderer, at hændelsen ikke har været egnet til at forårsage den påviste skade.

Vi har lagt vægt på, at der ikke er lægevidenskabelig evidens for en sammenhæng mellem seneknudedannelse og håndledstraumer.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at hændelsen har forårsaget din seneknude.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og journal fra din læge.

Om reglerne

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage skaden. Det betyder, at der skal være en biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller påvirkningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og skaden.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.