Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 90-16 om arbejdsskade - personkreds - håndsrækning

Principafgørelsen fastslår

Der skal være tale om et antagelsesforhold, for at en person er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Der stilles dog efter loven ikke krav om, at et antagelsesforhold skal have haft en vis varighed, eller at arbejdet skal være lønnet. Ganske kortvarige og måske tilfældige tjenester – håndsrækninger – vil kunne være omfattet af loven.

Håndsrækninger kan både ske inden for erhverv eller i privat regi.

Hvis håndsrækningen gives til en person, i forbindelse med dennes udførelse af sit arbejde, er der tale om en håndsrækning inden for erhverv. Hjælpen vil være i arbejdsgiverens interesse, og arbejdsgiveren vil være forsikringspligtig arbejdsgiver.

Følgende momenter skal blandt andet tillægges vægt ved vurderingen af, om skadelidte ved håndsrækningen er omfattet af lovens personkreds:

- om hjælpen var en reel arbejdsmæssig indsats

- om hjælpen udelukkende blev givet i den anden persons interesse

- om hjælpen var nødvendig (objektiv vurdering)

- om personen blev opfordret til at hjælpe/om hjælpen blev accepteret

I den konkrete sag var der tale om en håndsrækning inden for erhverv. Skadelidte var taget med sin kæreste på arbejde for at hjælpe med at indfange en kalv og blev i den forbindelse sparket i hovedet af kalven. Arbejdsgiver havde oplyst, at de ikke havde bedt hende hjælpe, at hjælpen ikke var nødvendig og at der kunne tilkaldes yderligere hjælp, hvis det skønnedes nødvendigt. Ud fra en konkret vurdering, herunder inddragelse af arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, og at hjælpen ikke var af uopsættelig karakter, vurderer Ankestyrelsen, at hjælpen ikke at have været nødvendig.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvilke momenter der skal tillægges vægt ved vurderingen af, om en person, der giver en håndsrækning og kommer til skade, er omfattet af lovens personkreds.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

§ 2, stk. 1 hvorefter personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Praksis

Følgende principafgørelser og afgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Direktoratet for ulykkesforsikring 81568/50: Altmuligmand på hotel kom til skade, da han hjalp chauffør med aflæsning af klaver. Hjælpen var nødvendig, og chaufføren tog i mod skadelidtes hjælp. Der forelå at antagelsesforhold til vognmanden, og skadelidte var omfattet af lovens personkreds.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om, at du ikke er omfattet af den personkreds, som er sikret i loven. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 12. oktober 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du er ikke omfattet af den personkreds, som er sikret i loven

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke var omfattet af arbejdsskadelovens personkreds, da du den 9. august 2014 var med din kæreste på arbejde, og blev sparket i hovedet af en kalv.

Hvad er afgørende for resultatet

Du har oplyst, at din kæreste havde bedt dig tage med ham på arbejde og hjælpe med at indfange en kalv. Du er uddannet landbrugsassistent og har tidligere været ansat, hvor din kæreste arbejdede. Du har oplyst, at der kun var to mennesker på arbejde, hvilket ikke var nok til opgaven. Du har også oplyst, at hjælpen var nødvendig, da kalven gik i en åben fold, og den skulle indfanges for at blive undersøgt og medicineret, da der var tydelige tegn på, at kalven var halt og ikke havde det godt.

Arbejdsgiver har oplyst, at du var gæst hos din kæreste, og at du ikke var tildelt arbejde. Arbejdsgiver har også oplyst, at de ikke har bedt dig udføre arbejde, og at hjælpen ikke var nødvendig. Der var det mandskab, der skulle til, og der kunne tilkaldes yderligere hjælp, hvis det skønnedes nødvendigt. Der var ingen aftale om, at der skulle tilkaldes hjælp i den pågældende situation.

Sagen skal vurderes som en håndsrækning inden for erhverv, da du hjalp din kæreste med hans arbejde.

Vi har lagt vægt på, at du udførte en reel arbejdsmæssig indsats ved din hjælp.

Du blev opfordret til at hjælpe af din kæreste, da han havde bedt dig tage med på arbejde og hjælpe ham. Arbejdsopgaven, du udførte, var også i arbejdsgivers interesse, da arbejdet var et led i virksomhedens drift. Hjælpen blev således givet i både din kærestes og hans arbejdsgivers interesse.

Vi har lagt vægt på, at arbejdsgiver har oplyst, at hjælpen ikke var nødvendig. Vi har også lagt vægt på arbejdsgivers ledelsesret, tilsyns- og instruktionsbeføjelser, samt det forhold at hjælpen ikke var af uopsættelig karakter, og at arbejdsgiver har oplyst, at der kunne tilkaldes yderligere hjælp.

Ud fra en samlet vurdering finder vi, at der ikke er tale om en håndsrækning af en sådan karakter, at du er omfattet af lovens personkreds.

Vi har særligt lagt vægt på, at hjælpen ikke var nødvendig.

Du er derfor ikke omfattet af den personkreds, som er sikret i loven.

Oplysningerne fremgår særligt af dine og arbejdsgivers besvarelser af spørgeskemaer.

Om reglerne

Skader, der indtræder i forbindelse med håndsrækninger, kan anerkendes som arbejdsskader, når der er et antagelsesforhold mellem hjælper (tilskadekomne) og modtageren af hjælpen. Endvidere er der et krav om, at den hjælp der udføres har karakter af et egentligt stykke arbejde samt at hjælperen (tilskadekomne) er blevet opfordret til arbejdet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.