Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 91-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - diskusprolaps i nakken

Principafgørelsen fastslår

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Skadelidte skal dokumentere, at der er sket en hændelse eller en påvirkning, og at der er en skade.

Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage skaden. Det betyder, at der skal være en biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller påvirkningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og skaden.

Det er skadelidte, der skal bevise, at der er den nødvendige årsagssammenhæng mellem hændelsen eller påvirkningen og skaden.

Anerkendelse af diskusprolaps i nakken som en ulykke kræver, at der har været en direkte påvirkning/belastning af nakken i form af for eksempel slag direkte mod nakken, et fald hvor pågældende lander på hovedet eller nakken, eller løft af tunge byrder direkte på nakken.

Indirekte belastninger af nakken, for eksempel refleksbevægelse eller undvigemanøvre er ikke egnet til at forårsage en diskusprolaps.

Almindelige løft med armene medfører ikke en relevant belastning af nakken, og det vil derfor være usandsynligt, at påvirkningen kan forårsage en diskusprolaps i nakken.

I den konkrete sag var der anmeldt diskusprolaps i nakken. Skadelidte havde løftet kasser og varer på op til 20 kg. Ankestyrelsen var enig i, at diskusprolaps i nakken ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, da der ikke havde været en relevant belastning af nakken.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare hvornår diskusprolaps i nakken kan anerkendes som en ulykke, i forhold til hvilke hændelser / påvirkninger der er egnede til at forårsage en diskusprolaps i nakken.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 5 og § 6

§ 5, om hændelsen skete under arbejdet eller arbejdets forhold

§ 6, stk. 1, om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om afslag på anerkendelse af diskusprolaps i nakken og to diskusprolapser i den nedre del af ryggen som en ulykke. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 5. oktober 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din diskusprolaps i nakken og to diskusprolapser i den nedre del af ryggen er ikke en arbejdsskade.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at påvirkningen den 7. oktober 2014, hvor du i forbindelse med varemodtagelse løftede kasser og varer på op til 20 kg, ikke er egnet til at medføre en diskusprolaps i nakken.

Vi vurderer også, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at du ved påvirkningen pådrog dig to diskusprolapser i den nedre del af ryggen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vedrørende påvirkningen har vi lagt til grund, at du den 7. oktober 2014, i forbindelse med varemodtagelse, løftede kasser og varer på op til 20 kg.

Vedrørende skaden er der anmeldt diskusprolaps i nakken.

Vi vurderer, at påvirkningen ikke har været egnet til at forårsage den anmeldte skade.

Vi har lagt vægt på, at løft med armene ikke medfører en relevant belastning af nakken i forhold til opståen af diskusprolaps i nakken.

Vi anerkender derfor ikke din diskusprolaps i nakken som en arbejdsskade.

I forbindelse med klagen fra dit forbund er det oplyst, at du ved skanning har fået konstateret to diskusprolapser i den nedre del af ryggen.

Der er ikke i tidsmæssig sammenhæng med hændelsen den 7. oktober 2014 beskrevet gener fra den nedre del af ryggen, hverken i journalen fra din læge eller journal fra Bispebjerg Hospital af 12. august 2015.

Vi finder det derfor ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at dine diskusprolapser i den nedre del af ryggen opstod i forbindelse med hændelsen.

Om reglerne

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage personskaden. Det betyder, at der skal være en biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller påvirkningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og skaden.

Tilskadekomne skal bevise, at der er sket en skade som følge af en hændelse eller påvirkning på arbejdet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.