Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

(Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

[af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. november 2016 og var til 1. behandling den 25. november 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og sundheds- og ældreministeren sendte den 5. september 2016 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 696 (folketingsåret 2015-16). Den 10. november 2016 sendte sundheds- og ældreministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Udvalgets spørgsmål og sundhedsministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at det er vigtigt at sikre, at ældre borgere får den bedste behandling i det danske sundhedsvæsen. Vi hører desværre alt for ofte om patienter, der ligger på gangene, og som får en uværdig behandling på sygehusene, fordi der er for lidt personale til de patienter, som er indlagt. Det skyldes mange gange, at kommunerne ikke hurtigt nok er klar til at tage borgerne hjem.

Det er ikke værdigt for den enkelte borger, og derfor støtter Dansk Folkeparti, at kommunerne får et ekstra incitament til at tage deres borgere hjem, når de er, hvad der kaldes udskrivningsparate. I den forbindelse skal det selvfølgelig sikres, at kommunerne sørger for de fornødne ting, så den enkelte kan klare sig i hjemmet, eller at kommunerne har sørget for en plads til brugeren i kommunens pleje.

Et mindretal i udvalget (EL, ALT og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlemmer af udvalget er enige i lovforslagets overordnede hensigt: at færdigbehandlede patienter ikke skal optage plads på sygehusene. Det er helt afgørende for at sikre et højt fagligt niveau, at patienterne befinder sig der, hvor de får den fagligt set bedst kvalificerede behandling, uanset om det er på et sundhedscenter eller et sygehus.

Derfor er det også glædeligt, at antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene er faldende.

Der er imidlertid en række tilgange i lovforslaget, som Enhedslisten finder problematiske, og derfor kan Enhedslisten ikke støtte lovforslaget.

Enhedslisten finder det bekymrende, at lovforslaget fokuserer på muligheden for at straffe kommunerne økonomisk. Der er ingen tvivl om, at det er et stærkt incitament, men det kan omvendt have den risiko, at kommuner – alene af økonomiske hensyn – hjemtager patienter, som de set ud fra et fagligt synspunkt ikke kan tilbyde kvalificeret pleje. Jo større økonomisk straf, desto større risiko.

For tidlig hjemtagning er allerede et velkendt problem. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra 2015 har hele 8 ud af 10 kommunalt ansatte sygeplejersker inden for den seneste måned oplevet, at borgerne ikke er færdigbehandlede, når de udskrives fra et hospital til eget hjem eller plejebolig, jf. »Det effektive sygehus presser kommunerne« bragt i Sygeplejersken 2015 (nr. 9). Det viser, at der er en alvorlig snitfladeproblematik mellem regioner og kommuner, som Enhedslisten mener skal løses gennem det lokale samarbejde og i sundhedsaftalerne – ikke gennem økonomiske strafforanstaltninger. Derfor kan Enhedslisten ikke støtte forslaget.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Liselott Blixt (DF) fmd. Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Eva Kjer Hansen (V) Hans Andersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF) Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Christian Rabjerg Madsen (S) Julie Skovsby (S) nfmd. Karin Gaardsted (S) Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT) Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 75

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra sundheds- og ældreministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 75

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren vil indsætte en evaluering af lovens virkninger i praksis efter 2-3 år i lovforslaget med henblik på at sikre, at justeringen af taksterne for somatiske færdigbehandlingsdage har de tilsigtede konsekvenser i forhold til hjemtagelsen af færdigbehandlede patienter, nedbringelsen af unødigt lange indlæggelser og overbelægningen på landets sygehuse, til sundhedsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren vil sikre, at udvalget får tilsendt en statusrapport ca. 1 år efter lovforslaget ikrafttrædelse, der belyser, hvilke både negative og positive konsekvenser ændringen har haft for kommunerne, for antallet af færdigbehandlingsdage og for overbelægningen på landet sygehuse, til sundhedsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren vil orientere udvalget i det tilfælde, hvor ministeren ændrer tilbagebetalingen til en pulje, som ministeren bemyndiges til med lovforslaget, til sundhedsministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Udvalgets spørgsmål til sundhedsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og sundhedsministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S.

Spørgsmål 1:

Vil ministeren indsætte en evaluering af lovens virkninger i praksis efter 2-3 år i lovforslaget med henblik på at sikre, at justeringen af taksterne for somatiske færdigbehandlingsdage har de tilsigtede konsekvenser i forhold til hjemtagelsen af færdigbehandlede patienter, nedbringelsen af unødigt lange indlæggelser og overbelægning på landets sygehuse, jf. drøftelsen under 1. behandlingen?

Svar:

Jeg er enig i, at L 75 skal evalueres efter 2-3 år med henblik på at sikre, at justeringen af taksterne for somatiske færdigbehandlingsdage har de tilsigtede konsekvenser. Jeg vil dog foreslå ikke at indskrive planen om en evaluering direkte i lovforslaget, da denne besvarelse til spørgsmål nr. 1 (L 75) i sig selv er bindende i forhold til at gennemføre evalueringen. Såfremt udvalget ønsker det, kan denne besvarelse optrykkes i betænkningen.

Spørgsmål 2:

Vil ministeren sikre, at udvalget får tilsendt en statusrapport ca. 1 år efter lovforslaget ikrafttrædelse, der belyser, hvilke både negative og positive konsekvenser ændringen har haft for kommunerne, for antallet af færdigbehandlingsdage og for overbelægning på landet sygehuse, herunder om der er store kommunale og regionale forskelle?

Svar:

Jeg vil gerne sikre, at udvalget for tilsendt en statusrapport ca. 1 år efter lovforslaget ikrafttrædelse. Det bemærkes, at der ikke er en direkte en-til-en sammenhæng mellem overbelægning og antallet af færdigbehandlingsdage. Men færre færdigbehandlingsdage vil naturligvis alt andet lige frigøre kapacitet, som i tilfælde af problemer med overbelægning fx på medicinske afdelinger vil kunne blive anvendt til at reducere graden af overbelægning.

Spørgsmål 3:

Vil ministeren orientere udvalget i det tilfælde, hvor ministeren ændrer tilbagebetalingen til en pulje, som ministeren bemyndiges til med lovforslaget, jf. lovforslagets bemærkninger?

Svar:

Jeg vil naturligvis orientere udvalget i det tilfælde, at jeg ændrer tilbagebetalingen til en pulje. En sådan ændring ville i givet fald ske ved, at der ændres i den til lovforslaget tilhørende bekendtgørelse.