Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og visse beføjelser i finansloven

§ 1. Følgende beføjelser i tekstanmærkning nr. 111 til § 15 i finansloven for finansåret 2017 delegeres fra børne- og socialministeren til Socialstyrelsen:

1) Socialstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol, jf. tekstanmærkningens stk. 1, 1. pkt.

2) Socialstyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud, jf. tekstanmærkningens stk. 1, 2. pkt.

3) Administrationen af tilskud henlægges til Socialstyrelsen, jf. tekstanmærkningens stk. 2, 1. pkt.

4) Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren, jf. tekstanmærkningens stk. 2, 2. pkt.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, delegeres fra børne- og socialministeren til Socialstyrelsen:

1) De i lovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte puljer fordeles af Socialstyrelsen efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller godkendt af Folketingets Finansudvalg, jf. lovens § 6, stk. 2, 1. pkt. De i lovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte organisationer kan indgive forslag til fordelingsaftale til Socialstyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 2, 2. pkt. Socialstyrelsen afgør, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer, jf. lovens § 6, stk. 2, 3. pkt.

2) Den i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af Socialstyrelsen efter retningslinjer fastsat af Socialstyrelsen efter indstilling fra Frivilligrådet, jf. lovens § 6, stk. 3.

3) Socialstyrelsen fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter dette cirkulæres § 2, nr. 1 og 2, fordeles til private organisationer m.v., jf. lovens § 9, 1. pkt. Til brug for Rigsrevisionen kan Socialstyrelsen indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang, jf. lovens § 9, 2. pkt.

§ 3. Børne- og socialministeren kan overtage en beføjelse, der efter dette cirkulære skal udøves af Socialstyrelsen.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan fastsætte retningslinjer for Socialstyrelsens udøvelse af beføjelser efter dette cirkulære.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2017.

Børne- og Socialministeriet, den 8. december 2016

Mai Mercado

/ Anita Hørby