Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. januar 2017)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af Fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.)

(Lovforslag nr. L 114)

Med lovforslaget implementeres dele af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015, som den daværende regering indgik sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En række elementer følger endvidere op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Lovforslagets formål er at skabe større fleksibilitet og administrative forenklinger for husdyrproducenterne under hensyntagen til natur og miljø, samt at sikre kortere sagsbehandlingstider for tilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug. Det er samtidig formålet at hæve og forenkle harmonikravet fra 1,4 dyreenheder pr. ha (140 kg nitrat pr. ha) til 170 kg nitrat pr. ha. Endelig foreslås nødvendige regler vedr. fosfor for at modvirke en øget risiko for fosfortab til vandmiljøet.

I dag reguleres både staldanlæg og udbringning af gødning på markarealerne i de konkrete tilladelser og godkendelser. Med lovforslaget adskilles reguleringen, så kommunalbestyrelsens afgørelser om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug fremover alene vil omfatte anlæggene (stalde, beholdere m.v.), mens reguleringen af udbringningsarealerne vil ske gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse.

Reglerne om beskyttelsesniveauer i den nuværende miljøgodkendelsesordning omlægges til nye generelle krav for udbringningsarealerne, så der overordnet set opnås den samme miljøbeskyttelse som i dag. Gennem kravene i de nye generelle regler begrænses miljøpåvirkning fra kvælstof, fosfor, ammoniak og zink.

Med lovforslaget hæves harmonigrænsen for udbringning af husdyrgødning, så den kommer til at svare til nitratdirektivets øvre grænse på 170 kg kvælstof pr. ha. Øget risiko for fosfortab til vandmiljøet som følge af den hævede harmonigrænse modvirkes ved nye generelle krav om fosforlofter. Udvaskning af nitrat til vandmiljøet imødegås via krav om efterafgrøder, som kan veksles til gældende alternative virkemidler. Den målrettede beskyttelse af grundvand vil fremover, i tillæg til den beskyttelse der sker via efterafgrødekravene i husdyrreguleringen samt i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødsk-ningsloven), skulle varetages via en opdateret indsats inden for den gældende regulering i kommunernes indsatsplaner.

I lovforslagets model for miljøgodkendelse m.v. af staldanlæg fastlægges produktionsrammen ud fra antal kvadratmeter produktionsareal i stedet for ud fra antal dyr, fordi nyere viden viser, at tabet af ammoniak fra stalde i højere grad hænger sammen med gylleoverfladernes størrelse end antallet af dyr. Denne ændring giver husdyrbrugene større frihed til at holde fuld staldudnyttelse inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne og til i visse tilfælde også at ændre på deres husdyrproduktion inden for det godkendte produktionsareal.

Som led i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke indeholder lovforslaget herudover en målrettet tilskudsordning for etablering af efterafgrøder. Forslaget til ændring af gødskningsloven skal sikre, at miljøeffekten opnås, selvom efterafgrøderne ikke udlægges.

Det foreslås, at lovforslaget som udgangspunkt træder i kraft den 1. august 2017. Dele af lovforslaget foreslås dog at træde i kraft allerede den 1. marts 2017. Herved sikres en harmonisk overgang i forhold til gødskningslovens regler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.