Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Lektoratsordningen

I medfør af tekstanmærkning nr. 158 til § 19 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Formålet med Lektoratsordningen er at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og kultur i udlandet gennem støtte til danskundervisning ved udenlandske universiteter.

§ 2. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan yde tilskud til udenlandske universiteter, sendelektorer og øvrige lektorer med henblik på, at det udenlandske universitet udbyder undervisning i dansk. Ministeriet kan herunder indgå aftale med et udenlandsk universitet om bistand ved besættelse af et lektorat i dansk m.v. ved det udenlandske universitet, hvis en sådan aftale er omfattet af formålet, jf. § 1.

Stk. 2. Der skelnes mellem lektorer ved universiteter, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet om et lektorat i dansk m.v. (sendelektorer), og øvrige lektorer, hvor udenlandske universiteter udbyder danskundervisning, og hvor der ikke er indgået aftale om en sendelektor.

Sendelektorer

§ 3. Sendelektorerne indgår en ansættelsesaftale med det udenlandske universitet. Sendelektorerne er ansat til primært at varetage sprogundervisning og kulturformidling. Forskning kan indgå i stillingen, hvis det udenlandske universitet ønsker det. Sendelektorerne skal stå til rådighed for formidlingen af dansk sprog og kultur i samarbejde med andre danske kulturformidlingsaktiviteter i det pågældende land. Sendelektorerne indstilles af Lektoratsudvalget til stillingen ved det udenlandske universitet.

Stk. 2. Sendelektorerne skal have afsluttet en kandidatuddannelse fortrinsvis med dansk som hovedfag.

Stk. 3. Sendelektorens ansættelsesperiode er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. I medfør af Lektoratsordningen kan sendelektoren i særlige tilfælde ansættes ud over 6 år, hvis sendelektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

§ 4. Ministeriet kan yde personlige tilskud til de danske sendelektorer. Tilskuddet ydes efter takster, der offentliggøres på ministeriets hjemmeside, og udbetales bagudrettet i månedsvise rater. Ministeriet kan desuden yde tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer. Personlige tilskud og tilskud til udenlandske universiteters lønomkostninger forudsætter, at der er indgået en aftale mellem ministeriet og det udenlandske universitet om medfinansiering.

Stk. 2. Der kan desuden ydes tilskud til:

1) Sygeforsikringsordning. Hvor den pågældende sendelektor, som led i sin ansættelse, ikke er eller kun delvist er omfattet af en sygeforsikringsordning, kan der efter ansøgning ydes tilskud hertil.

2) Flytte- og rejseudgifter. Der kan efter ansøgning og på baggrund af indhentning af 2 skriftlige tilbud fra transportfirmaer ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt fuld dækning af rimelige ud- og hjemrejseudgifter til sendelektoren og dennes familie ved tiltræden og fratræden efter 3 år, jf. dog stk. 8.

3) Særlige tilskud. Der kan efter ansøgning ydes særlige tilskud, såfremt der foreligger ekstraordinære omstændigheder, for eksempel manglende lønudbetaling fra det udenlandske universitet. Der kan endvidere efter ansøgning ydes særlige tilskud som kompensation for eksempelvis væsentligt ændrede skatteforhold, væsentlige valutakursudsving eller væsentlig lokal lønnedgang, der indtræder efter ansættelsestidspunktet. Tilskuddene ydes efter en konkret vurdering.

Stk. 3. Hvis sendelektorens ansættelse ved det udenlandske universitet fortsætter under fravær som følge af graviditet og barsel, kan der fortsat ydes personlige tilskud til sendelektoren under ansættelsen, hvis sendelektoren aflønnes under disse fraværsperioder, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Sendelektoren har, hvis hun skal være mor, ret til personligt tilskud fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen og 14 uger efter fødslen.

Stk. 5. Sendelektoren har, hvis han skal være far, ret til personligt tilskud i op til 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Stk. 6. Sendelektoren, der skal være far eller mor, kan i perioden efter den 14. uge efter fødslen desuden få personligt tilskud i maksimalt yderligere 12 uger.

Stk. 7. Hvis sendelektorens ansættelse ophører forud for det stipulerede tidspunkt, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes for den resterende periode, hvis danskundervisningen ophører ved universitetet.

Stk. 8. Hvis sendelektoren fratræder før periodens udløb, kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til flytteudgifter og hjemrejseudgifter.

Stk. 9. Taksterne, jf. stk. 1, 2. pkt., reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til Finansministeriets generelle pris- og lønregulering.

§ 5. Ministeriet kan yde tilskud til sendelektorer, der ønsker at gennemføre en ph.d.-uddannelse efter § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der kan ydes tilskud til vejledningstimer, administrative omkostninger, omkostninger til deltagelse i ph.d.-kurser op til 10 ECTS-point og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud sendes til Lektoratsudvalget, jf. § 9.

§ 6. Ministeriet kan efter ansøgning dække udgifter til bogindkøb, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler m.v. for sendelektorer. De indkøbte materialer m.v. tilhører ministeriet.

Stk. 2. Ministeriet kan efter ansøgning yde tilskud til sendelektorernes rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med det årlige kursus for lektorerne. Udgifterne afholdes i henhold til Finansministeriets regler om tjenesterejser.

Stk. 3. Ministeriet kan efter ansøgning yde tilskud til dækning af rimelige udgifter i forbindelse med sendelektorernes deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Stk. 4. Ministeriet kan i øvrigt efter ansøgning dække ekstraudgifter til formål, som er forbundet med sendelektorers varetagelse af deres opgaver.

§ 7. Sendelektorerne skal til ministeriet indsende en årlig rapport om deres virksomhed i indeværende akademiske år, herunder for hvilke kulturformidlende aktiviteter de har deltaget i. Indsendelsesfristen fastsættes af ministeriet.

Stk. 2. Sendelektorerne kan deltage i det årlige kursus for lektorerne.

Stk. 3. Sendelektorerne skal løbende ajourføre liste over indkøbte bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere m.v.), anskaffet for danske statsmidler.

Stk. 4. Ministeriet kan efter indstilling fra Lektoratsudvalget dispensere fra de i stk. 1 nævnte forpligtelser.

Tilskud til aktiviteter om det danske sprog ved udenlandske universiteter, øvrige lektorer m.v.

§ 8. Der kan til udenlandske universiteter efter ansøgning ydes tilskud til oprettelse af hold og undervisningsmoduler i dansk.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til ekskursioner, studierejser og studieophold for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universitetet har en sendelektor.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til forfatterbesøg og besøg af eksterne undervisere, uanset om universitetet har en sendelektor.

Stk. 4. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til afholdelse af konferencer, uanset om universitetet har en sendelektor.

Stk. 5. Der kan til øvrige lektorer efter ansøgning ydes tilskud til bogindkøb, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler m.v. De indkøbte materialer m.v. tilhører ministeriet.

Stk. 6. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til dækning af øvrige lektorers rimelige udgifter i forbindelse med deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Stk. 7. Ministeriet kan efter ansøgning yde tilskud til øvrige lektorers rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i det årlige kursus for lektorerne i henhold til Finansministeriets regler om tjenesterejser.

Lektoratsudvalget

§ 9. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren i faglige spørgsmål vedrørende ordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller sendelektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til ph.d.-uddannelsen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til medlemmernes rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget, besøg i regionerne og deltagelse i det årlige kursus for lektorerne mv. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget i henhold til Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Øvrige bestemmelser

§ 10. Ministeriet kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 2. Hvis der sker en forskudsvis udbetaling af tilskud, skal der snarest muligt herefter aflægges regnskab med de fornødne originale bilag. Aflægges der ikke regnskab, skal forskuddet tilbagebetales, og det kan modregnes i kommende udbetalinger.

§ 11. Tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis modtageren ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilsagn er givet på grundlag af urigtige oplysninger.

Stk. 2. Tilskud, der er udbetalt efter denne bekendtgørelse, kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen groft.

Stk. 3. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til ministeriet.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. § 4, stk. 2, nr. 3, 3. pkt., finder ikke anvendelse på ansættelsesaftaler, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 657 af 10. juni 2014 om Lektoratsordningen ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 27. januar 2017

Hans Müller Pedersen

/ Peter Grønnegård