Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Oplysninger på Tilbudsportalen om de registrerede tilbud
Kapitel 3 Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

I medfør af § 14, stk. 5, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, og § 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er

1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed,

2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder,

4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Tilbudsportalen skal være internetbaseret og tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2. Indberetninger til Tilbudsportalen skal ske elektronisk og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3. Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, der er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

4) Opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service.

5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, der har mere end 8 pladser til anbringelse, og som er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66, stk. 2, i lov om social service.

6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, som er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

1) Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven.

2) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 105 i lov om almene boliger m.v.

3) Plejehjem efter § 192 i lov om social service.

4) Almene plejeboliger efter § 105, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. eller plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

5) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger.

§ 4. Er et tilbud sammensat af flere af de typer af tilbud, som er nævnt i § 3, skal dette forhold registreres på Tilbudsportalen.

Kapitel 2

Oplysninger på Tilbudsportalen om de registrerede tilbud

Indberetning af oplysninger

§ 5. Kommunale, regionale og private tilbud indberetter oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i §§ 8-11, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Socialtilsynet indberetter oplysninger til Tilbudsportalen, jf. § 11, om plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede.

Stk. 3. For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, opretter socialtilsynet de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender inden offentliggørelsen de oplysninger, som tilbuddet indberetter til Tilbudsportalen, jf. stk. 1. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud. Oplysninger om nye tilbud offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Stk. 4. For kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, som ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, opretter kommunalbestyrelser og regionsråd de enkelte tilbud på Tilbudsportalen, godkender inden offentliggørelsen de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. stk. 1, og har desuden adgang til at indberette oplysninger.

Stk. 5. For private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, er det den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 7, eller § 148 a i lov om social service, der opretter det enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger inden offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud.

Stk. 6. For almene ældreboliger efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., almene plejeboliger, der er omfattet af § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., og boliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap opretter kommunalbestyrelser og regionsråd de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender inden offentliggørelsen de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. stk. 1. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud. Oplysninger om nye almene ældreboliger skal senest registreres på Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Stk. 7. For friplejeboliger er det kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der opretter det enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. stk. 1, inden offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud. Oplysninger om nye friplejeboliger skal senest registreres i Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

§ 6. Socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. § 5, skal løbende indberette oplysninger til Tilbudsportalen om nye tilbud, jf. § 3, eller ændringer i allerede eksisterende tilbud.

§ 7. Nedlægges et tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen, eller bortfalder et tilbuds godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal den myndighed, der har ansvar for oprettelse af tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. § 5, stk. 3-7, snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen.

Stk. 2. Ophører en generelt godkendt plejefamilie eller kommunal plejefamilie med at fungere som plejefamilie, eller bortfalder plejefamiliens eller den kommunale plejefamilies godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal det socialtilsyn, der, jf. § 5, stk. 2, har indberettet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen, snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen.

Stk. 3. Har socialtilsynet, jf. § 5, stk. 7, i lov om socialtilsyn, truffet afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud som nævnt i lovens § 4, stk. 1, herunder en generelt godkendt plejefamilie eller kommunal plejefamilie, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 4, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen, jf. § 19 i lov om socialtilsyn, er udløbet, hvis

1) afgørelsen ikke er blevet påklaget, jf. dog stk. 4, eller

2) afgørelsen er blevet påklaget, og Ankestyrelsen har stadfæstet socialtilsynets afgørelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet.

§ 8. De oplysninger, der skal indberettes om tilbuddene, omfatter afhængig af tilbuddets karakter følgende, jf. dog § 10, stk. 1, om behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven og § 11 om plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede:

1) Organisatoriske forhold og stamdata:

a) Tilbudstype og juridisk grundlag.

b) Tilbuddets navn.

c) Leder af tilbuddet.

d) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

e) Etableringsår.

f) Virksomhedsform.

g) Driftsherre og driftsforhold.

h) Målgrupper.

i) Samarbejdsrelationer.

j) Bestyrelser og råd.

k) Fysiske forhold.

l) Mad og spiseforhold for beboerne.

m) Aktiviteter for beboerne.

n) EAN-nummer for kommunale og regionale tilbud samt for private tilbud, som har et EAN-nummer.

o) CVR-nummer for private tilbud.

2) Adresse, pladser og personale:

a) Afdelinger.

b) Adresse(r).

c) Pladser.

d) Ansatte og faggrupper.

e) Timetal.

3) Økonomiske oplysninger for tilbud omfattet af lov om socialtilsyn:

a) Årsrapport, jf. § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

b) Budgetskema, jf. § 15 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Budgetskemaet bliver ikke offentligt tilgængeligt på Tilbudsportalen.

4) Faglig tilgang og metode:

a) Værdigrundlag og målsætning.

b) Evalueringer af tilbuddet.

c) Faglig tilgang.

d) Metode(r).

5) Indsatser:

a) Ydelser.

b) Takster m.v., jf. §§ 9 og 10.

6) Godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

Stk. 2. Tilbuddet kan oplyse antallet af ledige pladser.

Stk. 3. Tilbuddet skal oplyse på Tilbudsportalen, hvis det er omfattet af en akkrediteringsordning eller lignende.

Stk. 4. Hvis tilbuddet har en hjemmeside, skal Tilbudsportalen indeholde en elektronisk henvisning (et link) til hjemmesiden. Den elektroniske henvisning er ikke udtryk for, at oplysningerne på hjemmesiden er en del af Tilbudsportalens indhold.

Stk. 5. Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

§ 9. For tilbud omfattet af § 3, stk. 1, bortset fra plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede, skal der, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af taksten beregnet efter bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2. For tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 9, skal der desuden ske indberetning af borgerens eller kommunens udgifter til borgerens ophold i boligen, hvis boligen ikke er omfattet af § 3, stk. 2.

Stk. 3. For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

§ 10. Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, skal ikke foretage indberetning af oplysninger om takst efter § 8, stk. 1, nr. 5, litra b.

Stk. 2. For almene ældreboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, og for almene plejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 4, skal der, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold herunder husleje og beboerindskud, jf. §§ 45 og 118 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. For plejehjem efter § 192 i lov om social service, jf. § 3, stk. 2, nr. 3, skal der, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af kommunens udgifter ved borgerens ophold herunder boligbetaling, jf. §§ 16-18 i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger og taksten for ydelser efter serviceloven, der modtages under opholdet, beregnet efter bekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 4. For boliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. § 3, stk. 2, nr. 4, skal der, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold herunder husleje, depositum og forudbetalt leje jf. §§ 18 og 18 a i lov om boliger for ældre og personer med handicap og § 34 i lov om leje og taksten for ydelser efterlov om social service, der modtages under opholdet, beregnet efter bekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 5. For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 5, skal der, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger, eller depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.

§ 11. For plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede, skal der indberettes oplysninger om følgende:

1) Tilbudstype og juridisk grundlag.

2) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

3) Adresse.

4) Etableringsår.

5) Målgruppe.

6) Fysiske forhold.

7) Pladser og ledig plads.

8) Ydelser.

9) Godkendelse og tilsyn herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

10) Familieforhold:

a) Plejeforældres navn.

b) Plejefamiliens karakteristika.

c) Plejefamiliens børn.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 bliver ikke offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.

§ 12. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end de, der er nævnt i §§ 8-11, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kapitel 3

Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen

§ 13. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med:

1) at oplysningerne på Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddene, og

2) at der anvendes en ensartet systematik og anvendelse af begreber ved indberetningerne til Tilbudsportalen.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation, ved anmeldt eller uanmeldt fremmøde i tilbuddet eller ved dataanalyse.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen finder, at oplysningerne om et tilbud ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller at oplysningerne ikke er indberettet i overensstemmelse med databasens systematik, jf. § 2, stk. 2, kan styrelsen pålægge den godkendende myndighed, jf. § 5, at bringe indberetningerne i overensstemmelse med de faktiske forhold eller med databasens systematik.

Stk. 4. Hvis den godkendende myndighed ikke følger et pålæg givet efter stk. 3, kan Socialstyrelsen markere dette på Tilbudsportalen i forhold til det pågældende tilbud. Markeringen fjernes, når indberetningerne er bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold eller med databasens systematik.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1648 af 15. december 2015 om Tilbudsportalen ophæves.

Børne- og Socialministeriet, den 16. december 2016

Mai Mercado

/ Anita Hørby