Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0126
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1222 af 29. september 2016 og bekendtgørelse nr. 1599 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen og dertilhørende bilag ændres »kategori AM (lille knallert)« til: »lille knallert«.

2. § 2, stk. 2, 3. pkt., udgår.

3. I overskriften efter § 6 og før § 7 udgår: »og førerret«.

4. § 7, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Kategori AM – Stor knallert.«

5. I § 7, stk. 2, indsættes efter »udstedes«: »kørekort til lille knallert,«.

6. Efter § 7 og før § 8 indsættes som ny overskrift: »Førerret«.

7. § 8 affattes således:

»§ 8. Kørekort til kategori AM (stor knallert) giver ret til at føre følgende:

1) To- eller trehjulede køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er 45 km i timen, som defineret i artikel 4, stk. 2, litra a-b og bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, bortset fra knallerter, hvis konstruktiv bestemte maksimale hastighed er 25 km i timen eller derunder.

2) Lette quadricykler, som defineret i artikel 4, stk. 2, litra f og bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013.«

8. § 9, stk. 1, nr. 4, ophæves.

9. § 10, stk. 1, nr. 4, ophæves.

10. § 11, nr. 6, ophæves.

11. § 12, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 5.

12. § 13, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver ret til at føre bil,

1) som ikke er omfattet af kategori D1 eller D,

2) som har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg, og

3) som er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Stk. 2. Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver endvidere ret til at føre vogntog bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. § 14, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 14. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre bil,

1) som ikke er omfattet af kategori D1 eller D,

2) som har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og

3) som er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Stk. 2. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver tillige ret til føre et vogntøj bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver endvidere ret til at føre motordrevet blokvogn.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. § 15, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver ret til at føre bil,

1) som er indrettet til befordring af højst 16 personer foruden føreren, og

2) som har en længde på højst otte meter.

Stk. 2. Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver endvidere ret til at føre et vogntog bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kørekort til kategori C/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med lille lastbil (kategori C1). Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre køretøjer omfattet af D1/E og D/E, når indehaveren har erhvervet kørekort til kategori D. Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre lastbil med tilkoblet blokvogn.«

16. Efter § 18 og før § 19 indsættes som ny overskrift: »Førerret gældende alene i Danmark«.

17. § 19 affattes således:

»§ 19. Kørekort til lille knallert giver ret til i Danmark at føre en knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2. Kørekort til kategori AM giver, ud over førerret efter § 8, ret til i Danmark at føre følgende:

1) Lille knallert, jf. stk. 1.

2) De i § 8, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 3. Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver, ud over førerret efter § 9, ret til i Danmark at føre følgende:

1) Lille knallert, jf. stk. 1.

2) De i § 9, stk. 1, nr. 1-2, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller et påhængsredskab.

3) De i § 8, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 4. Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver, ud over førerret efter § 10, ret til i Danmark at føre følgende:

1) Lille knallert, jf. stk. 1.

2) Det i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj og de i § 9, stk. 1, nr. 1-2, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

3) De i § 8, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 5. Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver, ud over førerret efter § 11, ret til i Danmark at føre følgende:

1) Lille knallert, jf. stk. 1.

2) De i § 11, stk. 1, nr. 1-2, nævnte køretøjer, det i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj og de i § 9, stk. 1-2, nævnte køretøjer tilkoblet en påhængsvogn eller et påhængsredskab.

3) De i § 8, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 6. Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver, ud over førerret efter § 12, ret til i Danmark at føre følgende:

1) Lille knallert, jf. stk. 1.

2) De i § 8, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

3) Trehjulet motorcykel og trehjulet bil, jf. dog § 24, stk. 2.

4) Traktor/motorredskab.

Stk. 7. Kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre disse køretøjer, herunder med tilkoblede påhængskøretøjer.«

18. I § 20, stk. 2, udgår »(stor knallert)«.

19. I § 24, stk. 2, udgår »omfattet af kategori B«.

20. I § 43, stk. 1, nr. 1, udgår to steder »(stor knallert)«.

21. I § 43, stk. 6, udgår »(stor knallert)«.

22. I § 44, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Ændrer kørelæreren i en allerede bekræftet lektion, skal ændringen godkendes af køreeleven.«

23. I § 44 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Anvender kørelæreren en digital lektionsplan i køreundervisningen, skal kørelærerens og køreelevens registreringer i den digitale lektionsplan lagres i en log eller lignende, der på tilsvarende vis muliggør kontrol af alle foretagne registreringer.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

24. I § 44, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder for en digital lektionsplans log.«

25. I § 44, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »af lektionsplanen«: », herunder den dertilhørende log, hvis lektionsplanen er digital,«.

26. § 44, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Kørelæreren skal opbevare lektionsplanen i mindst to år efter afslutningen af køreuddannelsesperioden. Tilsvarende gælder for en digital lektionsplans log.«

27. I § 46, stk. 1 og 2, udgår »(stor knallert)«.

28. I § 47 udgår »(stor knallert)«.

29. I § 48, stk. 4, ændres »stor knallert« til: »kategori AM«.

30. I § 59, stk. 1, udgår »(stor knallert)«.

31. I § 61 udgår »(stor knallert)«.

32. I § 80, stk. 1, indsættes efter »samt kørekort til«: »lille knallert og«.

33. I § 87, stk. 1, udgår »eller retten til at føre lille knallert i udlandet«.

34. § 94 affattes således:

»§ 94. Ved ansøgning om fornyelse af kørekort, bortset fra kørekort til lille knallert, tre år eller mere efter gyldigheden af kørekortet er udløbet, skal ansøgeren bestå en kontrollerende køreprøve i overensstemmelse med § 69, stk. 3.

Stk. 2. Ved ansøgning om fornyelse af kørekort, hvis gyldighed er udløbet, mens kørekortindehaveren havde sædvanlig bopæl uden for Danmark eller et andet EU- eller EØS-land, skal ansøgeren ikke bestå en kontrollerende køreprøve efter stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis der er forløbet tre år eller mere efter, at vedkommende igen etablerede sædvanlig bopæl i Danmark, eller hvis kørekortindehaveren tidligere har aflagt kontrollerende køreprøve, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået.

Stk. 3. Indehaveren af et dansk kørekort, som ikke er af EF-model, og hvor kørekortets gyldighed udløb i perioden 1. juni 1990 til 1. januar 1994, er endvidere ikke omfattet af kravet om kontrollerende køreprøve efter stk. 1. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive skriftlig erklæring på tro og love om, at kørekortindehaveren ikke tidligere har aflagt kontrollerende køreprøve, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået.

Stk. 4. Politiet kan træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve ikke skal aflægges i tilfælde udover stk. 2 og 3.«

35. I § 121 udgår »(stor knallert)«.

36. I § 130, stk. 3, ændres »Rigspolitiet« til: »Færdselsstyrelsen«.

37. § 130, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

38. I § 130, stk. 6, ændres »Rigspolitiet« til: »Færdselsstyrelsen«.

39. I § 132, stk. 2 og 5, udgår »(stor knallert)«.

40. I § 140, stk. 1, nr. 1-3, indsættes efter »de i § 11«: »og § 19, stk. 5,«.

41. I § 140, stk. 1, nr. 4, ophæves litra e og f, og i litra g, som bliver litra e, indsættes efter »i § 8«: »og § 19, stk. 6,« og efter »nævnte køretøjer«: », bortset fra trehjulet bil«.

42. I § 140, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »henholdsvis § 19«: », stk. 7,«.

43. I § 141, stk. 1, nr. 1. indsættes efter »de i § 9«: »og § 19, stk. 3,«.

44. I § 141, stk. 1, nr. 2, § 141, stk. 1, nr. 4- 6, indsættes efter »de i § 11«: »og § 19, stk. 5,«.

45. I § 141, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »de i § 10«: »og § 19, stk. 4,«.

46. I § 141, stk. 1, nr. 7, ophæves litra e og f, og i litra g, der bliver litra e, indsættes efter »i § 8«: »og § 19, stk. 6,« og efter »nævnte køretøjer«: », bortset fra trehjulet bil«.

47. I § 141, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »henholdsvis § 19«: », stk. 7,«.

48. I § 144 ændres »jf. 139, stk. 1, nr. 4, litra d, 2. pkt. og § 140, stk. 1, nr. 7, litra d, 2. pkt.« til: »jf. 140, stk. 1, nr. 4, litra d, 2. pkt. og § 141, stk. 1, nr. 7, litra d, 2. pkt.«

49. § 145, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Stk. 1-4 finder kun anvendelse i forhold til kørsel i Danmark.«

50. I bilag 2, nr. 1, litra a, udgår »(stor knallert)«.

51. I bilag 5, afsnit II, udgår »(stor knallert)«.

52. Bilag 5, afsnit III, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

53. I bilag 5, afsnit IV, udgår to steder »(stor knallert)«.

54. I bilag 7, afsnit I. 2., ændres »stor knallert (kategori AM)« til: »kategori AM«.

55. Bilag 8, afsnit III, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1, 4-5, 7-11, 16-18, 20-21, 27-33, 35, 39-48, 50-51 og 53-54, træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 3. Ansøgninger om fornyelse af kørekort, som ikke er af EF-model, og hvis gyldighed udløb i perioden 1. juni 1990 til 1. januar 1994, som er indgivet før den 1. januar 2017, men ikke færdigbehandlet, behandles efter denne bekendtgørelses § 1, nr. 34.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 1, nr. 34, finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor der i henhold til § 94, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 før den 1. januar 2017 er truffet afgørelse om, at ansøger skal bestå en kontrollerende køreprøve, men hvor den kontrollerende køreprøve ikke er blevet afholdt inden den 1. januar 2017.

Stk. 5. § 1 finder ikke anvendelse for ansøgninger om udstedelse af duplikatkørekort eller fornyelse af kørekort for personer, der har erhvervet dansk kørekort, og som hverken har sædvanlig bopæl i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land, som er indgivet før den 1. januar 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 16. december 2016

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil


Bilag 1

»III. Fælles bestemmelser

Manuelt gear/automatgear

Kørsel med et køretøj med manuelt gear er betinget af en bestået praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear. Ved et »køretøj med manuelt gear« forstås et køretøj, der indeholder en koblingspedal (eller et håndtag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og A1), som skal betjenes af føreren, når bilen skal starte eller stoppe, og når der skiftes gear.

Et køretøj uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A) betragtes som et køretøj med automatgear.

Ved øvelseskørsel og aflæggelse af praktisk prøve må alene anvendes motorkøretøjer eller traktorer med koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Dette gælder dog ikke motorkøretøjer, der benyttes til følgende:

1. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B,

2. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B/E,

3. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B,

4. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B i forbindelse med kontrollerende køreprøve, jf. § 67,

5. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori C1, C, C/E, D1, D og D/E, og

6. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller kategori D, såfremt ansøgeren er i besiddelse af kørekort til henholdsvis kategori D1 eller kategori D.

Politiet kan endvidere bestemme, at et kørekort kun kan udstedes til motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal. I sådanne tilfælde skal den praktiske køreundervisning gennemføres og den praktiske prøve aflægges i motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Hvis ansøgeren består den praktiske køreprøve i et motorkøretøj med automatgear, anføres dette på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear. Dette gælder dog ikke for kørekort til kategori C, C/E, D eller D/E, hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i mindst én af følgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E og under den praktiske prøve er blevet prøvet i sikker og energieffektiv kørsel.

Såfremt ansøgeren efter at have bestået den praktiske prøve i et motorkøretøj med automatgear ønsker at føre et motorkøretøj med manuelt gear, skal vedkommende bestå den praktiske prøve til den pågældende kategori i et motorkøretøj med manuelt gear.

Skolevognsskilte, reklameskilte mv.

Motorkøretøj, traktor og vogntog skal under øvelseskørsel være forsynet med skilt(e) i hvidt med ordet »skolevogn« henholdsvis »skolecykel« udført i sorte bogstaver. Ordet »skolevogn« skal have en samlet bredde på mindst 290 mm og en skriftstørrelse på mindst 80 mm. Tilsvarende krav gælder, hvis der anvendes et tagskilt. Ordet »skolecykel« skal have en skriftstørrelse på mindst 30 mm. Ordet »skolecykel« må deles efter »skole-«.

Skoleskilt(e) skal anbringes i lodret eller næsten lodret stilling og på en sådan måde, at påskriften er tydeligt synlig både forud og bagud i forhold til køretøjets længderetning. Skoleskiltet må kun anvendes under øvelseskørsel, herunder kørsel til og fra det sted, hvor øvelseskørsel foregår.

Under den praktiske prøve må et køretøj være forsynet med den registrerede ejers/brugers navn - dog uden angivelse af »køreskole« og lignende - og telefonnummer. I øvrigt må et køretøj under den praktiske prøve ikke være forsynet med skoleskilte eller med firmaskilte, reklamer eller andet, der kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj.

Anvendes et motorkøretøj, der er særlig indrettet til øvelseskørsel, til andet end øvelseskørsel og praktisk prøve, skal de særlige betjeningsapparater være afmonteret, tildækket eller aflåst på betryggende måde, medmindre der ikke befinder sig nogen på den plads, hvorfra disse apparater kan betjenes. «


Bilag 2

»III. Nationale koder

Koderne angivet i dette afsnit har alene gyldighed i Danmark.

Kode
Betydning
100
Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn
107
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, som er godkendt til anvendelse i alkolåsordningen
125
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel
126
Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg
130
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2
135
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år
136
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
137
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
138
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A)
139
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2)
140
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
141
Indehaveren er indtil det fyldte 18. år alene berettiget til at føre køretøjer betinget af ledsaget kørsel i overensstemmelse med forsøgsordning om kørekort til 17-årige
150
Indehaveren skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel med køretøjer i kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E, D/E, ved kørsel med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer
175
Indehaveren er alene berettiget til at føre lille knallert
176
Indehaveren må ikke føre lille knallert
180
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C)
181
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D)
182
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C)
183
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D)
184
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C)
185
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D)
187
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E)
188
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E)
200
Indehaveren har kørekort til traktor/motorredskab
225
Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer
250
Indehaveren har gennemgået kursus i nødhjælp
400
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1
500
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM (stor knallert), A1, A2 og A
525
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B
550
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2016 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18.